Search result for

charity

(71 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charity-, *charity*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity[N] การทำการกุศล, See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity[N] ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
charity[N] เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
charity[N] มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charityการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Charityการให้ทาน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Charityค่าการกุศล [การบัญชี]
Charity laws and legislationกฎหมายการบริจาค [TU Subject Heading]
Charity organizationการให้ทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Favorite charity, huh?ชอบสงเคราะห์? งั้นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Gave generously to charityชอบบริจาคช่วยการกุศล Quantum of Solace (2008)
It's like a charity.ก็เหมือนกับการกุศลน่ะแหละ The House Bunny (2008)
Oh, I love charity.โอ้, ฉันรักการกุศล The House Bunny (2008)
If you find nothing wrong, I will still pay, but to a charity instead.ถ้าคุณสืบแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ ผมยังต้องจ่ายอยู่ดี แต่เพื่อการกุศลแทน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He said he was on a charity mission.เขาบอกว่าเขาไปช่วยงานการกุศล The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
A charity mission?ช่วยงานการกุศลงั้นเหรอค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
At some charity shindig downtown.ให้ไปร่วมงานในย่านดาวน์ทาวน์ Eagles and Angels (2008)
He has, therefore, decided to donate a third of his monthly income to charity.ท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะบริจาคเงิน.. หนึ่งในสามให้กับการกุศล Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charityA generous man contributed some two billion yen to charity.
charityCharity begins at home. [Proverb]
charityHe contributed a lot of money to the charity.
charityHe gave away all his money to charity.
charityHe would not give away his money for charity's sake.
charityI don't need any bit of your charity.
charityPerform an act of charity.
charityPrivate charity is only a drop in the bucket.
charityShe became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.
charityShe cared for the children out of charity.
charityShe gave clothes to the gypsies out of charity.
charityShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลจิต[N] charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
การทำบุญทำทาน[N] charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การกุศล[N] charity, See also: merit, Syn. การบุญ, Example: โปรดบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล
ความชอบ[N] goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
การให้ทาน[n. exp.] (kān hai thān) EN: giving alms ; giving in charity   
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi sat) EN: animal charity   FR: fondation animale [f]
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity   FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARITY    CH EH1 R AH0 T IY0
CHARITY'S    CH EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charity    (n) (ch a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsmarke {f}charity stamp [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsveranstaltung {f}charity performance [Add to Longdo]
Das Hemd ist mir näher als der Rock. [übtr.]Charity begins at home. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャリティー;チャリティ(P);チャリテイ[, charitei-; charitei (P); charitei] (n) charity; (P) [Add to Longdo]
チャリティーショー[, charitei-sho-] (n) charity show [Add to Longdo]
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity [Add to Longdo]
施し[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] (n,adj-no) charity; philanthropy; (P) [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar [Add to Longdo]
慈善鍋[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
慈善箱[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds [Add to Longdo]
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] charity [Add to Longdo]
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] charity organization [Add to Longdo]
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, ] charity performance (theater in former times) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charity \Char"i*ty\, n.; pl. {Charities}. [F. charit['e] fr. L.
   caritas dearness, high regard, love, from carus dear, costly,
   loved; asin to Skr. kam to wish, love, cf. Ir. cara a friend,
   W. caru to love. Cf. {Caress}.]
   [1913 Webster]
   1. Love; universal benevolence; good will.
    [1913 Webster]
 
       Now abideth faith, hope, charity, three; but the
       greatest of these is charity.     --1. Cor.
                          xiii. 13.
    [1913 Webster]
 
       They, at least, are little to be envied, in whose
       hearts the great charities . . . lie dead. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
       With malice towards none, with charity for all.
                          --Lincoln.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality in judging of men and their actions; a
    disposition which inclines men to put the best
    construction on the words and actions of others.
    [1913 Webster]
 
       The highest exercise of charity is charity towards
       the uncharitable.           --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberality to the poor and the suffering, to benevolent
    institutions, or to worthy causes; generosity.
    [1913 Webster]
 
       The heathen poet, in commending the charity of Dido
       to the Trojans, spake like a Christian. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Whatever is bestowed gratuitously on the needy or
    suffering for their relief; alms; any act of kindness.
    [1913 Webster]
 
       She did ill then to refuse her a charity.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. A charitable institution, or a gift to create and support
    such an institution; as, Lady Margaret's charity.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Law) Eleemosynary appointments [grants or devises]
    including relief of the poor or friendless, education,
    religious culture, and public institutions.
    [1913 Webster]
 
       The charities that soothe, and heal, and bless,
       Are scattered at the feet of man like flowers.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Sisters of Charity} (R. C. Ch.), a sisterhood of religious
    women engaged in works of mercy, esp. in nursing the sick;
    -- a popular designation. There are various orders of the
    Sisters of Charity.
 
   Syn: Love; benevolence; good will; affection; tenderness;
     beneficence; liberality; almsgiving.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charity
   n 1: a foundation created to promote the public good (not for
      assistance to any particular individuals)
   2: a kindly and lenient attitude toward people [syn: {charity},
     {brotherly love}]
   3: an activity or gift that benefits the public at large
   4: pinnate-leaved European perennial having bright blue or white
     flowers [syn: {Jacob's ladder}, {Greek valerian}, {charity},
     {Polemonium caeruleum}, {Polemonium van-bruntiae},
     {Polymonium caeruleum van-bruntiae}]
   5: an institution set up to provide help to the needy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top