Search result for

enthusiast

(63 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiast-, *enthusiast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastic[ADJ] กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mom is so enthusiastic.แม่ฉันอยากมามากเลย Akai ito (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
[laughs] I'm glad you're enthusiastic about it.[หัวเราะ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
- I know he is new, but he is very enthusiastic and because we love.แต่เขาก็ทำงานได้แข็งขันมากนะ เราชอบแบบนั้นนะ Drag Me to Hell (2009)
I am not enthusiastic about this marriage.ฉันไม่ค่อยจะพอใจกับงานแต่งหรอกนะ Julie & Julia (2009)
Well, you weren't very enthusiastic about ours, either.คุณก็ไม่ค่อยพอใจกับงานแต่งของพวกเราเหมือนกัน Julie & Julia (2009)
Seems awfully nefarious for mechanics and Harley enthusiasts.ดูเหมือนเป็นการหากินที่ต่ำช้ามาก สำหรับช่างซ่อมรถ และคนคลั่งรถมอไซค์ฮาเลย์ Smite (2009)
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย Nothing But the Blood (2009)
an enthusiastic, fucking fantastic fucker.ความกระตือรือร้น ช่างเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเลย The Pickle Jar (2009)
Yeah, I remember the very enthusiastic lateral.ใช่ ผมจำได้ นั่นกระตือรือร้นมาก ๆ แบบขวาง ๆ หน่อย In Plane Sight (2009)
No. He's just a costume enthusiast.ไม่ เขาแค่กำลังกระตือรือร้นกับเรื่องชุด How to Succeed in Bassness (2009)
We're gonna find that our victim was tortured a little too enthusiastically, and then the government tried to bring him back to life.เราคงได้เจอเหยื่อ ที่ถูกทรมานเล็กน้อย อย่างน่าเร้าใจเีชียว และพวกนั้นพยายาม ปลุกชีพเค้า The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiastBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
enthusiastGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusiastHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusiastHe became enthusiastic about personal computers.
enthusiastHe has many enthusiastic supporters.
enthusiastHe is enthusiastic about tennis.
enthusiastHe is much more of a golf enthusiast than I am.
enthusiastHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthusiastHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthusiastHis speech met with enthusiastic applause.
enthusiastThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
enthusiastThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamēn) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous   FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIAST    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T S
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S S
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S
ENTHUSIASTIC    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiast    (n) (i1 n th y uu1 z i a s t)
enthusiasts    (n) (i1 n th y uu1 z i a s t s)
enthusiastic    (j) (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically    (a) (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enthusiast {m}; Liebhaber {m}enthusiast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
インシュージアスト;インスージアスト[, inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast [Add to Longdo]
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiast \En*thu"si*ast\, n. [Gr. ?: cf. F. enthousiaste.]
   One moved or actuated by enthusiasm; as:
   (a) One who imagines himself divinely inspired, or possessed
     of some special revelation; a religious madman; a
     fanatic.
   (b) One whose mind is wholly possessed and heated by what
     engages it; one who is influenced by a peculiar; fervor
     of mind; an ardent and imaginative person.
     [1913 Webster]
 
        Enthusiasts soon understand each other. --W.
                          Irving.
 
   Syn: Visionary; fanatic; devotee; zealot. Enthusiastic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiast
   n 1: an ardent and enthusiastic supporter of some person or
      activity [syn: {enthusiast}, {partisan}, {partizan}]
   2: a person having a strong liking for something [syn:
     {fancier}, {enthusiast}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Enthusiast [ɛntuːziːast] (n) , s.(m )
   enthusiast
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top