Search result for

canton

(61 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canton-, *canton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canton[N] หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)
Cantonese[N] ชาวจีนกวางตุ้ง
Cantonese[N] ภาษาจีนกวางตุ้ง
cantonment[N] ค่ายทหารชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว

English-Thai: Nontri Dictionary
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
You even know how to speak Cantoneseคุณพูดกวางตุ้งได้ด้วย Infernal Affairs (2002)
And they were the greatest kung fu boxers. Ten Tigers of Canton.พวกเขาเป็นจอมยุทธ์ผู้กล้า สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง Around the World in 80 Days (2004)
Cantonese again.พูดกวางตุ้งอีกรอบสิ! Formula 17 (2004)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
Your Cantonese is improving.ภาษาจีนกวางตุ้งคุณพัฒนาขึ้นนะ New York, I Love You (2008)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
But what the hell they doing in Canton?หา Fallen Idols (2009)
- in Cantonese or Mandarin? - Mandarin?- แบบกวางตุ้งหรือ แมนดาริน? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I didn't know you spoke cantonese.ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณ พูดจีนกวางตุ้งได้ Snakehead (2009)
Cantonese. You should know to be an observer.จีนกลาง . Push (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวางตุ้ง[N] Canton, Example: ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารกวางตุ้งจะถูกปากคนไทยมากที่สุด
กวางตุ้ง[N] Cantonese, Example: อำเภอเตี้ยเอี้ยในเขตจังหวัดแต้จิ๋วของมณฑล กวางตุ้ง, Thai definition: ชื่อชนจีนชาวหนึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
กวางตุ้ง[n. prop.] (Kwāngtung) EN: Canton   FR: Canton
กวางตุ้ง[adj.] (kwāngtung) EN: Cantonese   FR: cantonnais
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTON    K AE1 N T AH0 N
CANTONE    K AA0 N T OW1 N IY0
CANTONS    K AE1 N T AH0 N Z
CANTONAL    K AE1 N T AH0 N AH0 L
CANTONESE    K AE2 N T AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Canton    (n) (k a2 n t o1 n)
canton    (n) (k a1 n t o n)
cantons    (n) (k a1 n t o n z)
cantonment    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t)
cantonments    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirk {m}; Verwaltungsbezirk {m} | Bezirke {pl}; Verwaltungsbezirke {pl}canton | cantons [Add to Longdo]
Kanton {m} | Kantone {pl}canton | cantons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
広州[こうしゅう, koushuu] (n) Guangzhou (China); Canton; (P) [Add to Longdo]
広東[かんとん, kanton] (n,adj-no) (1) Guangdong (China); Kwangtung; (2) Guangzhou; Kwangchow; Canton (China); (P) [Add to Longdo]
広東語[かんとんご, kantongo] (n) Cantonese [Add to Longdo]
広東料理;カントン料理[カントンりょうり, kanton ryouri] (n) Cantonese food [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
準州[じゅんしゅう, junshuu] (n) territory; demicanton [Add to Longdo]
小手毬[こでまり, kodemari] (n) Reeves spirea (Spiraea cantoniensis) [Add to Longdo]
赤鰭[あかひれ;アカヒレ, akahire ; akahire] (n) (uk) white cloud mountain minnow (Tanichthys albonubes); Canton danio [Add to Longdo]
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] canton; county; region, #8,125 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, / ] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China, #8,568 [Add to Longdo]
粤语[Yuè yǔ, ㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] Cantonese language, #10,713 [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language, #30,468 [Add to Longdo]
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] Cantonese opera, #39,771 [Add to Longdo]
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, / ] Cantonese cuisine, #40,198 [Add to Longdo]
广东人[Guǎng dōng rén, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄖㄣˊ, 广 / ] Cantonese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, v. i. [imp. & p. p. {Cantoned}; p. pr. & vb.
   n. {Cantoning}.] [Cf. F.cantonner.]
   1. To divide into small parts or districts; to mark off or
    separate, as a distinct portion or division.
    [1913 Webster]
 
       They canton out themselves a little Goshen in the
       intellectual world.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To allot separate quarters to, as to different
    parts or divisions of an army or body of troops.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, n.
   A song or canto [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Write loyal cantons of contemned love.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, n. [F. canton, augm. of OF. cant edge, corner.
   See 1st {Cant}.]
   1. A small portion; a division; a compartment.
    [1913 Webster]
 
       That little canton of land called the "English pale"
                          --Davies.
    [1913 Webster]
 
       There is another piece of Holbein's, . . . in which,
       in six several cantons, the several parts of our
       Savior's passion are represented.   --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. A small community or clan.
    [1913 Webster]
 
   3. A small territorial district; esp. one of the twenty-two
    independent states which form the Swiss federal republic;
    in France, a subdivision of an arrondissement. See
    {Arrondissement}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A division of a shield occupying one third part of
    the chief, usually on the dexter side, formed by a
    perpendicular line from the top of the shield, meeting a
    horizontal line from the side.
    [1913 Webster]
 
       The king gave us the arms of England to be borne in
       a canton in our arms.         --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Canton
   n 1: a city on the Zhu Jiang delta in southern China; the
      capital of Guangdong province and a major deep-water port
      [syn: {Guangzhou}, {Kuangchou}, {Kwangchow}, {Canton}]
   2: a small administrative division of a country
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]
   2: divide into cantons, of a country

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top