ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charity

CH EH1 R IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charity-, *charity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity(n) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์, See also: S. Love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity(n) การทำการกุศล, See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
charity(n) เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
charity(n) มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, ความรักของพระผู้เป็นเจ้า, เงินทำทาน, งานสงเคราะห์, มูลนิธิสงเคราะห์, สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
charity(n) ความใจบุญ, การกุศล, การทำทาน, ความกรุณา, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charityการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Charityการให้ทาน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Charityค่าการกุศล [การบัญชี]
Charity laws and legislationกฎหมายการบริจาค [TU Subject Heading]
Charity organizationการให้ทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน The Bodyguard (1992)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป Pulp Fiction (1994)
He made deals with book clubs, charity groups.เขาทำข้อตกลงกับชมรมหนังสือกลุ่มการกุศล The Shawshank Redemption (1994)
- Big charity to-do up Portland way.- องค์กรการกุศลขนาดใหญ่ที่ต้องทำขึ้นทางพอร์ตแลนด์ The Shawshank Redemption (1994)
We don't take no charity from nobody, 'specially from no Indians.เราไม่รับของบริจาคจากใคร โดยเฉพาะจากพวกอินเดียน The Education of Little Tree (1997)
She also designed a line of faux fur panties... for her sorority's charity project.เธอยังออกแบบกางเกงใน เพื่อสมาคมการกุศลของเธออีก Legally Blonde (2001)
Yes it is, except for the cheerleading and charity parts.ยกเว้นเสียก็แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์แล้ว Hothead (2001)
"'Removing the head or destroying the brain." Incredible.' '... to have a top band with us, talking about their work for the charity Zombaid... '"หยุดนะไอ้หนู ยกมือขึ้น" ผมก็ยืนตรงนั้นแหละ นิ่งไปเลย Shaun of the Dead (2004)
You've got the $400 billion... you've gone the charity route, you have this perfect 100-room mansion... with matching his and her yachts and helicopter pads.เอาเงินไปลงการกุศล มีแมนชั่นหรู 100 ห้อง พร้อมเรือยอชท์กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ Primer (2004)
I want you to know... that I'm not in the habit of accepting charity from strangers.คุณเข้าใจผมผิดแน่เลย คุณแดร์โรว์ เดี๋ยวก่อน ผมไม่ใช่คนแบบที่คุณคิดหรอก King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charityA generous man contributed some two billion yen to charity.
charityCharity begins at home. [ Proverb ]
charityHe contributed a lot of money to the charity.
charityHe gave away all his money to charity.
charityHe would not give away his money for charity's sake.
charityI don't need any bit of your charity.
charityPerform an act of charity.
charityPrivate charity is only a drop in the bucket.
charityShe became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.
charityShe cared for the children out of charity.
charityShe gave clothes to the gypsies out of charity.
charityShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลจิต(n) charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai Definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
การทำบุญทำทาน(n) charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การกุศล(n) charity, See also: merit, Syn. การบุญ, Example: โปรดบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[bøkbun] (v) EN: solicit contributions ; solicit for charity
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
การให้ทาน[kān hai thān] (n, exp) EN: giving alms ; giving in charity
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
มูลนิธิสัตว์[mūnlanithi sat] (n, exp) EN: animal charity  FR: fondation animale [ f ]
ทาน[thān] (n) EN: alms ; gift ; donation ; charity  FR: aumône [ f ] ; don [ m ] ; offrande [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARITY CH EH1 R IH0 T IY0
CHARITY'S CH EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charity (n) tʃˈærɪtiː (ch a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds, #21,119 [Add to Longdo]
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] charity, #28,240 [Add to Longdo]
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, ] charity performance (theater in former times), #381,034 [Add to Longdo]
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] charity organization [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohltätigkeitsbasar { m }charity bazaar [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsmarke { f }charity stamp [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsveranstaltung { f }charity performance [Add to Longdo]
Das Hemd ist mir näher als der Rock. [ übtr. ]Charity begins at home. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャリティー;チャリティ(P);チャリテイ[charitei-; charitei (P); charitei] (n) charity; (P) [Add to Longdo]
チャリティーショー[charitei-sho-] (n) charity show [Add to Longdo]
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity [Add to Longdo]
施し[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n, vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] (n, adj-no) charity; philanthropy; (P) [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar [Add to Longdo]
慈善鍋[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
慈善箱[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charity \Char"i*ty\, n.; pl. {Charities}. [F. charit['e] fr. L.
   caritas dearness, high regard, love, from carus dear, costly,
   loved; asin to Skr. kam to wish, love, cf. Ir. cara a friend,
   W. caru to love. Cf. {Caress}.]
   [1913 Webster]
   1. Love; universal benevolence; good will.
    [1913 Webster]
 
       Now abideth faith, hope, charity, three; but the
       greatest of these is charity.     --1. Cor.
                          xiii. 13.
    [1913 Webster]
 
       They, at least, are little to be envied, in whose
       hearts the great charities . . . lie dead. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
       With malice towards none, with charity for all.
                          --Lincoln.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality in judging of men and their actions; a
    disposition which inclines men to put the best
    construction on the words and actions of others.
    [1913 Webster]
 
       The highest exercise of charity is charity towards
       the uncharitable.           --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberality to the poor and the suffering, to benevolent
    institutions, or to worthy causes; generosity.
    [1913 Webster]
 
       The heathen poet, in commending the charity of Dido
       to the Trojans, spake like a Christian. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Whatever is bestowed gratuitously on the needy or
    suffering for their relief; alms; any act of kindness.
    [1913 Webster]
 
       She did ill then to refuse her a charity.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. A charitable institution, or a gift to create and support
    such an institution; as, Lady Margaret's charity.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Law) Eleemosynary appointments [grants or devises]
    including relief of the poor or friendless, education,
    religious culture, and public institutions.
    [1913 Webster]
 
       The charities that soothe, and heal, and bless,
       Are scattered at the feet of man like flowers.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Sisters of Charity} (R. C. Ch.), a sisterhood of religious
    women engaged in works of mercy, esp. in nursing the sick;
    -- a popular designation. There are various orders of the
    Sisters of Charity.
 
   Syn: Love; benevolence; good will; affection; tenderness;
     beneficence; liberality; almsgiving.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charity
   n 1: a foundation created to promote the public good (not for
      assistance to any particular individuals)
   2: a kindly and lenient attitude toward people [syn: {charity},
     {brotherly love}]
   3: an activity or gift that benefits the public at large
   4: pinnate-leaved European perennial having bright blue or white
     flowers [syn: {Jacob's ladder}, {Greek valerian}, {charity},
     {Polemonium caeruleum}, {Polemonium van-bruntiae},
     {Polymonium caeruleum van-bruntiae}]
   5: an institution set up to provide help to the needy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top