ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特别

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特别-, *特别*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] especially; special; particular; unusual, #621 [Add to Longdo]
特别[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
特别行政区[tè bié xíng zhèng qū, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] Special Administrative Region, namely Hong Kong 香港 and Macau 澳門|澳门; refers to many different areas during late Qing, foreign occupation, warlord period and Nationalist government; refers to special zones in North Korea and Indonesia, #49,138 [Add to Longdo]
特别任务连[tè bié rèn wu lián, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˋ ㄨ˙ ㄌㄧㄢˊ, / ] Special Duties Unit, Hong Kong special police [Add to Longdo]
特别待遇[tè bié dài yù, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, / ] special treatment [Add to Longdo]
特别感谢[tè bié gǎn xiè, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] special thanks; particular thanks [Add to Longdo]
特别护理[tè bié hù lǐ, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] intensive care [Add to Longdo]
特别客串[tè bié kè chuàn, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, ] special guest performer (in a show); special guest appearance (in film credits) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've arranged a special ceremony to receive you into our church.[CN] 我们已经安排特别仪式 来迎接你 The Scarlet Empress (1934)
She's getting old, getting sentimental.[CN] 她年纪大了,特别容易哭 A Mother Should Be Loved (1934)
May I propose... A toast to you... My dear lady.[CN] 您很 特别 The Blue Angel (1930)
Especially when I was keeping her waiting for dinner.[CN] 特别是当我让她等我吃晚餐时 Bordertown (1935)
I had planned a very different program for myself.[CN] 我自己也准备了一个特别的节目 The 39 Steps (1935)
Extra special! Hannay escapes from police![CN] 特别新闻 汉纳逃脱了警察的追捕 The 39 Steps (1935)
One time you told me I was the last guy you'd ever beg anything from unless it meant something to you.[CN] 有一次你说我是你最不愿意求的人 除非事情对你特别重要 你不记得了 'G' Men (1935)
Today, I would like to share that moment with everyone.[CN] 然后为我唱一首歌 今天我想要 特别和各位 Episode #1.2 (2004)
A very different program.[CN] 非常特别的节目 The 39 Steps (1935)
Special.[CN] 特别 Eyeborgs (2009)
Come to think of it, I'd like you to meet someone... who's come for an extended visit.[CN] 想想看, 我想让你见见这个人... 谁的到来需要特别的接见. The Scarlet Empress (1934)
You got a good taste.[CN] 那条围巾 我妈看了以后特别喜欢 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top