ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amusing

AH0 M Y UW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amusing-, *amusing*, amus
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusing(adj) ขบขัน, See also: ตลกขบขัน, Syn. humorous, comical
amusing(adj) น่าสนุกสนาน, Syn. entertaining, diverting, enjoyable
amusingly(adv) อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างตลกขบขัน, Syn. funny, amusive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining, Ant. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
amusing(adj) น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
I'm just... amusing myself.ฉันแค่ ... สนุกกับตัวเอง Whoooo! Wrong Turn (2003)
- They thought it might be amusing to schedule the defending league champs as our first game.- ใช่ พวกคิดว่าเป็นเรื่องสนุก... ที่จะจัดทีมแชมป์ มาแข่งกับเราเป็นเกมแรก The Longest Yard (2005)
Your friend Miss Lucas is a most amusing young woman.เพื่อนคุณ คุณลูคัสน่ะ หล่อนเป็นคนมีอารมณ์ขันจริงๆ Pride & Prejudice (2005)
Amusing title, Anyone Can Cook!หนังสือชื่อน่าขัน "ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้!" Ratatouille (2007)
What's even more amusing is that Gusteau actually seems to believe it.และที่น่าขันกว่าก็คือ กุสโตดูเหมือนจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆ Ratatouille (2007)
I'm so glad I'm amusing you.ฉันดีใจที่ทำให้คุณสนุกนะ Passengers (2008)
- Amusing the king.- ในการให้ความหรรษาแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
It's so amusing because, we on the other side, are thinking, oh... the MI6, the CIA, they're looking over our shoulders, they're listening to our conversations, and the truth is you don't even know we exist.ตลกชะมัดเลย ไอ้พวกเราทางฝั่งนู่นดันคิดว่า.. พวกเอ็มไอซิกส์ ซีไอเอ รู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้ว Quantum of Solace (2008)
I read something wildly amusing today. Thought I'd share.ผมอ่านอะไรบางอย่างที่สนุกดีวันนี้ เลยคิดว่าจะมาแบ่งปันกัน Pathology (2008)
I've lived an interesting and amusing life.ข้าคืออิชิคาว่า โกเอม่อน Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amusingAn amusing episode in history.
amusingAny book will do as long as it is amusing.
amusingDetective stories are amusing.
amusingHe is amusing himself by playing video games.
amusingHe knows many amusing magic tricks.
amusingHis story amusing everyone.
amusingHis story was highly amusing to us.
amusingI found her very amusing.
amusingIn the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke which would make an Englishman laugh to tears.
amusingI told an amusing story to the children.
amusingShe is amusing to be with.
amusingShe read an amusing story to the children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
เริงรมย์(adj) entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai Definition: ที่ประเทืองอารมณ์
ขัน(adv) amusingly, See also: funnily, ridiculously, absurdly, Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน, Ant. เศร้า, Example: เขาหัวเราะขันๆ กับตัวเองและรู้สึกสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่ตลก, ที่น่าหัวเราะ
เส้นตื้น(adj) easily amused, See also: amusing, Ant. เส้นลึก, Example: ใครๆ ก็รู้ว่าเธอเป็นคนเส้นตื้นขนาดไหน, Thai Definition: ที่ทำให้รู้สึกขันได้ง่าย
น่าขัน(adj) funny, See also: amusing, humorous, Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก, Ant. น่าเศร้า, Example: ฟังที่เขาพูดแล้วเป็นเรื่องน่าขันที่เด็กแต่งขึ้นมากกว่าเรื่องจริง, Thai Definition: ที่ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ, เรื่องตลก
รมย์(adj) amusing, See also: pleasant, Syn. น่าสนุก, Thai Definition: น่าบันเทิงใจ, Notes: (สันสกฤต)
ชวนหัว(adj) funny, See also: amusing, comical, Syn. ขัน
น่าขำ(adj) funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า
น่าขำ(adj) funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า
น่าขำ(adj) funny, See also: amusing, comic, Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, Ant. น่าเศร้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[chūanhūa] (adj) EN: funny ; amusing ; comical  FR: drôle ; amusant
ขำ[kham] (adj) EN: amusing ; humorous ; funny  FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขัน[khan] (adj) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular  FR: drôle ; amusant
ขบขัน[khopkhan] (adj) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular  FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
มอน[møn] (v) EN: be amusing
น่าขัน[nākhan] (adj) EN: funny ; amusing ; humorous  FR: drôle ; amusant ; comique
เริงรมย์[roēng-rom] (adj) EN: entertaining ; amusing  FR: divertissant
รมย์[rom] (adj) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing  FR: plaisant ; agréable
สนุก[sanuk] (adj) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;  FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สนุกปาก[sanukpāk] (adv) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMUSING AH0 M Y UW1 Z IH0 NG
AMUSINGLY AH0 M Y UW1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amusing (v) ˈəmjˈuːzɪŋ (@1 m y uu1 z i ng)
amusingly (a) ˈəmjˈuːzɪŋliː (@1 m y uu1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, ] amusing; funny; entertaining #51,318 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterhaltsam { adj } | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj-i) interesting; amusing; (P) #9,401 [Add to Longdo]
面白[おもしろ, omoshiro] (adj-f) amusing; interesting; (P) #13,666 [Add to Longdo]
おもしい[omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na, adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
手慰み[てなぐさみ, tenagusami] (n) fingering an object (in killing time); amusing oneself; gambling [Add to Longdo]
笑話[しょうわ, shouwa] (n) amusing story [Add to Longdo]
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amuse \A*muse"\ ([.a]*m[=u]z"), v. t. [imp. & p. p. {Amused}
   ([.a]*m[=u]zd"); p. pr. & vb. n. {Amusing}.] [F. amuser to
   make stay, to detain, to amuse, [`a] (L. ad) + OF. muser. See
   {Muse}, v.]
   1. To occupy or engage the attention of; to lose in deep
    thought; to absorb; also, to distract; to bewilder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Camillus set upon the Gauls when they were amused in
       receiving their gold.         --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Being amused with grief, fear, and fright, he could
       not find the house.          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To entertain or occupy in a pleasant manner; to stir with
    pleasing or mirthful emotions; to divert.
    [1913 Webster]
 
       A group of children amusing themselves with pushing
       stones from the top [of the cliff], and watching as
       they plunged into the lake.      --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   3. To keep in expectation; to beguile; to delude.
    [1913 Webster]
 
       He amused his followers with idle promises.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entertain; gratify; please; divert; beguile; deceive;
     occupy.
 
   Usage: To {Amuse}, {Divert}, {Entertain}. We are amused by
      that which occupies us lightly and pleasantly. We are
      entertained by that which brings our minds into
      agreeable contact with others, as conversation, or a
      book. We are diverted by that which turns off our
      thoughts to something of livelier interest, especially
      of a sportive nature, as a humorous story, or a
      laughable incident.
      [1913 Webster]
 
         Whatever amuses serves to kill time, to lull the
         faculties, and to banish reflection. Whatever
         entertains usually awakens the understanding or
         gratifies the fancy. Whatever diverts is lively
         in its nature, and sometimes tumultuous in its
         effects.             --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amusing \A*mus"ing\, a.
   Giving amusement; diverting; as, an amusing story. --
   {A*mus"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amusing
   adj 1: providing enjoyment; pleasantly entertaining; "an amusing
       speaker"; "a diverting story" [syn: {amusing}, {amusive},
       {diverting}]
   2: arousing or provoking laughter; "an amusing film with a
     steady stream of pranks and pratfalls"; "an amusing fellow";
     "a comic hat"; "a comical look of surprise"; "funny stories
     that made everybody laugh"; "a very funny writer"; "it would
     have been laughable if it hadn't hurt so much"; "a mirthful
     experience"; "risible courtroom antics" [syn: {amusing},
     {comic}, {comical}, {funny}, {laughable}, {mirthful},
     {risible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top