หรือคุณหมายถึง hollowneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hollowness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hollowness-, *hollowness*, hollownes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hollowness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hollowness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlheit {f}hollowness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollowness \Hol"low*ness\, n.
   1. State of being hollow. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Insincerity; unsoundness; treachery. --South.
    [1913 Webster] holloware

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hollowness
   n 1: the state of being hollow: having an empty space within
      [ant: {solidity}]
   2: the property of having a sunken area
   3: the quality of not being open or truthful; deceitful or
     hypocritical [syn: {insincerity}, {falseness}, {hollowness}]
     [ant: {sincerity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top