ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

householder

HH AW1 S HH OW2 L D ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -householder-, *householder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
householder[N] ผู้ครองเรือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderเจ้าบ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
householder methodวิธีที่ผู้ให้สัมภาษณ์กรอกแบบเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householders' insuranceการประกันภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระหัด[N] householder, Syn. ผู้ครองเรือน, Count unit: คน
คฤหัสถ์[N] householder, See also: layman, laity, Syn. ฆราวาส, Ant. สงฆ์, พระภิกษุ, Example: สังคมของพระกับสังคมของคฤหัสถ์นั้นแม้จะอยู่ในสังคมร่วมกัน แต่ทัศนคติกติกาของสังคมคงต่างกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ครองเรือน, ผู้ไม่ใช่นักบวช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān) EN: householder ; house owner   FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSEHOLDER HH AW1 S HH OW2 L D ER0
HOUSEHOLDERS HH AW1 S HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
householder (n) hˈaushouldər (h au1 s h ou l d @ r)
householders (n) hˈaushouldəz (h au1 s h ou l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsvorstand {m} | Haushaltsvorstände {pl}householder | householders [Add to Longdo]
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix [Add to Longdo]
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Householder \House"hold`er\, n.
   The master or head of a family; one who occupies a house with
   his family.
   [1913 Webster]
 
      Towns in which almost every householder was an English
      Protestant.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Compound householder}. See {Compound}, a.
    [1913 Webster] housekeep

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 householder
   n 1: someone who owns a home [syn: {homeowner}, {householder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top