Search result for

accommodation

(82 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodation-, *accommodation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation[N] การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accommodation[N] การปรับตัว, Syn. adaptation
accommodation[N] การปรับโฟกัสของตา
accommodation[N] การอำนวยความสะดวก, See also: การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้), Syn. ease, comfort
accommodation[N] เงินกู้ยืม, Syn. lodgings
accommodations[N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodation(n) ที่พัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodationการผ่อนปรน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation businessธุรกิจเกื้อกูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation landที่ดินที่ใช้เพื่อเสริมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation reflexรีเฟล็กซ์ปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation roadถนนที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation worksสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Accommodation indorsementsอาวัล [TU Subject Heading]
Accommodation of Lensปฏิกิริยาการมองดูวัตถุใกล้สายตา [การแพทย์]
Accommodation, Activeมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัด [การแพทย์]
Accommodation, Ocularสายตา, การปรับ [การแพทย์]
Accommodation, Reaction toมองจากไกลมาใกล้, มองจากจุดไกลๆมาสู่จุดใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Retainedปฏิกิริยาต่อการมองใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Visualการมองของใกล้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put me in different accommodation, where the king can always find me.ข้าจะถูกนำไปไว้อีกที่ ที่ๆพระองค์จะมาพบข้าได้ The Other Boleyn Girl (2008)
- The usual accommodation?เอาแบบที่สะดวกเหมือนเดิมนะครับ? Taken (2008)
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย? Shake and Fingerpop (2009)
Please find adequate accommodationโปรด ค้นหา สิ่งของที่ อำนวยความสะดวก Air: Part 1 (2009)
I'm perfectly happy with our present accommodations.ผมมีความสุขเต็มเปี่ยม ในที่พักของเราปัจจุบัน Fracture (2009)
Are you finding the accommodationsคุณพบที่พัก Static (2010)
Not exactly fiv e-star accommodations, I know,ไม่เชิง \ที่พักใหม่ ฉันรู้ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ Más (2010)
You're looking for cheap accommodation, but not going to your brother for help.คุณกำลังมองหาที่อยู่ถูกๆ แต่คุณก็ไม่เคยไปขอให้พี่ชายช่วยเลย A Study in Pink (2010)
Well, enjoy your new accommodations.สนุกกับ ที่พักใหม่ของคุณซะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
You're looking for cheap accommodation, but you won't go to your brother for help.แต่ไม่ไปขอความช่วยเหลือจากเขา Unaired Pilot (2010)
Lightyear! Explain our overnight accommodations.ไลท์เยียร์ รายงานสถานการณ์ของผู้ต้องขังสิ Toy Story 3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodationCan we find accommodations at a hotel for tonight?
accommodationDid you book accommodation at the hotel?
accommodationDoes the price include accommodation?
accommodationHe called a hotel for accommodations.
accommodationThe hotel has accommodation for one hundred.
accommodationThe hotel has good accommodation.
accommodationThis hotel has accommodations for 1000 guests.
accommodationWe need accommodation for six.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong kan) EN: accommodation ; agreement   FR: accordement [m] (vx)
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūak) EN: convenience ; facility ; accommodation   FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMMODATION    AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N
ACCOMMODATIONS    AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodation    (n) (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n)
accommodations    (n) (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Auslösung {f}accommodation allowance [Add to Longdo]
Briefkastenadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder [Add to Longdo]
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line [Add to Longdo]
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan [Add to Longdo]
Nachsendeadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Quartier {n}; Versorgung {f}; Unterbringung {f} | Quartiere {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Unterkunft {f} | Unterkünfte {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Vorzugskauf {m}accommodation purchase [Add to Longdo]
Wohneinheit {f}accommodation unit [Add to Longdo]
Wohnkosten {pl}accommodation costs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation [Add to Longdo]
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
バビーイン[, babi-in] (n) accommodation for babies (wasei [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory [Add to Longdo]
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P) [Add to Longdo]
収容設備[しゅうようせつび, shuuyousetsubi] (n) accommodations [Add to Longdo]
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accommodation
   n 1: making or becoming suitable; adjusting to circumstances
      [syn: {adjustment}, {accommodation}, {fitting}]
   2: a settlement of differences; "they reached an accommodation
     with Japan"
   3: in the theories of Jean Piaget: the modification of internal
     representations in order to accommodate a changing knowledge
     of reality
   4: living quarters provided for public convenience; "overnight
     accommodations are available"
   5: the act of providing something (lodging or seat or food) to
     meet a need
   6: (physiology) the automatic adjustment in focal length of the
     natural lens of the eye

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top