ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尤其

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尤其-, *尤其*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤其[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, ] especially; particularly, #3,009 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially with the clay, and he'd work the clay and just...[CN] 尤其是他做陶艺那场戏 A Haunted House (2013)
One cannot deny that he has followers, especially amongst the less well-educated element.[CN] 没人能否认他有众多追随者 尤其是一些没怎么受过教育的人 Betrayal (2013)
For an administration that says the Middle East is its top foreign policy priority.[CN] 尤其这届政府还表示 中东问题是外交政策中的重中之重 Chapter 2 (2013)
Especially in affirming my freedom and my own values.[CN] 尤其他肯定了我 我的自由和我自己的价值 Blue Is the Warmest Color (2013)
It's especially the kid, Aude... that I like a lot.[CN] 尤其是她的孩子 奥德... 我很喜欢她 Blue Is the Warmest Color (2013)
Particularly when she first meets the Duo de Nemours.[CN] 尤其当她第一次遇见内穆尔公爵 Blue Is the Warmest Color (2013)
Especially with a little rugrat running around, you know?[CN] 尤其是一点点rugrat 跑来跑去,你知道吗? Bruno & Earlene Go to Vegas (2013)
I don't know what the array of government services are that you need to survive, particularly if you have a family.[CN] 我不知道什么样的阵列 政府服务是您 需要生存,尤其是 如果你有一个家庭。 American Winter (2013)
Especially on Joachim.[CN] 尤其是约阿希姆 Blue Is the Warmest Color (2013)
King Vegeta was especially worse.[CN] 尤其贝吉塔王小气得要命 Dragon Ball Z: Battle of Gods (2013)
We can't afford that right now, not when you're in the spotlight with the education bill.[CN] 这代价太大了 尤其是您手上有教育改革法案 这么多人都看着 Chapter 3 (2013)
He's extremely cultured. A genius. He knows everything.[CN] 他学问尤其渊博 一个天才 什么都懂 Blue Is the Warmest Color (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top