ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodation

AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodation-, *accommodation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation(n) การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accommodation(n) การปรับตัว, Syn. adaptation
accommodation(n) การปรับโฟกัสของตา
accommodation(n) การอำนวยความสะดวก, See also: การให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาสิ่งของให้, Syn. ease, comfort
accommodation(n) เงินกู้ยืม, Syn. lodgings
accommodations(n) ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก, อาหารและที่พัก, ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodation(n) ที่พัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodationการผ่อนปรน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation businessธุรกิจเกื้อกูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation landที่ดินที่ใช้เพื่อเสริมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation reflexรีเฟล็กซ์ปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation roadถนนที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation worksสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Accommodation indorsementsอาวัล [TU Subject Heading]
Accommodation of Lensปฏิกิริยาการมองดูวัตถุใกล้สายตา [การแพทย์]
Accommodation, Activeมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัด [การแพทย์]
Accommodation, Ocularสายตา, การปรับ [การแพทย์]
Accommodation, Reaction toมองจากไกลมาใกล้, มองจากจุดไกลๆมาสู่จุดใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Retainedปฏิกิริยาต่อการมองใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Visualการมองของใกล้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า Wuthering Heights (1992)
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย Contact (1997)
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ Titanic (1997)
I live in student accommodation not far from the college.ผมอยู่ในหอพักนักศึกษา ไม่ไกลจากมหาลัยนัก Cashback (2006)
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า 1408 (2007)
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย? Shake and Fingerpop (2009)
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ Más (2010)
- An accommodation could be made, a truce!ไม่! Clash of the Titans (2010)
As my accommodations haven't been fully prepared yet, ที่พักของผมมันยังไม่เรียบร้อยนะครับ Episode #1.5 (2011)
A day's accommodation is 50, 000 won. Even if don't eat, I still need to pay 30, 000 won for meals.ค่าที่พัก 5 หมื่นวอนต่อวัน ค่าอาหารอีก 3 หมื่นวอน ถึงไม่กินก็ต้องจ่าย Episode #1.7 (2011)
We'll find you accommodations more suited to your name and as a reward for your accomplishments during the battle of Blackwater Bay.เราจะหาที่ใหม่ ที่เหมาะสมกับ ชื่อเจ้ามากกว่านี้ และเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ สิ่งที่เจ้าได้ทำมา Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodationCan we find accommodations at a hotel for tonight?
accommodationDid you book accommodation at the hotel?
accommodationDoes the price include accommodation?
accommodationHe called a hotel for accommodations.
accommodationThe hotel has accommodation for one hundred.
accommodationThe hotel has good accommodation.
accommodationThis hotel has accommodations for 1000 guests.
accommodationWe need accommodation for six.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [ mpl ]
การตกลงกัน[kān toklong kan] (n, exp) EN: accommodation ; agreement  FR: accordement [ m ] (vx)
การต้อนรับ[kān tønrap] (n) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation  FR: réception [ f ] ; accueil [ m ] ; hospitalité [ f ]
ความสะดวก[khwām sadūak] (n) EN: convenience ; facility ; accommodation  FR: commodité [ f ] ; convenance [ f ] ; facilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCOMMODATION AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N
ACCOMMODATIONS AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodation (n) ˈəkˌɒmədˈɛɪʃən (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n)
accommodations (n) ˈəkˌɒmədˈɛɪʃənz (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung { f } | Anpassungen { pl }accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Auslösung { f }accommodation allowance [Add to Longdo]
Briefkastenadresse { f }accommodation address [Add to Longdo]
Fallreep { n } [ naut. ]accommodation ladder [Add to Longdo]
Gefälligkeitsakzept { m }accommodation acceptance [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgarantie { f }accommodation contract [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgeschäft { n }accommodation line [Add to Longdo]
Gefälligkeitspapier { n }accommodation paper [Add to Longdo]
Kreditvergabe { f }accommodation of a loan [Add to Longdo]
Nachsendeadresse { f }accommodation address [Add to Longdo]
Quartier { n }; Versorgung { f }; Unterbringung { f } | Quartiere { pl }accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Unterkunft { f } | Unterkünfte { pl }accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Vorzugskauf { m }accommodation purchase [Add to Longdo]
Wohneinheit { f }accommodation unit [Add to Longdo]
Wohnkosten { pl }accommodation costs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
便[べん, ben] (n, adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool #1,730 [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] (n, vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P) #2,969 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
適応[てきおう, tekiou] (n, vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) #8,338 [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na, n, adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P) #13,598 [Add to Longdo]
アコモデーション[akomode-shon] (n) accommodation [Add to Longdo]
アコモデイション[akomodeishon] (n) accommodation [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
バビーイン[babi-in] (n) accommodation for babies (wasei [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accommodation
   n 1: making or becoming suitable; adjusting to circumstances
      [syn: {adjustment}, {accommodation}, {fitting}]
   2: a settlement of differences; "they reached an accommodation
     with Japan"
   3: in the theories of Jean Piaget: the modification of internal
     representations in order to accommodate a changing knowledge
     of reality
   4: living quarters provided for public convenience; "overnight
     accommodations are available"
   5: the act of providing something (lodging or seat or food) to
     meet a need
   6: (physiology) the automatic adjustment in focal length of the
     natural lens of the eye

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top