ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get of

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get of-, *get of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get of[PHRV] พ่ายแพ้, See also: จัดการ (กับความยุ่งยาก)
get of[PHRV] ชำเลือง, See also: เหลือบมอง
get of[PHRV] เรียนรู้วิธีทำ (บางสิ่ง), Syn. get into, get out of
get of[PHRV] ยึดไว้, See also: จับไว้, Syn. catch of, keep of
get of[PHRV] ค้นหา, See also: หา, หาให้พบ, Syn. lay of, lay on
get of[PHRV] เริ่มเข้าใจ (ความคิด), Syn. catch of
get of[PHRV] เข้าใจผิด
get of[PHRV] ตัดสิน (บุคลิกและความสามารถของ)
get of[PHRV] กำจัด, See also: ทิ้ง, เป็นอิสระ, Syn. be of, rid of
get of[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get off me!- ปล่อยผม ! Pilot (2010)
Get off...ออกไปเลย Episode #1.1 (2011)
Kaili! (Gasps) Get off!ออกลง Help! (1965)
Get off that horse!ลงจากม้ามาสิวะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get off that horse!ลงจากหลังม้า! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get off your ass.Get off your ass. The Godfather (1972)
Get off this planet!ลงมาที่ดาวเคราะห์นี้ The Little Prince (1974)
Get off this planet!ลงมาที่ดาวเคราะห์นี้ The Little Prince (1974)
Get off the road! - I got him!ได้รับการปิดถนน! Mad Max (1979)
I just don't get off on funerals, man. They give me the creeps.งานศพเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เอง ฉันรู้สึกแย่จริงๆ Phantasm (1979)
Get off the stage!ออกจากเวที The Blues Brothers (1980)
Get off the pavement, you bloody coon.ออกไปจากทางเท้า ไอ้มืด Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get ofAll the passengers were requested to get off the train.
get ofBe sure to take the No.2 bus, and get off at 21st Street.
get ofDon't get off the bus till it stops.
get ofDon't get off the train till it stops.
get ofExcuse me, I have to get off at the next stop.
get ofGet off at Himeji Station.
get ofGet off at the next stop.
get ofGet off at the next stop and take a bus for the airport.
get ofGet off his back.
get ofGet off me you little pest!
get ofGet off my back about my personal life!
get ofGet off the lawn!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงรถ[V] get off, Ant. ขึ้นรถ, Example: ฉันลงรถที่ท่าน้ำวัดสีบุญเรืองแล้วต่อเรือไปประตูน้ำ, Thai definition: ลงจากรถไปสู่ที่อื่นๆ
ลง[V] get down, See also: get off, go down, descend, alight ( from airplane), dismount (horse), Ant. ขึ้น, Example: พวกเราได้ลงไปเยี่ยมชมหลุมฝังพระศพยุวกษัตริย์ตุตังคาเมนต์, Thai definition: ไปสู่พื้นดิน และพื้นอื่นๆ
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; go down ; descend ; alight ; dismount   FR: descendre ; débarquer
ลงรถ[v. exp.] (long rot) EN: get off ; get out ; get down   FR: descendre d'un véhicule
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions [Add to Longdo]
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss [Add to Longdo]
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle) [Add to Longdo]
水増し予算[みずましよさん, mizumashiyosan] (n) budget of padded (empty) figures [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [Add to Longdo]
臨機目標[りんきもくひょう, rinkimokuhyou] (n) target of opportunity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top