ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติโกโหติกา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติโกโหติกา-, *ญาติโกโหติกา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ญาติโกโหติกา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ญาติโกโหติกา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญาติกาญาติโก, ญาติโกโหติกา(ยาดติ-) น. เหล่าเครือญาติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the restof our inbred family.พวกญาติโกโหติกาของนายนั่นล่ะ Under & Out (2008)
I hope you and all your kin and friends and babies...หวังว่าแกกับญาติโกโหติกาของแก Episode #1.2 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top