Search result for

ปรานี

(40 entries)
(0.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรานี-, *ปรานี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรานี    [V] have mercy on, See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for, Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา, เมตตาปรานี, Ant. ใจร้าย, อำมหิต, Example: เธอทิ้งกันไปแบบนี้เหมือนกับว่าเธอไม่ปรานีฉันบ้างเลย, Thai definition: เอ็นดูด้วยความสงสาร
ปรานีปราศรัย    [V] have mercy on, See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for, Syn. ปรานี, Ant. โหดร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรานี(ปฺรา-) ก. เอ็นดูด้วยความสงสาร.
ปรานีตีเอาเรือก. เอ็นดูหรือเผื่อแผ่เขา แต่กลับถูกประทุษร้ายตอบ เช่น มุทะลุดุดันขันเหลือ ปรานีตีเอาเรือเสียอีกเล่า (สังข์ทอง).
ปรานีปราศรัย(ปฺรานีปฺราไส) ก. ปรานี (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercy killerปรานีฆาตกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I beg you to have mercy on my sufferingฉันขอคุณให้มีความปรานี on my ความอดทน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They believe that the Americans will show no mercy.เหล่ากองทัพสหรัฐจะไม่ปรานีต่อผู้แพ้สงคราม The Great Raid (2005)
Surely he deserves some mercy.แน่นอน เขาสมควรจะได้รับความปรานีบ้าง The King and the Clown (2005)
I just sharpened it, so it's completely humane.ฉันเพิ่งลับมีดมา นี่ถือว่าปรานีสุดๆ แล้ว Bloodlust (2006)
There's a merciless and competitive world out there.ว่ามีโลกที่ไร้ซึ่งความปรานี และจ้องแต่จะแข่งขันรอเขาอยู่ Like Stars on Earth (2007)
And so, Mathayus, why should I show you any mercy?และเช่นนั้น มัซทายอัส ทำไมข้าถึงควรปรานีเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
Your father is a ruthless murderer, rascal.พ่อของแกมันเป็นฆาตกรที่ไร้ความปรานี,คนชั่ว. Episode #1.8 (2008)
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่ The Forbidden Kingdom (2008)
And he happens to owe me a favor.และเค้าก็ติดหนี้จากความปรานีที่ฉันให้ไว้ Seder Anything (2009)
Separatist forces mercilessly batter the beautiful and elegant world of Christophsis.กองกำลังฝ่ายแบ่งแยก ทำลายดินแดนที่สง่าและสวยงาม นามคริสทอปซิสอย่างไร้ความปรานี The Hidden Enemy (2009)
They beat their victims mercilessly with blunt objects.พวกเขาทุบตีเหยื่ออย่างไร้ความปรานี ด้วยวัตถุไม่มีคม Hopeless (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lenient    [ADJ] ปรานี, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. mild

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
dispiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. ทารุณ,ไร้ความปรานี
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
implacable(อิมแพลค' คะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถปลอบโยนได้, ไม่ปรานี, ไม่โอนอ่อน., See also: implacability, implacableness n. implacably adv., Syn. unappeasable

English-Thai: Nontri Dictionary
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top