ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smallness

S M AO1 L N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smallness-, *smallness*, smallnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน้อย[N] fewness, See also: smallness, littleness, diminutive

CMU English Pronouncing Dictionary
SMALLNESS S M AO1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smallness (n) smˈɔːlnəs (s m oo1 l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smallness \Small"ness\, n.
   The quality or state of being small.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smallness
   n 1: the property of having a relatively small size [syn:
      {smallness}, {littleness}] [ant: {bigness}, {largeness}]
   2: the property of being a relatively small amount; "he was
     attracted by the smallness of the taxes"
   3: the property of having relatively little strength or vigor;
     "the smallness of her voice" [syn: {smallness}, {littleness}]
   4: lack of generosity in trifling matters [syn: {pettiness},
     {littleness}, {smallness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top