ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครอบครัว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอบครัว-, *ครอบครัว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัว(n) family, Example: ครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม, Count Unit: ครอบครัว, Thai Definition: สถาบันสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเป็นต้น
ครอบครัวขยาย(n) extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai Definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอบครัว(คฺรอบคฺรัว) น. สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological familyครอบครัวชีวภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census familyครอบครัวตามสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple familyครอบครัวธรรมดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite familyครอบครัวประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-familyครอบครัวย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
joint familyครอบครัวร่วม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Familiesครอบครัว [TU Subject Heading]
Family in mass mediaครอบครัวในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Family life educationครอบครัวศึกษา [TU Subject Heading]
Family therapyครอบครัวบำบัด [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haven't you any family?เเล้วคุณไม่มีครอบครัวรึครับ Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
That your family?ครอบครัวของนายเหรอ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nice family.ครอบครัวสุขสันต์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว The Godfather (1972)
That's my family, Kay. It's not me.นั่นคือครอบครัวของเคย์ของฉัน มันไม่ใช่ฉัน The Godfather (1972)
-You spend time with your family?- คุณใช้เวลากับครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง The Godfather (1972)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบครัว[khrøpkhrūa] (n) EN: family ; household  FR: famille [ f ] ; ménage [ m ]
ครอบครัวขยาย[khrøpkhrūa khayāi] (n, exp) EN: extended family
ครอบครัวตัวอย่าง[khrøpkhrūa tūayāng] (n, exp) FR: famille modèle [ f ]
ครอบครัวอบอุ่น[khrøpkhrūa ǿp un] (n, exp) FR: famille heureuse [ f ]
ครอบครัวเดี่ยว[khrøpkhrūa dīo] (n, exp) EN: single family
ครอบครัวใหญ่[khrøpkhrūa yai] (n, exp) EN: big family  FR: grande famille [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken family(n) บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก
extended family(n) ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน
family(n) ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations
house(n) ครอบครัว, See also: ตระกูล
household(n) ครอบครัว, See also: ครัวเรือน
nuclear family(n) ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
one-parent family(n) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว, Syn. lone-parent family

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
clan(แคลน) n. เผ่า, เผ่าพันธุ์, วงศ์, วงศ์ตะกูล, ชาติวงศ์, ครอบครัว, กลุ่มคน, พวก, พ้อง
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว, เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน, เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน, เชื่อง, เกี่ยวกับประเทศของตน, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated, family, endemic, indigenous
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน, ภาวะครอบครัว, เรื่องในบ้าน, งานในบ้าน
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน, คู่, สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น, บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
eco-Pref."ครอบครัว", "บ้าน", "สิ่งแวดล้อม"
familial(ฟะมิล'เลียล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของครอบครัว, เป็นกรรมพันธุ์, Syn. free
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว, ตระกูล, สกุล, พันธ์, วงศ์ญาติ, ลูก, ลูกหลาน, Syn. house, class, group, kin

English-Thai: Nontri Dictionary
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
brood(n) พันธุ์, พงศ์พันธุ์, ชนิด, ครอบครัว, ครอก(สัตว์), ลูกไก่
clan(n) สกุล, แซ่, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ครอบครัว
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว, เกี่ยวกับบ้าน, ภายในประเทศ, ในบ้าน, เชื่อง
family(n) ครอบครัว, สกุล, ตระกูล, วงศ์ตระกูล
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง, ครอบครัว, บ้าน
folks(n) ญาติพี่น้อง, สมาชิกในครอบครัว, พ่อแม่พี่น้อง
hearth(n) เตาไฟ, บ้าน, ครอบครัว
hearthstone(n) เตาผิง, บ้าน, ครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
家族[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家族[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n) ครอบครัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top