Search result for

jog

(74 entries)
(0.2033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jog-, *jog*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jog    [VT] กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jog    [N] การกระทุ้งเบาๆ, See also: การกระตุกเบาๆ, การเขย่าเบาๆ, การสะกิดเบาๆ, Syn. nudge, push, shake
jog    [N] การวิ่งเหยาะๆ, See also: การวิ่งช้าๆ
jog    [VI] วิ่งเหยาะๆ, See also: วิ่งช้าๆ, Syn. trot, lope
jog    [N] พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
jog    [N] เลี้ยว, See also: หัวเลี้ยว, Syn. bend, turn
jog in    [PHRV] เพิ่มเติมอุปกรณ์ในฉาก (การละคร), Syn. set in
jog on    [PHRV] เดินเหยาะๆ, See also: วิ่งเหยาะๆ, เดินเอื่อยๆ, Syn. jog along
joggle    [N] การเขย่าเบาๆ, Syn. shake, jolt
joggle    [VI] เขย่าเบาๆ, Syn. shake

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]
Joggingการวิ่งออกกำลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jogI got warm from jogging for an hour.
jogAs usual he got up early in the morning and jogged.
jogWell, I think jogging is good.
jogMy uncle said that he jogs every morning.
jogAt one time I used to go jogging every morning.
jogWhich do you like better, cycling or jogging?
jogJim makes a point of jogging three miles every day.
jogJim says he goes jogging at least three times a week.
jogJack would often go jogging there.
jogTry to lose weight by jogging.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
joggle(จอก'เกิล) {joggled,joggling,joggles} vt.,vi.,n. (การ) เขย่าเบา ๆ ,เคลื่อนไปเคลื่อนมา,กระตุกเบา ๆ ,กระทุ้ง,เบา ๆ -S.jolt,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าตัว    [V] shake, See also: jog, joggle, Syn. เขย่า, Example: ผมเขย่าตัวเธออย่างแรง แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: อาการที่จับตัวให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อปลุกหรือให้รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
การวิ่ง[n.] (kān wing) EN: running   FR: course (à pied) [f] ; jogging [m]
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
วิ่งเหยาะ ๆ[v.] (wing yǿ-yǿ) EN: trot ; run slowly ; jog   FR: trotter ; trottiner

CMU English Pronouncing Dictionary
JOG    JH AA1 G
JOGS    JH AA1 G Z
JOGGED    JH AA1 G D
JOGGER    JH AA1 G ER0
JOGGERS    JH AA1 G ER0 Z
JOGGING    JH AA1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jog    (v) (jh o1 g)
jogs    (v) (jh o1 g z)
jogged    (v) (jh o1 g d)
jogger    (n) (jh o1 g @ r)
joggle    (v) (jh o1 g l)
joggers    (n) (jh o1 g @ z)
jogging    (v) (jh o1 g i ng)
joggled    (v) (jh o1 g l d)
joggles    (v) (jh o1 g l z)
jog-trot    (n) - (jh o1 g - t r o t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintönigjog trot [Add to Longdo]
Schlendrian {m}jog trot [Add to Longdo]
Trab {m}; Trott {m} | jdn. ständig auf Trab haltenjog | to run sb. off his feet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェーグレン症候群[シェーグレンしょうこうぐん, shie-guren shoukougun] (n) Sjogren's sydrome; Sjogren's disease [Add to Longdo]
ジョガー[, joga-] (n) jogger [Add to Longdo]
ジョギング(P);ジョッギング[, jogingu (P); joggingu] (n) jogging; (P) [Add to Longdo]
ジョギングシューズ[, jogingushu-zu] (n) jogging shoes [Add to Longdo]
ジョギングパンツ[, jogingupantsu] (n) jogging pants [Add to Longdo]
ジョグ[, jogu] (n) jog [Add to Longdo]
下女下男[げじょげなん, gejogenan] (n) servants [Add to Longdo]
近所合壁[きんじょがっぺき, kinjogappeki] (n) immediate neighborhood; immediate neighbourhood [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
収容所群島[しゅうようじょぐんとう, shuuyoujoguntou] (n) Gulag Archipelago (Aleksandr Solzhenitsyn) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ, ] jogging; to jog; to canter; a slow trot [Add to Longdo]
日惹[Rì rě, ㄖˋ ㄖㄜˇ, ] Jogyakarta, central Java [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
補助語[ほじょご, hojogo] optional word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助言[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]
除外[じょがい, jogai] ausnehmen, ausschliessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\ (j[o^]g), v. t. [imp. & p. p. {Jogged} (j[o^]gd); p.
   pr. & vb. n. {Jogging} (j[o^]g"g[i^]ng).] [OE. joggen; cf. W.
   gogi to shake, and also E. shog, shock, v.]
   [1913 Webster]
   1. To push or shake with the elbow or hand; to jostle; esp.,
    to push or touch, in order to give notice, to excite one's
    attention, or to warn.
    [1913 Webster]
 
       Now leaps he upright, jogs me, and cries: Do you see
       Yonder well-favored youth?      --Donne.
    [1913 Webster]
 
       Sudden I jogged Ulysses, who was laid
       Fast by my side.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To suggest to; to notify; to remind; to call the attention
    of; as, to jog the memory.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to jog; to drive at a jog, as a horse. See {Jog},
    v. i.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\, v. i.
   1. To move by jogs or small shocks, like those of a slow
    trot; to move slowly, leisurely, or monotonously; --
    usually with on, sometimes with over.
    [1913 Webster]
 
       Jog on, jog on, the footpath way.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So hung his destiny, never to rot,
       While he might still jog on and keep his trot.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The good old ways our sires jogged safely over. --R.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   2. To run at less than maximum speed; to move on foot at a
    pace between a walk and a run; to run at a moderate pace
    so as to be able to continue for some time; -- performed
    by people, mostly for exercise.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\, n.
   1. A slight shake; a shake or push intended to give notice or
    awaken attention; a push; a jolt.
    [1913 Webster]
 
       To give them by turns an invisible jog. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A rub; a slight stop; an obstruction; hence, an
    irregularity in motion of from; a hitch; a break in the
    direction of a line or the surface of a plane. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. A liesurely running pace. See {jog}[2], v. i.
    [PJC]
 
   {Jog trot}, a slow, regular, jolting gait; hence, a routine
    habit or method, persistently adhered to. --T. Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jog
   n 1: a sharp change in direction; "there was a jog in the road"
   2: a slow pace of running [syn: {jog}, {trot}, {lope}]
   3: a slight push or shake [syn: {nudge}, {jog}]
   v 1: continue talking or writing in a desultory manner; "This
      novel rambles on and jogs" [syn: {ramble on}, {ramble},
      {jog}]
   2: even up the edges of a stack of paper, in printing [syn:
     {square up}, {jog}, {even up}]
   3: run for exercise; "jog along the canal"
   4: run at a moderately swift pace [syn: {trot}, {jog}, {clip}]
   5: give a slight push to
   6: stimulate to remember; "jog my memory"

Are you satisfied with the result?

Go to Top