ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiast

EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiast-, *enthusiast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastic[ADJ] กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, your average CB enthusiast is male, lives with his mum and is about as likely to drive a truck as he is to have lost his cherry.เราเลยหาอุปกรณ์ราคาถูกมา แอบติดตั้งมันในออฟฟิศของวอลชี่ แล้วไหว้วานแครอลให้ช่วย เธอเป็น พนักงานต้อนรับที่แย่ที่สุดในอังกฤษ The Widow Maker (2017)
For us, it was just half a dozen crossword enthusiasts in a tiny village in the South of England.สำหรับเรา มันเป็นแค่... พวกบ้าปริศนาอักษรไขว้ แค่ 6 คน ในหมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของอังกฤษ The Imitation Game (2014)
When the season started, people wondered whether Lord Hesketh and his team of upper-class enthusiasts were bringing glamour to the racing community or just comedy.เมื่อฤดูกาลเริ่มต้นคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นลอร์ดเก ธ และทีมงานของเขา ของผู้ที่ชื่นชอบบนชั้นได้นำความเย้ายวนใจ Rush (2013)
And clearly, I've met a fellow enthusiast here.และชัดเจน ผมเจอคนสนใจ อยากรู้อยู่ตรงนี้แล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
We can only hope that through this near-fatal tragedy other space enthusiasts get the real message displayed by Mr. Farmer here, and not the one hyped up by the media.เราได้แต่หวังว่า ด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นี้... ...จะเตือนใจถึงผู้อยากท่องอวกาศท่านอื่น... ...ด้วยเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์ที่นี่ และไม่ควรมีใครถูกกระตุ้นด้วยสื่ออีก The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiastBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
enthusiastGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusiastHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusiastHe became enthusiastic about personal computers.
enthusiastHe has many enthusiastic supporters.
enthusiastHe is enthusiastic about tennis.
enthusiastHe is much more of a golf enthusiast than I am.
enthusiastHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthusiastHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthusiastHis speech met with enthusiastic applause.
enthusiastThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
enthusiastThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamēn) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous   FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIAST    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T S
ENTHUSIASTIC    IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY    IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiast    (n) ˈɪnθjˈuːzɪæst (i1 n th y uu1 z i a s t)
enthusiasts    (n) ˈɪnθjˈuːzɪæsts (i1 n th y uu1 z i a s t s)
enthusiastic    (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically    (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enthusiast {m}; Liebhaber {m}enthusiast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
インシュージアスト;インスージアスト[, inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast [Add to Longdo]
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiast \En*thu"si*ast\, n. [Gr. ?: cf. F. enthousiaste.]
   One moved or actuated by enthusiasm; as:
   (a) One who imagines himself divinely inspired, or possessed
     of some special revelation; a religious madman; a
     fanatic.
   (b) One whose mind is wholly possessed and heated by what
     engages it; one who is influenced by a peculiar; fervor
     of mind; an ardent and imaginative person.
     [1913 Webster]
 
        Enthusiasts soon understand each other. --W.
                          Irving.
 
   Syn: Visionary; fanatic; devotee; zealot. Enthusiastic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiast
   n 1: an ardent and enthusiastic supporter of some person or
      activity [syn: {enthusiast}, {partisan}, {partizan}]
   2: a person having a strong liking for something [syn:
     {fancier}, {enthusiast}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Enthusiast /ɛntuːziːast/ 
  enthusiast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top