Search result for

การพัก

(63 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพัก-, *การพัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิหาร, วิหาร-การพักผ่อน เช่น ทิวาวิหาร ว่า การพักผ่อนในเวลากลางวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseการพัก, การชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pause, compensatoryการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensatory pauseการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
truceการพักรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sojourningการพักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Fallow การพักดิน
การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clark, good to be back from a little "R" and "R"?คล๊าก ยินดีที่ได้กลับมาจากการพักผ่อนและฟื้นคืน Odyssey (2008)
Just stay with us.การพัก Wanted (2008)
Stay.การพัก Wanted (2008)
Get out of the way! Sit down!หลีกทาง ลงนั่ง การพัก ต่ำ. Wanted (2008)
Stay down! Stay down!การพัก ต่ำ Wanted (2008)
Stay down! It's okay! Sit down!การพัก ต่ำ ของมัน ถูก ลงนั่ง Wanted (2008)
I badly need a rest.ฉันต้องการการพักผ่อนที่จริงจัง. Episode #1.5 (2008)
I hope your stay with us has been comfortable so far;ผมหวังว่า การพักอยู่ที่นี่ของคุณคงจะสะดวกสบายดี Changeling (2008)
Jess needs a 10-minute rest and some food.เจสต้องการพักสิบนาทีแล้วก็อาหารด้วย The Happening (2008)
You know it's a vacation and not a doctor's appointment, right?คุณก็เข้าใจนี่ว่ามันเป็นการพักร้อน ไม่ใช่นัดเจอหมอ 2012 (2009)
Get our minds off the test results?เป็นการพักผ่อนสมอง คลายความกังวลเรื่องผลตรวจ 4 Days Out (2009)
They're getting hooked on masking agents, Do you call that recovery?แล้วคุณต้องการพักฟื้นไหม? Saw VI (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armistice[N] การพักรบ, See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว, Syn. temporary peace, cease-fire, truce
breather[N] การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
convalescence[N] การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
furlough[N] การพักงาน
lodgement[N] การพำนัก, See also: การพัก
pause[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
recreation[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
reprieve[N] การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
corody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
corrody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
lodging(ลอจ'จิง) n. การพำนัก,การพัก,ที่พำนักชั่วคราว, See also: lodgings ห้องให้เช่า (ในบ้านของคนอื่น) ,การให้เช่า, Syn. home
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top