ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

second cousin

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -second cousin-, *second cousin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second cousin[N] ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin[N] ลูกของลูกพี่ลูกน้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Second cousin to Harvey the Rabbit.ลูกพี่ลูกน้องที่สองให้กับฮาร์วีย์กระต่าย The Shawshank Redemption (1994)
And since when did second cousins have any say in things like that?แล้วลูกพี่ลูกน้องลำดับสองเกี่ยวกับ \ เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะจ๊ะ? Summer Wars (2009)
We sure she's not a Russo, a second cousin twice removed or something?แน่ใจนะ ว่าเธอไม่ใช่รุสโซ่ ญาติห่างๆ อะไรแบบนั้น My Heart Will Go On (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
second cousinJack is Mary's second cousin, I believe.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
表姑[biǎo gū, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨ, ] second cousin, #105,023 [Add to Longdo]
表侄[biǎo zhí, ㄅㄧㄠˇ ㄓˊ, ] second cousin, #111,455 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再従兄[さいじゅうけい, saijuukei] (n) elder second cousin [Add to Longdo]
再従弟[さいじゅうてい, saijuutei] (n) younger second cousin [Add to Longdo]
又従兄弟;又従兄妹;再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;又従姉妹;又従姉弟;二従兄弟;二従兄妹;二従姉妹;二従姉弟;又従兄;又従弟;再従兄妹(iK)[またいとこ(又従兄弟;又従兄妹;再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;又従姉妹;又従姉弟;又従兄;又従弟;再従兄妹);ふたいとこ(再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;二従兄弟;二従兄妹, mataitoko ( mata itoko ; mata juukei imouto ; sai itoko ; sai juushitei ; sai itoko] (n) (はいとこ is Tohoku dialect, 又従兄 & 又従弟 are abbr.) second cousin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Second \Sec"ond\, a. [F., fr. L. secundus second, properly,
   following, fr. sequi to follow. See {Sue} to follow, and cf.
   {Secund}.]
   1. Immediately following the first; next to the first in
    order of place or time; hence, occurring again; another;
    other.
    [1913 Webster]
 
       And he slept and dreamed the second time. --Gen.
                          xli. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Next to the first in value, power, excellence, dignity, or
    rank; secondary; subordinate; inferior.
    [1913 Webster]
 
       May the day when we become the second people upon
       earth . . . be the day of our utter extirpation.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Being of the same kind as another that has preceded;
    another, like a prototype; as, a second Cato; a second
    Troy; a second deluge.
    [1913 Webster]
 
       A Daniel, still say I, a second Daniel! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Second Adventist}. See {Adventist}.
 
   {Second cousin}, the child of a cousin.
 
   {Second-cut file}. See under {File}.
 
   {Second distance} (Art), that part of a picture between the
    foreground and the background; -- called also {middle
    ground}, or {middle distance}. [R.]
 
   {Second estate} (Eng.), the House of Peers.
 
   {Second girl}, a female house-servant who does the lighter
    work, as chamber work or waiting on table.
 
   {Second intention}. See under {Intention}.
 
   {Second story}, {Second floor}, in America, the second range
    of rooms from the street level. This, in England, is
    called the {first floor}, the one beneath being the
    {ground floor}.
 
   {Second thought} or {Second thoughts}, consideration of a
    matter following a first impulse or impression;
    reconsideration.
    [1913 Webster]
 
       On second thoughts, gentlemen, I don't wish you had
       known him.              --Dickens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 second cousin
   n 1: a child of a first cousin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top