Search result for

fewer

(36 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fewer-, *fewer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fewer[ADJ] น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer[PRON] จำนวนน้อยกว่า, See also: สิ่งด้อยกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With fewer friends than you is Dan Humphrey, and that'sคนที่เกือบจะไร้่เพื่อนอย่าง แดน ฮัมฟรีย์ น่ะนะ Chuck in Real Life (2008)
In this town, the fewer people know something, the safer the operation.ยิ่งคนในเมืองนี้รู้น้อยเท่าไหร่ ปฏิบัติการจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้น The Dark Knight (2008)
We've seen fewer and fewer people can provoke the attacks.เราเห็นคนน้อยลงเรื่อยๆ ที่ทำให้เกิดการโจมตี The Happening (2008)
Fewer people see you, the safer you are.the safer you are. Did You Hear About the Morgans? (2009)
If you people spent less time thinking about sex and more time concentrating on comic books, we'd have far fewer of these embarrassing moments.ถ้านายใช้เวลาคิดเรื่องเซ็กส์น้อยลง และใส่ใจเรื่องการ์ตูนให้มากขึ้น เราจะมีช่วงเวลา ที่น่าอับอายน้อยกว่านี้ The Jiminy Conjecture (2009)
Plus, fewer terrorist jokes.ยังอีก มันเป็นโจ๊กๆ เกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
So there will be fewer incidents.และนั่นต้องการองค์ประกอบนิดหน่อย Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Except I'll be wanting far fewer morbidly obese white women waddling around and crying.แต่ไม่ต้องมี พวกผู้หญิงพุงพลุ้ย เดินร้องไห้อยู่รอบๆ Funk (2010)
Studies have shown that a strict dress code... fosters a safe and stable learning environment... with fewer instances of gang violence and vampirism.- คงงั้น งานวิจัยพบว่า การแต่งตัวสุภาพ สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย เด็กจะไม่เป็นนักเลง หรือแวมไพร์ Theatricality (2010)
Trust me, in this case, the fewer details you know, the better.ยิ่งนายรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดี Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Every year there's fewer of you, right?ทุกๆปีคนของเธอก็ลดน้อยลงใช่ไหม Arrietty (2010)
Family Guy 9x01 -And Then There Were Fewer - Original Air Date on September 26, 2010Family Guy 9x01 And Then There Were Fewer Original Air Date on September 26, 2010 And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fewerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
fewerFewer people have come to wear hats after the war.
fewerHe has collected no fewer than five hundred stamps.
fewerHe has fewer friends than I.
fewerHis uncle owns no fewer than ten houses.
fewerIf there weren't so many taxis, there would be fewer traffic accidents.
fewerInstead of fewer accidents there are more.
fewerIt's true that there are fewer children due to the falling birthrate, and there are fewer children in the school, but that is all to the good.
fewerMy hens laid fewer eggs last year.
fewerNo fewer than 50 passengers were killed.
fewerNo fewer than five hundred students were present.
fewerNo fewer than thirty people were present.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ยิ่งหย่อน[v.] (yingyǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEWER    F Y UW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fewer    (j) (f y uu1 @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) [Add to Longdo]
小の月[しょうのつき, shounotsuki] (n) (See 大の月) short month (i.e. having fewer than 31 days) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Few \Few\ (f[=u]), a. [Compar. {Fewer} (f[=u]"[~e]r); superl.
   {Fewest}.] [OE. fewe, feawe, AS. fe['a], pl. fe['a]we; akin
   to OS. f[=a]h, OHG. f[=o] fao, Icel. f[=a]r, Sw. f[*a], pl.,
   Dan. faa, pl., Goth. faus, L. paucus, cf. Gr. pay^ros. Cf.
   {Paucity}.]
   Not many; small, limited, or confined in number; --
   indicating a small portion of units or individuals
   constituting a whole; often, by ellipsis of a noun, a few
   people. "Are not my days few?" --Job x. 20.
   [1913 Webster]
 
      Few know and fewer care.         --Proverb.
   [1913 Webster]
 
   Note: Few is often used partitively; as, few of them.
      [1913 Webster]
 
   {A few}, a small number.
 
   {In few}, in a few words; briefly. --Shak.
 
   {No few}, not few; more than a few; many. --Cowper.
 
   {The few}, the minority; -- opposed to the many or the
    majority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fewer
   adj 1: (comparative of `few' used with count nouns) quantifier
       meaning a smaller number of; "fewer birds came this
       year"; "the birds are fewer this year"; "fewer trains
       were late" [ant: {more(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top