ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comical

K AA1 M IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comical-, *comical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comical(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comically(adv) อย่างตลกขบขัน, Syn. funnily, humorously, humourously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก, ขบขัน, น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous

English-Thai: Nontri Dictionary
comical(adj) ขบขัน, น่าหัวเราะ, ตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้... The Devil Wears Prada (2006)
In his comical little brain somewhere, right?สมองส่วนการควบคุมที่ไหนสัดแห่ง นั่นแหละ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
He's an overexaggerated smilodon with comical green hair.เขาเป็นไอ้เสือเขี้ยวดาบจอมเว่อร์ ผมสีเขียวอี๋ Dan de Fleurette (2009)
♪ "But be a comical one." ♪*"แต่มันน่าขันยิ่งกว่า"* The Substitute (2010)
Do you have time to watch Bravo or read a book or buy laces for your incredibly high comical boots.มี เธอมีเวลาดูช่อง Bravo (ช่องเคเบิล) ไหม หรืออ่านหนังสือหรือซื้อผ้าลูกไม้ สำหรับรองเท้าบูททรงสูงเวอร์ดูตลก Props (2012)
I left aside using the construction of comical discourse the way I used to.ทิ้งการใช้โครงสร้างวาทกรรมแบบการ์ตูน แบบที่ฉันเคยใช้
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.และในโลกของตัวการ์ตูน ตัวเขาก็ถูกมองเป็นตัวตลกมากๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหัวเราะ(adj) funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
หน้าเป็น(v) be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai Definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ
ตลก(adj) farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
หัสนิยาย(n) comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[chūanhūa] (adj) EN: funny ; amusing ; comical  FR: drôle ; amusant
น่าหัวเราะ[nāhūarǿ] (adj) EN: funny ; comical  FR: risible
นิยายขบขัน[niyāi khopkhan] (n, exp) EN: comical story
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[talok dī] (x) EN: very comical ; funny ; amusing  FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke
ตลก ๆ[talok-talok] (adj) EN: comical

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMICAL K AA1 M IH0 K AH0 L
COMICALLY K AA1 M IH0 K AH0 L IY0
COMICALLY K AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comical (j) kˈɒmɪkl (k o1 m i k l)
comically (a) kˈɒmɪkliː (k o1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] comical #3,217 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua #3,217 [Add to Longdo]
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, ] comical; funny; amusing #15,817 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic #1,577 [Add to Longdo]
コミカル[komikaru] (adj-na, n) comical; (P) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na, n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]
茶番的[ちゃばんてき, chabanteki] (adj-na) farcical; comical [Add to Longdo]
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2, 蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo) [Add to Longdo]
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular [Add to Longdo]
剽軽者[ひょうきんもの, hyoukinmono] (n) comical person [Add to Longdo]
鄙振り;夷曲;夷振り[ひなぶり, hinaburi] (n) (1) appearing rustic; (2) ancient song played at the court; (3) (See 狂歌) comical tanka [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comical \Com"ic*al\, a.
   1. Relating to comedy.
    [1913 Webster]
 
       They deny it to be tragical because its catastrophe
       is a wedding, which hath ever been accounted
       comical.               --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting mirth; droll; laughable; as, a comical story.
    "Comical adventures." --Dryden.
 
   Syn: Humorous; laughable; funny. See {Droll}. --
     {Com"ic*al*ly}, adv. -- {Com"ic*al"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comical
   adj 1: arousing or provoking laughter; "an amusing film with a
       steady stream of pranks and pratfalls"; "an amusing
       fellow"; "a comic hat"; "a comical look of surprise";
       "funny stories that made everybody laugh"; "a very funny
       writer"; "it would have been laughable if it hadn't hurt
       so much"; "a mirthful experience"; "risible courtroom
       antics" [syn: {amusing}, {comic}, {comical}, {funny},
       {laughable}, {mirthful}, {risible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top