ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groove

G R UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groove-, *groove*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groove(n) ร่อง, See also: ราง, ท่อ, ช่อง, Syn. channel, notch, trench
groove(n) งานประจำ, Syn. routine
groove(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำเป็นราง, ไถให้เป็นร่อง, Syn. chisel, gouge
groove(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groove(กรูฟว) n. ร่อง, ราง, ท่อ, เพลา, ช่อง, เวลาที่เพลิดเพลิน, ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง, ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก, ไปด้วยกันได้ดีกับ, เข้าใจ, เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel, furrow
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
groove(n) ราง, ร่อง, ช่อง, ท่อ
groove(vt) ขุดราง, ขุดร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groove๑. แนวเว้า๒. รอยเว้า๓. ร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove fricative sound; groove fricativeเสียงเสียดแทรกแบบร่อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove fricative; groove fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบร่อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove secondary; groove, secondary; groove, supplementalร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove weldรอยเชื่อมร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
groove, buccalร่องด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove, centralร่องกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove, developmental; groove, primaryร่องหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove, distalร่องไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove, disto-lingualร่องไกลกลางด้านเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groovegroove, ร่องบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grooveร่อง, [การแพทย์]
Groove, Horizontalร่องขวาง [การแพทย์]
Groove, Lateralร่องด้านข้าง [การแพทย์]
Groove, Medianแนวกึ่งกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The grooves on a record are basically just scarsร่องรอยของการจดจำ มันก็เป็นเพียงแผลเป็นทั่วไป Platonic Sex (2001)
Don't records make sounds by touching the grooves with a needle?ขนาดบันทึกเสียงเพลงเขายังไม่ทำ ด้วยการสัมผัสร่องเสียงกับเข็มใช่ไหม? Platonic Sex (2001)
That hitting the same groove matters more than the notesก็แบบว่าให้รู้สึกสนุกสนาน มากกว่ากังวลกับโน้ต Swing Girls (2004)
You're not going to get out of here any quicker by wearing a groove in the floor.ยังไงก็ไม่มีทาง ออกไปจากที่นี่ เร็วกว่านี้ได้ โดยการเดินจน พื้นเป็นร่องหรอก Pilot (2004)
Find a groove that works for you and get that lap back.หาร่องที่เหมาะกับคุณและ ได้รับรอบที่กลับมา Cars (2006)
Groove with the butt.หมุนเป็นวงกลม และเป็นหนึ่งเดียวกับก้นตัวเอง Big Momma's House 2 (2006)
Time to get our groove on.ได้เวลาแล้วหรือยัง Open Water 2: Adrift (2006)
If you could get a bullet that had been shot clean through the first rifle, could make the grooves match.ถ้าเธอหากระสุนลูกแรกที่ ออกมาจากไรเฟิลนั่นได้ ถ้าปล่อยให้ผ่านนานไป ก็จะทำไม่ได้ Shooter (2007)
Well, then you better prr pray that anna gets her groove back, งั้น นายก็สวดมนต์ไว้ ขอให้แอนนาได้พระคุณกลับมาแล้วกัน Heaven and Hell (2008)
Hey, babe, we just really got into a groove at rehearsal, ที่รัก เราเพิ่งจูนทำนองกันติด There's Always a Woman (2008)
Get that mildly attractive groove back.เอาเสน่ห์อ่อนๆนั่นออกมา Ballad (2009)
Groove I got corn syrup in my ey on young mc.เพลงแนวนี้ผมไม่ถนัด Mash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grooveThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราง(n) groove, See also: track, Thai Definition: ไม้ที่ต่อ หรือขุดให้เป็นร่องรูปยาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานประจำ[ngān prajam] (n, exp) EN: routine ; routine work ; groove  FR: routine [ f ] ; train-train [ m ]
ราง[rāng] (n) EN: channel ; groove ; slot ; track  FR: voie [ f ] ; rainure [ f ] ; rail [ m ]
ร่อง[rǿng] (n) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor  FR: fissure [ f ] ; rainure [ f ] ; crevasse [ f ]
ร่องกุญแจ[rǿng kunjaē] (n, exp) EN: key groove

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROOVE G R UW1 V
GROOVER G R UW1 V ER0
GROOVES G R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groove (v) grˈuːv (g r uu1 v)
grooved (v) grˈuːvd (g r uu1 v d)
groover (n) grˈuːvər (g r uu1 v @ r)
grooves (v) grˈuːvz (g r uu1 v z)
groovers (n) grˈuːvəz (g r uu1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟道[gōu dào, ㄍㄡ ㄉㄠˋ, / ] groove [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstich { m } [ techn. ] | schwalbenschwanzförmiger Einstichgroove | dovetailed groove [Add to Longdo]
Rille { f }; Nut { f }; Nute { f } | Rillen { pl }groove | grooves [Add to Longdo]
Rillenprofil { n }groove profile [Add to Longdo]
Ringnutschaber { m }groove cleaner [Add to Longdo]
Profilgrundriss { m }groove cracking [Add to Longdo]
Rilleneffekt { m }groove tracking [Add to Longdo]
Rillenempfindlichkeit { f }groove wander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルーヴ[guru-vu] (n) groove [Add to Longdo]
レコードの溝[レコードのみぞ, reko-do nomizo] (n) record groove [Add to Longdo]
押さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade [Add to Longdo]
開先[かいさき, kaisaki] (n) groove (in welding) [Add to Longdo]
弓懸け;弓懸;弓掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
溝レール[みぞレール, mizo re-ru] (n) grooved rail [Add to Longdo]
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen [Add to Longdo]
人中[ひとなか, hitonaka] (n) (1) in company; among people; (2) philtrum (groove in the upper lip that runs from the bottom of the nose to the lip) [Add to Longdo]
多条カム[たじょうカム, tajou kamu] (n) multigrooved cam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groove \Groove\, v. t. [imp. & p. p. {Grooved}; p. pr. & vb. n.
   {Groving}.]
   To cut a groove or channel in; to form into channels or
   grooves; to furrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groove \Groove\, n. [D. groef, groeve; akin to E. grove. See
   {Grove}.]
   1. A furrow, channel, or long hollow, such as may be formed
    by cutting, molding, grinding, the wearing force of
    flowing water, or constant travel; a depressed way; a worn
    path; a rut.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The habitual course of life, work, or affairs;
    fixed routine.
    [1913 Webster]
 
       The gregarious trifling of life in the social
       groove.                --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Grove}.] (Mining) A shaft or excavation. [Prov.
    Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groove
   n 1: a long narrow furrow cut either by a natural process (such
      as erosion) or by a tool (as e.g. a groove in a phonograph
      record) [syn: {groove}, {channel}]
   2: a settled and monotonous routine that is hard to escape;
     "they fell into a conversational rut" [syn: {rut}, {groove}]
   3: (anatomy) any furrow or channel on a bodily structure or part
     [syn: {groove}, {vallecula}]
   v 1: make a groove in, or provide with a groove; "groove a vinyl
      record"
   2: hollow out in the form of a furrow or groove; "furrow soil"
     [syn: {furrow}, {rut}, {groove}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top