Search result for

การพักผ่อน

(40 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพักผ่อน-, *การพักผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิหาร, วิหาร-การพักผ่อน เช่น ทิวาวิหาร ว่า การพักผ่อนในเวลากลางวัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clark, good to be back from a little "R" and "R"?คล๊าก ยินดีที่ได้กลับมาจากการพักผ่อนและฟื้นคืน Odyssey (2008)
I badly need a rest.ฉันต้องการการพักผ่อนที่จริงจัง. Episode #1.5 (2008)
Get our minds off the test results?เป็นการพักผ่อนสมอง คลายความกังวลเรื่องผลตรวจ 4 Days Out (2009)
If you wanna take some downtime, I'll help you outถ้าเธอต้องการพักผ่อน ฉันพาเธอไปเที่ยวได้นะ Fa Guan (2009)
General, you need to maintain your rest.ท่านนายพล ท่านต้องการการพักผ่อนนะ Jedi Crash (2009)
The truth.ผมต้องการพักผ่อน Chuck Versus the Beefcake (2009)
With some rest, she'll be fine.ถ้าได้รับการพักผ่อน เธอก็จะดีขึ้น ขอบคุณครับ Episode #1.17 (2009)
I thought i'd get more rest in my own bed.ฉันว่าฉันต้องต้องการพักผ่อนอย่างยิ่งแล้วหละ Dirty Harry (2009)
You enjoy those vacations from us.คุณมีความสุข กับการพักผ่อนที่เราจัดให้ Road Kill (2009)
She needs to stay calm.เธอต้องการพักผ่อน A New Day in the Old Town (2009)
Tell him it's a vacationบอกเขาว่านี่เป็นการพักผ่อน Faceless, Nameless (2009)
How is she?เธอต้องการพักผ่อน The Night of the Comet (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breather[N] การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
recreation[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess
rest[N] การพักผ่อน, Syn. relaxation, repose
sport[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: สิ่งบันเทิง, Syn. amusement, pastime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite

English-Thai: Nontri Dictionary
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
truce(n) การสงบศึก,การพักรบชั่วคราว,การพักผ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top