ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเห็นอกเห็นใจ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเห็นอกเห็นใจ-, *ความเห็นอกเห็นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No sympathy for that life you destroyed?ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตมัน คุณทำลายมัน? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา Pulp Fiction (1994)
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน! The Birdcage (1996)
Don't waste your sympathy.ดอนเว็บไซต์นั้นทีเสียความเห็นอกเห็นใจของคุณ Princess Mononoke (1997)
I'll be sympathetic. Until then, I won't be.ฉันจะเป็นความเห็นอกเห็นใจ จนแล้วฉันจะไม่ Showtime (2002)
It's hard to establish much of a rapport there.มันยากที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจกันตอนนั้น Left Turn Ahead (2007)
I think that Linderman is betting on the wrong brother.ผมดูในสายตาของปีเตอร์ ผมเห็น ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
Sympathizing...ความเห็นอกเห็นใจ.. Beethoven Virus (2008)
and so much compassion.และความเห็นอกเห็นใจกัน Loyal and True (2008)
My superiors have begun to question my sympathies. - I was getting too close to the humans in my charge.นายข้าเริ่มจะตั้งคำถาม เรื่องความเห็นอกเห็นใจของข้าแล้ว On the Head of a Pin (2009)
I stopped by to express my sympathies with Tom, and I-I remember l-looking at it, and I-I guess I absentmindedly put it in my pocket.ผมไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกับทอมมา และผม-ผมนึกได้ว่ากำลังหานี่อยู่ และผม-ผมนึกว่าผมใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว Crime Doesn't Pay (2009)
It's forbidden for Jedi to form attachments, yet we are supposed to be compassionate.มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเจได ในการที่จะยึดติดกับใคร แต่ถึงกระนั้น เราก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ Jedi Crash (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milk of hum kindness[IDM] ความเมตตาปราณีผู้อื่น, See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
remorse[N] ความสงสาร, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจ, Syn. compassion, pity
sympathy[N] ความเห็นใจ, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, Syn. compassion, commiseration, pity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
sympathy(ซิม'พะธี) n. ความเห็นอกเห็นใจ,, Syn. compassion

English-Thai: Nontri Dictionary
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top