ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

变丑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -变丑-, *变丑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变丑[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, / ] disfigure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They think the jewels make them beautiful... and they fight to keep them like they fight the years that make them ugly.[CN] 她们觉得戴上珠宝能变美... 她们为保住珠宝而战, 就象与让她们变丑的岁月作战一样 Cry of the City (1948)
Oh, you hideous souls may we not grow old and horrid.[CN] 哦,你那丑恶的灵魂... ...也许我们不会变老变丑 The Runaways (2010)
My mother warned me she would punish me with the curse of ugliness if I ever lost any of them.[CN] 我的母亲曾警告我 My mother warned me 如果我弄丢了其中任何一个 她就会施魔法让我变丑 she would punish me with the curse of ugliness if I ever lost any of them. Into the Woods (2014)
Yeah, but we'll be old and gross together.[CN] 没错 但是我们会一起变老变丑 Yeah, but we'll be old and gross together. The Commitment Determination (2015)
And you will get sick in jail. And ugly.[CN] 你将在监狱里生病,变丑 Allonsanfan (1974)
I was hoping you'd be ugly by now.[CN] 我希望你变丑 S.W.A.T.: Firefight (2011)
And I'm all ugly now.[CN] 我现在又变丑 Summer with Monika (1953)
I've seen a lot of girls get shot to hell from this stuff.[CN] 我看过太多漂亮女孩 因这个变丑八怪 Casino (1995)
- All right.[CN] 或者换一个版本看 你是她变胖 变丑后的样子 Or another way of looking at it is you're a fat, ugly version of her. Sausage Party (2016)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.[CN] 现在 先让我找个秘方 把我自己变丑 再把皇后的华服换成小贩的布衣 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I said they get ugly![CN] 我是说"女人会变丑" August: Osage County (2013)
I was 10, and it didn't improve my look.[CN] 我当时10岁 烧完变丑 A Long Way Down (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top