ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reluctant

R IH0 L AH1 K T AH0 N T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reluctant-, *reluctant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reluctant[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ฝืนใจ, Syn. disinclined, unwilling, Ant. eager, ready
reluctant[ADJ] ต่อต้าน (คำโบราณ), See also: คัดค้าน, Syn. protesting, resisting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse

English-Thai: Nontri Dictionary
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything's taken care of, but I'm reluctant to talk on the phone.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แต่ผมไม่สะดวกจะคุยทางโทรศัพท์ Match Point (2005)
But I'm reluctant to fish around and cause problems for everybody.แต่ผมก็รู้สึกอึดอัดที่จะทำ เมื่อมันเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนอื่น Match Point (2005)
(fireman) I've never seen anyone so reluctant to be called a hero.(ตำรวจดับเพลิง) ผมไม่เคนเห็นใคร ที่จะต่อต้านหรือคัดค้านการถูกเรียกว่าเป็นฮีโร่เลย Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
why are you so reluctant to make a commitment to me?ทำไมคุณถึงกลัวการผูกมัดกับฉันนัก Now You Know (2007)
Any luck in the land of reluctant witnesses?ได้พยายานเพิ่มเติมมั่งมั้ย? Our Father (2008)
Is that why Nate is so reluctant to break things off with Vanessa?อ้อ งั้นเหรอ ถ้างั้นทำไมเนทถึงดูไม่เต็มใจล่ะ ที่จะจบความสัมพันธ์กับวาเนซซ่า Remains of the J (2009)
Well, you seemed pretty reluctant in your hotel suite last night.คุณดูไม่เต็มใจนะ ที่ในห้องสวีทเมื่อคืน Chuck Versus the Beefcake (2009)
Mom, with all that's happened to us, you're still reluctant to give up?แม่ค่ะ หนูอยากให้แม่เลิกคาดหวังเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดกับพวกเรา Episode #1.24 (2009)
I'm reluctant to send you, Agent Dunham.ผมไม่เต็มใจนัก ส่งคุณไป เจ้าหน้าที่ดันแฮม Fracture (2009)
Uh, a very reluctant maybe to both.อ่าา อึดอัดใจตอบจัง แต่ก็พอเป็นไปได้ทั้งสองทาง You're Undead to Me (2009)
Well, I can see how you might be a little reluctant towards tradition, given the very unorthodox way you grew up.ฉันจับไม่ได้,มันสั้นไปและฉันจะเปียก - จริงหรอ? - ใช่ Our Family Wedding (2010)
You are reluctant to take action because you don't trust me.. คุณลังเล ที่จะตัดสินใจทำ เพราะคุณไม่ไว้ใจผม Disciple (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reluctantFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.
reluctantGeorge is reluctant to taken on that difficult job.
reluctantHe is reluctant to go to the college.
reluctantHe is very reluctant to accept the invitation.
reluctantHe reluctantly agreed to my proposal.
reluctantHer father reluctantly consented to her marriage.
reluctantHe took the job reluctantly.
reluctantHe was rather reluctant, but his brother accepted the offer anyway.
reluctantHe was reluctant to answer.
reluctantHe was reluctant to go there.
reluctantHe was reluctant to reveal what he really meant.
reluctantHe went to see her reluctantly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิดเอื้อน[V] reluctant to say or do anything, Syn. อิดๆ เอื้อนๆ, กระอิดกระเอื้อน, Example: หากมีงานใดที่จะต้องขออนุมัติการใช้จ่าย เขาก็ให้โดยไม่อิดเอื้อน, Thai definition: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก, แสดงอาการไม่สู้เต็มใจ
อิดออด[ADV] reluctantly, Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ, Example: หล่อนทำหน้างอยืนอิดออดอยู่ครู่หนึ่งก่อน จึงจะเข้าไปปลุกน้องชายตามที่แม่สั่ง, Thai definition: แสดงอาการไม่เต็มใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กัดฟันพูด[v. exp.] (katfan phūt) EN: speak reluctantly   
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลที่จะพูดคุย[v. exp.] (langlē thī ja phūtkhui) EN: be reluctant to talk   
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhūang) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed   FR: être intimidé ; se tapir

CMU English Pronouncing Dictionary
RELUCTANT R IH0 L AH1 K T AH0 N T
RELUCTANT R IY0 L AH1 K T AH0 N T
RELUCTANTLY R IH0 L AH1 K T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reluctant (j) rˈɪlˈʌktənt (r i1 l uh1 k t @ n t)
reluctantly (a) rˈɪlˈʌktəntliː (r i1 l uh1 k t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly, #13,763 [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave, #29,047 [Add to Longdo]
恋恋不舍[liàn liàn bù shě, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄜˇ, / ] reluctant to part, #33,172 [Add to Longdo]
惜别[xī bié, ㄒㄧ ㄅㄧㄝˊ, / ] reluctant to part, #61,017 [Add to Longdo]
留连[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] reluctant to leave, #68,860 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
割愛[かつあい, katsuai] (n,vs) giving something up reluctantly; omitting; leaving out; sparing [Add to Longdo]
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp,adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do) [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
残り惜しい[のこりおしい, nokorioshii] (adj-i) regrettable; reluctant [Add to Longdo]
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reluctant \Re*luc"tant\ (-tant), a. [L. reluctans, -antis, p.
   pr. of reluctari. See {Reluct}.]
   1. Striving against; opposed in desire; unwilling;
    disinclined; loth.
    [1913 Webster]
 
       Reluctant, but in vain.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Reluctant now I touched the trembling string.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from an unwilling mind; granted with
    reluctance; as, reluctant obedience. --Mitford.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Averse; unwilling; loth; disinclined; repugnant;
     backward; coy. See {Averse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reluctant
   adj 1: unwillingness to do something contrary to your custom; "a
       reluctant smile"; "loath to admit a mistake" [syn:
       {loath}, {loth}, {reluctant}]
   2: disinclined to become involved; "they were usually reluctant
     to socialize"; "reluctant to help"
   3: not eager; "foreigners stubbornly reluctant to accept our
     ways"; "fresh from college and reluctant for the moment to
     marry him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top