ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get out

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get out-, *get out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get out(phrv) เอาออกไป, See also: ทำให้ออกไป, ออกไป, Syn. go out
get out(phrv) ลงจาก (พาหนะโดยเฉพาะรรถ), Syn. alight from, get off
get out(phrv) ขจัด, See also: ทำความสะอาด
get out(phrv) ถอดออก, See also: เอาออก, ออกไป, Syn. drag out, draw out
get out(phrv) ถอน (เงิน), Syn. draw out, get out of
get out(phrv) ละทิ้ง, See also: เลิก, Syn. push off
get out(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้น, Syn. get out of, worm out of
get out(phrv) แพร่ออกไป, See also: เป็นที่รู้กันทั่ว, Syn. let out
get out(phrv) ค้นพบ (อย่างยากลำบาก), Syn. get out of, worm out of
get out(phrv) ได้รับ, See also: ได้, ได้มา, Syn. get out of

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get out of handเกินกว่าที่จะควบคุมได้ เช่น Listing the liquor industry on the stock exchange would promote liquor consumption which could get out of hand.

WordNet (3.0)
break(v) be released or become known; of news, Syn. get out, get around
draw(v) bring, take, or pull out of a container or from under a cover, Syn. get out, take out, pull out, pull
exit(v) move out of or depart from, Syn. leave, get out, go out, Ant. enter

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get out!ลงมา Nothing to Lose (1997)
Get out.ออกไป Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Get out!ออกไปซะ! The Kids Are Alright (2007)
Get out.ออกไป Joy (2008)
- Get out!. Haunted (2009)
Get out!ออกไป Frankie & Alice (2010)
Get out.ออกไป Booked Solid (2013)
Get out!ออกไป King's Castle (2013)
Get out.ออกไป. In the Heart of the Sea (2015)
Ah, no--I never actually wished to get out of the cave.อา ไม่ ข้าไม่เคยขอให้ออกจากถ้ำนั้นนี่นา Aladdin (1992)
We could get out of the palace, see the world.เราสามารถออกไปจากราชวังได้ เพื่อดูโลกของเรา Aladdin (1992)
Get out of my way!หลีกไปนะ! Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get outBefore we get out of the taxi, we pay the fare.
get outBill got into such a hole with the payments on his house that now that he's lost his job, I don't know how he'll ever get out from under.
get outBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
get outBy the time you get out of prison she'll have been married.
get outEvery spring I am anxious to get out in the garden again.
get outGet out!
get outGet out.
get outGet out and have good clean fun once in a while.
get outGet out of bed!
get outGet out of here.
get outGet out of here, and that quickly.
get outGet out of here immediately!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลีกทาง(v) give way, See also: get out of the way, make way, Syn. หลบ, เลี่ยงทาง, Example: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน, Thai Definition: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง
ไสหัวไป(v) get out, See also: go away, Syn. ไสหัว, Example: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น, Thai Definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอไปที[khø pai thī] (x) EN: let me pass ; get out of my way
หลีก[līk] (v) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way  FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทาง[līk thāng] (v, exp) EN: give way ; get out of the way ; make way  FR: laisser le passage
ลองจากเตียงนอน[løng jāk tīeng nøn] (v, exp) EN: get out of bed  FR: sortir du lit
ลงรถ[long rot] (v, exp) EN: get off ; get out ; get down  FR: descendre d'un véhicule
ลุก[luk] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed  FR: se lever ; se relever
ออกไป[øk pai] (x) EN: get out ! ; go out !  FR: dehors !
ตากอากาศ[tāk-ākāt] (v) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open  FR: prendre le frais

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ,   /  ] get out of here!; beat it! #21,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出す[だす, dasu] (v5s, vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) #1,943 [Add to Longdo]
帰れ[かえれ, kaere] (n) Go home; Get out #2,879 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp, v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r, vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
起き出す[おきだす, okidasu] (exp, v5s) to get out of bed; to show a leg [Add to Longdo]
狂う[くるう, kuruu] (v5u, vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top