ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

layman

L EY1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -layman-, *layman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
layman(n) คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ, See also: บุคคลธรรมดา
layman(n) ฆราวาส, See also: ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Syn. laity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) , บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional

English-Thai: Nontri Dictionary
layman(n) ฆราวาส, คนธรรมดา, สามัญชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe the layman is stronger than you think.เหมือนกับพี่สาวคนโตของสึคาสะเลยนะ The Worst First Kiss! (2005)
But calculating jack rice's height, allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้ All in the Family (2008)
But... to a layman like me, what I care more about are credentials.แต่.. สำหรับคนธรรมดาอย่างผม, อะไรมันจะสำคัญไปกว่าชื่อเสียงเกียรติยศ Beethoven Virus (2008)
Even a layman can spot an uninspired performance.นี่บอกให้รู้ว่า ลูกแสดงได้ไม่เนีบยเลย Cops & Robbers (2011)
Uh, on our side, we're beginning to feel that for the layman this particular subject may represent an impossible challenge.เอ่อบนด้านข้างของเรา เราเริ่มรู้สึกว่าสำหรับคนธรรมดา เรื่องนี้โดยเฉพาะอาจเป็นตัวแทน ของ Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laymanMuch legal language is obscure to a layman.
laymanThat's a layman's idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆราวาส(n) layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
อุบาสก(n) layman, See also: devout layman, Ant. อุบาสิกา, Example: หลวงพ่อปลูกฝังศีลธรรมอย่างเต็มกำลังมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด โดยให้การศึกษาอบรม พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาของวัด ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ, Count Unit: คน, Thai Definition: คฤหัสถ์ผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
ประสก(n) pious Buddhist, See also: layman, lay devoter, churchman, Syn. อุบาสก, ฆราวาส, คฤหัสถ์, Ant. อุบาสิกา, สีกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้แสดงตนเป็นคนถือพระพุทธศาสนา, คำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้ชาย, Notes: (ปาก)
กระหัด(n) layman, Syn. คฤหัสถ์, ฆราวาส
คฤหัสถ์(n) householder, See also: layman, laity, Syn. ฆราวาส, Ant. สงฆ์, พระภิกษุ, Example: สังคมของพระกับสังคมของคฤหัสถ์นั้นแม้จะอยู่ในสังคมร่วมกัน แต่ทัศนคติกติกาของสังคมคงต่างกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ครองเรือน, ผู้ไม่ใช่นักบวช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
ฆราวาส[kharāwāt] (n) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist  FR: laïc [ m ] ; laïque [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAYMAN L EY1 M AH0 N
LAYMAN'S L EY1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
layman (n) lˈɛɪmən (l ei1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外行[wài háng, ㄨㄞˋ ㄏㄤˊ, ] layman; amateur #23,840 [Add to Longdo]
门外汉[mén wài hàn, ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ ㄏㄢˋ, / ] layman #53,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) #11,983 [Add to Longdo]
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na, adj-no) (3) common; popular; (4) (ant #13,970 [Add to Longdo]
居士[こじ, koji] (n) (1) { Buddh } grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar #16,003 [Add to Longdo]
レイマン[reiman] (n) layman [Add to Longdo]
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n, adj-no) (1) (ざいけ only) { Buddh } (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home [Add to Longdo]
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) { Buddh } layman or laity [Add to Longdo]
俗人[ぞくじん, zokujin] (n, adj-no) ordinary people; layman; worldling [Add to Longdo]
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity [Add to Longdo]
凡眼[ぼんがん, bongan] (n) (through) a layman's eyes [Add to Longdo]
門外漢[もんがいかん, mongaikan] (n) outsider; layman; amateur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Layman \Lay"man\n.; pl. {Laymen}. [Lay, adj. + man.]
   1. One of the people, in distinction from the clergy; one of
    the laity; sometimes, a man not belonging to some
    particular profession, in distinction from those who do.
    [1913 Webster]
 
       Being a layman, I ought not to have concerned myself
       with speculations which belong to the profession.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A lay figure. See under {Lay}, n. (above). --Dryden
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 layman
   n 1: someone who is not a clergyman or a professional person
      [syn: {layman}, {layperson}, {secular}] [ant: {clergyman},
      {man of the cloth}, {reverend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top