Search result for

rapport

(41 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapport-, *rapport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapport[N] ความเป็นมิตร, Syn. harmony
rapport[N] ความปรองดองกัน, See also: ความสามัคคี, ความเห็นใจ, ไมตรีจิต, Syn. harmony, relationship, understanding
rapporteur[N] ผู้เขียนรายงานต่อคณะกรรมการหรือการประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
rapporteur(แรพพอเทอ') n. ผู้ถูกกำหนดให้เขียนรายงานต่อที่ประชุมใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapport (Fr.)๑. สายสัมพันธ์๒. รายงาน, รายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rapporteur (Fr.)ผู้เสนอรายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rapporteurผู้เสนอรายงานการประชุม [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He had very little rapport with his staff and his dispatches..."เขามีงานรายงานน้อยนิด กับลูกน้อง และการส่ง... Burn After Reading (2008)
Rapport.ความเ็ปนมิตร Burn After Reading (2008)
"Very little rapport "with his staff," fucking moron!มีความเป็นมิตรน้อยนิดกับลูกน้องเว้ย ไอ้โง่เอ๊ย Burn After Reading (2008)
We have a rapport.เราใจตรงกันจริงๆ Chuck Versus the Best Friend (2009)
We'll conduct nightly checks. You have a rapport out there.เราจะตรวจนับจำนวน มีสายของเราอยู่ที่นั่น To Hell... And Back (2009)
Uh, I'm sure you guys have a natural rapport and timing,เอิ่ม ผมแน่ใจว่าพวกคุณสนิทสนมกลมเกลียวกันดี Investigative Journalism (2010)
The most important thing is that you build rapport with him.สิ่งสำคัญสุดคือ คุณต้องผูกมิตรกับเขา The Longest Night (2010)
Uh, rapport.เอ่อ... ผูกมิตร ได้เลย The Longest Night (2010)
Apparently the children's hospital and child services have a strong rapport.ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลเด็ก กับศูนย์สงเคราะห์เด็ก จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น Safe Haven (2010)
- You have a rapport with him...- เธอมีสายสัมพันธ์กับเขา Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
If they already have a rapport...ถ้าเขามีไมตรีกันแล้ว Corazon (2011)
They build up rapport through secrecy.พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ ด้วยความลับ Painless (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse   FR: rapport sexuel [m]
ดอกเบี้ย[n.] (døkbīa) EN: interest   FR: intérêt [m] ; agio [m] ; rapport [m]
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitchai khøng phūchīochān) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion   FR: rapport d'expert [m]
เกียร์[n.] (kīa) EN: gear   FR: vitesse [f] ; rapport [m]
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับ[X] (kīokap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to   FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
ไม้ครึ่งวงกลม[n.] (māi khreung wong klom) EN: protractor   FR: rapporteur [m]
มาตราส่วน[n.] (māttrāsuan = māttrāsūan) EN: scale   FR: échelle (graphique) [f] ; rapport [m]
นำกลับมา[v. exp.] (nam klap mā) FR: rapporter ; ramener

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPPORT    R AE0 P AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapport    (n) (r a1 p oo1 r)
rapports    (n) (r a1 p oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラポール[, rapo-ru] (n) rapport (fre [Add to Longdo]
交感[こうかん, koukan] (n,vs,adj-no) rapport; mutual sympathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapport \Rap*port"\ (r[a^]p*p[=o]rt"; F. r[.a]`p[^o]r"), n. [F.,
   fr. rapporter to bring again or back, to refer; pref. re- re-
   + apporter to bring, L. apportare. Cf. {Report}.]
   Relation; proportion; conformity; correspondence; accord.
   [1913 Webster]
 
      'T is obvious what rapport there is between the
      conceptions and languages in every country. --Sir W.
                          Temple.
   [1913 Webster]
 
   {En` rap`port"} ([aum]N` r[.a]`p[^o]r") [F.], in accord,
    harmony, or sympathy; having a mutual, especially a
    private, understanding; in hypnotism, in that relation of
    sympathy which permits influence or communication.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapport
   n 1: a relationship of mutual understanding or trust and
      agreement between people [syn: {rapport}, {resonance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rapport /ʀapɔʀ/ 
  relevance; account; record; report

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rapport
  account; record; report

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rapport /rɑpɔrt/
  1. account; record; report
  2. scholaryreport

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top