ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทดน้ำ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทดน้ำ-, *ทดน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดน้ำ[V] irrigate, See also: draw water, lead water, divert water, put up a weir, Syn. กั้นน้ำ, Example: ชาวนาทดน้ำใส่นาเพื่อเลี้ยงให้ต้นข้าวเจริญเติบโต, Thai definition: ทำให้น้ำท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำนบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The irrigation equipment is still there.เครื่องมือทดน้ำยังอยู่ที่นั่น Home (2009)
Boki, bulb irrigate the field.โบกิ ใช้หลอดทดน้ำบริเวณนั้น Remember the Time (2012)
Tell this rabble ... to leave, or I'll ... water the ground with their blood.ฉันจะทดน้ำที่ดินกับเลือดของพวกเขา The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Shuman is hoping to use the sun's power to irrigate the desert and turn it green.ชูแมน หวังที่จะใช้พลังของดวงอาทิตย์ เพื่อทดน้ำทะเลทราย และทำให้มันเป็นสีเขียว The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water   FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrigate[VT] ทดน้ำ, See also: จัดสรรน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
irrigate(เออ'ระเกท) vt. ทดน้ำ,ชำระล้างได้,ล้างด้วยของเหลว,ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ปล่อยให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่าน, See also: irrigable adj.
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike

English-Thai: Nontri Dictionary
irrigate(vt) ทดน้ำ,ชำระล้าง,ทำให้เปียก
irrigation(n) การทดน้ำ,การชลประทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top