ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funny

F AH1 N IY0   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funny-, *funny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funny[ADV] น่าขบขัน, See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ, Syn. amusing, comical, humorous
funny farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลบ้า
funny-farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลประสาท
funny ha-ha[IDM] น่าตลก, See also: น่าขบขัน
funny money[SL] เงินปลอม
funny business[IDM] สิ่งผิดกฎหมาย, See also: ความหลอกลวง
funny peculiar[IDM] แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, พิลึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical

English-Thai: Nontri Dictionary
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funny Looking Kidหน้าตาผิดไปจากธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funny...ตลกนะ Lazarus Rising (2008)
Funny.- ตลกดีนะ There's No 'I' in Team (2008)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)
Funny. I wish I understand it.น่าตลก หวังผมคงเข้าใจนะ The Great Dictator (1940)
Little funny face.หน้าตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Gee, you're funny. Do it again!จี คุณตลก ทำมันอีกครั้ง! Pinocchio (1940)
- Ya mean it's funny?ยา หมายความว่ามันตลก? Pinocchio (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
How funny you are.- คุณนี่ช่างตลกจริง Rebecca (1940)
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้" Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
funnyDaddy loves to say funny things.
funnyDid I say something funny? I joked?
funnyDo you think it's funny I feel so?
funnyHe amused us with funny story.
funnyHe looked so funny that I couldn't help laughing.
funnyHer hat looked funny.
funnyHer hat looked very funny.
funnyHe told a funny story.
funnyHe told us such a funny story that we all laughed.
funnyHe told us such funny stories that we all laughed.
funnyHe was in the middle of a funny story when he broke off to answer the telephone.
funnyHis story was so funny that everyone could not help laughing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหัวเราะ[ADJ] funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
ตุ๊ย[N] comedian, See also: funny guy, buffoon, comic, clown, Syn. ตัวตุ๊ย, Example: ได้เวลาตัวตุ๊ยออกแสดงคั่นการสวดคฤหัสถ์แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ตัวตลกที่ออกมาขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถ์
น่าขัน[ADJ] funny, See also: amusing, humorous, Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก, Ant. น่าเศร้า, Example: ฟังที่เขาพูดแล้วเป็นเรื่องน่าขันที่เด็กแต่งขึ้นมากกว่าเรื่องจริง, Thai definition: ที่ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ, เรื่องตลก
บ้องแบ๊ว[ADJ] funny, See also: strange, queer, laughable, Syn. พิลึก, พิกล, Example: ตุ๊กตาตัวนี้มีหน้าตาบ้องแบ๊ว, Thai definition: ที่มีหน้าตาพิลึก
ชวนหัว[ADJ] funny, See also: amusing, comical, Syn. ขัน
หัสนิยาย[N] comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน
น่าขำ[ADJ] funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า
น่าขำ[ADJ] funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า
น่าขำ[ADJ] funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical   FR: drôle ; amusant
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[v.] (khopkhan) EN: be amused at ; laugh ; be funny   FR: être amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ตลก[adj.] (mai talok) EN: serious ; not funny   FR: pas drôle ; sérieux
น่าหัวเราะ[adj.] (nāhūarǿ) EN: funny ; comical   FR: risible
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNNY    F AH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funny    (j) fˈʌniː (f uh1 n ii)
funny-bone    (n) fˈʌnɪ-boun (f uh1 n i - b ou n)
funny-bones    (n) fˈʌnɪ-bounz (f uh1 n i - b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可笑[kě xiào, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄠˋ, ] funny, #8,833 [Add to Longdo]
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] funny news item; interesting anecdote, #50,740 [Add to Longdo]
[gén, ㄍㄣˊ, ] funny; odd; interesting, #55,754 [Add to Longdo]
搞笑[gǎo xiào, ㄍㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, ] funny; hilarious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
komisch; spaßig {adj} | komischer; spaßiger | am komischsten; am spaßigstenfunny | funnier | funniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that [Add to Longdo]
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny [Add to Longdo]
ファニー[, fani-] (n) funny [Add to Longdo]
ファニーフェース[, fani-fe-su] (n) funny face [Add to Longdo]
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick [Add to Longdo]
加糖粉乳[かとうふんにゅう, katoufunnyuu] (n) sweetened powdered milk [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
喜劇[きげき, kigeki] (n,adj-no) comedy; funny show; (P) [Add to Longdo]
戯け話[おどけばなし, odokebanashi] (n) funny story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funny \Fun"ny\, a. [Compar. {Funnier}; superl. {Funniest}.]
   [From {Fun}.]
   Droll; comical; amusing; laughable; inciting laughter.
   [1913 Webster]
 
   {Funny bone}. See {crazy bone}, under {Crazy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funny \Fun"ny\, n.; pl. {Funnies}.
   A clinkerbuit, narrow boat for sculling. [Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funny
   adj 1: arousing or provoking laughter; "an amusing film with a
       steady stream of pranks and pratfalls"; "an amusing
       fellow"; "a comic hat"; "a comical look of surprise";
       "funny stories that made everybody laugh"; "a very funny
       writer"; "it would have been laughable if it hadn't hurt
       so much"; "a mirthful experience"; "risible courtroom
       antics" [syn: {amusing}, {comic}, {comical}, {funny},
       {laughable}, {mirthful}, {risible}]
   2: beyond or deviating from the usual or expected; "a curious
     hybrid accent"; "her speech has a funny twang"; "they have
     some funny ideas about war"; "had an odd name"; "the peculiar
     aromatic odor of cloves"; "something definitely queer about
     this town"; "what a rum fellow"; "singular behavior" [syn:
     {curious}, {funny}, {odd}, {peculiar}, {queer}, {rum},
     {rummy}, {singular}]
   3: not as expected; "there was something fishy about the
     accident"; "up to some funny business"; "some definitely
     queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect";
     "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny}, {shady},
     {suspect}, {suspicious}]
   4: experiencing odd bodily sensations; "told the doctor about
     the funny sensations in her chest"
   n 1: an account of an amusing incident (usually with a punch
      line); "she told a funny story"; "she made a funny" [syn:
      {funny story}, {good story}, {funny remark}, {funny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top