ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jog

JH AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jog-, *jog*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jog(vt) กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jog(n) การกระทุ้งเบาๆ, See also: การกระตุกเบาๆ, การเขย่าเบาๆ, การสะกิดเบาๆ, Syn. nudge, push, shake
jog(n) การวิ่งเหยาะๆ, See also: การวิ่งช้าๆ
jog(vi) วิ่งเหยาะๆ, See also: วิ่งช้าๆ, Syn. trot, lope
jog(n) พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
jog(n) เลี้ยว, See also: หัวเลี้ยว, Syn. bend, turn
jog in(phrv) เพิ่มเติมอุปกรณ์ในฉาก (การละคร), Syn. set in
jog on(phrv) เดินเหยาะๆ, See also: วิ่งเหยาะๆ, เดินเอื่อยๆ, Syn. jog along
joggle(n) การเขย่าเบาๆ, Syn. shake, jolt
joggle(vi) เขย่าเบาๆ, Syn. shake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jog(จอก) { jogged, jogging, jogs } vt., n. (การ) ชนเบา ๆ , กระทุ้งเบา ๆ , ผลักเบา ๆ , เขย่าเบา ๆ , ทำให้ทำงาน, โดยการกระทุ้งเบา ๆ , กระตุ้น, เตือน, กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ, ย่าง, เดินเอื่อย ๆ , ย่ำต๊อก, เดินเนิบ ๆ , วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar, shake
joggle(จอก'เกิล) { joggled, joggling, joggles } vt., vi., n. (การ) เขย่าเบา ๆ , เคลื่อนไปเคลื่อนมา, กระตุกเบา ๆ , กระทุ้ง, เบา ๆ -S.jolt, shake

English-Thai: Nontri Dictionary
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ, เขย่า, กระตุก, กระทุ้ง, ทิ่ม, ผลัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]
Joggingการวิ่งออกกำลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fezzik, jog his memory.เฟสสิก ทวนความจำให้เขาหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
I didn't meant to jog him so hard.ข้าไม่ได้ตั้งใจเตือนมันแรงขนาดนั้น The Princess Bride (1987)
No, I'm afraid that I'll have to jog with you.กลัวจะต้องวิ่งเป็นเพี่อนคุณต่างหาก The Bodyguard (1992)
- What will that do? It could help to jog his memory.แค่นั้นเองหรอคะ / มันจะช่วยให้เขาจำได้ครับ The Butterfly Effect (2004)
Well, here's some pictures. Maybe they'll jog your memory.ใช่แล้ว, ที่นี่รูปถ่ายจำนวนหนึ่ง Crusade (2004)
- Why? Something might jog my memory.- อ้าว เผื่ออะไรมันจะสะกิดใจฉันบ้าง Just Like Heaven (2005)
Jog it off the field. Jog it off! You want water?วิ่งออกไปนอกสนาม วิ่งให้หายเหนื่อย ถ้าหิวน้ำมีน้ำอยู่ข้างๆ วิ่งเหยาะ Gridiron Gang (2006)
Let's go, gentlemen! Offense, let's go. Jog it off the field.ทีมรุก ไปเลย วิ่งเหยาะออกไปที่สนาม เอาบอลคืน Gridiron Gang (2006)
Hey, you wanna jog again tomorrow?เฮ้ คุณจะมา วิ่ง ด้วยกันพรุ่งนี้กับผมใหม Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
MAYBE IT'LL JOG YOUR MEMORY.อาจจะช่วยในความทรงจำคุณกลับมา Betty's Wait Problem (2007)
Would you jog in a cafeteria?ออกกำลังใหโรงอาหารแทนเหรอ? Secret (2007)
maybe this will jog your memory.บางทีนี่อาจ ช่วยเตือนความจำแก Chapter One 'Four Months Later...' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jogAs usual he got up early in the morning and jogged.
jogAt one time I used to go jogging every morning.
jogHe keeps his youth by jogging.
jogHe made up his mind to jog in spite of his blindness.
jogHe may be jogging around the park.
jogHow about taking up jogging?
jogHowever cold it may be, he still jogs 20 kilometers every day.
jogI got warm from jogging for an hour.
jogI jog through Central Park every morning at 6 a.m.
jogI jog twice a week.
jogI keep fit by jogging every morning.
jogI love to jog more than anything else in the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าตัว(v) shake, See also: jog, joggle, Syn. เขย่า, Example: ผมเขย่าตัวเธออย่างแรง แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai Definition: อาการที่จับตัวให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อปลุกหรือให้รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊อกกิ้ง[jǿkking] (n) EN: jogging  FR: jogging [ m ] (anglic.) ; course à pied [ f ]
การวิ่ง[kān wing] (n) EN: running  FR: course (à pied) [ f ] ; jogging [ m ]
ระลึกถึง[raleuk theung] (v) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember  FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
ถอง[thøng] (v) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow  FR: coudoyer ; bousculer
วิ่งเหยาะ ๆ[wing yǿ-yǿ] (v) EN: trot ; run slowly ; jog  FR: trotter ; trottiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOG JH AA1 G
JOGS JH AA1 G Z
JOGGED JH AA1 G D
JOGGER JH AA1 G ER0
JOGGERS JH AA1 G ER0 Z
JOGGING JH AA1 G IH0 NG
JOGGING JH AO1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jog (v) ʤˈɒg (jh o1 g)
jogs (v) ʤˈɒgz (jh o1 g z)
jogged (v) ʤˈɒgd (jh o1 g d)
jogger (n) ʤˈɒgər (jh o1 g @ r)
joggle (v) ʤˈɒgl (jh o1 g l)
joggers (n) ʤˈɒgəz (jh o1 g @ z)
jogging (v) ʤˈɒgɪŋ (jh o1 g i ng)
joggled (v) ʤˈɒgld (jh o1 g l d)
joggles (v) ʤˈɒglz (jh o1 g l z)
jog-trot (n) ʤˈɒg-trɒt (jh o1 g - t r o t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ,  ] jogging; to jog; to canter; a slow trot #25,041 [Add to Longdo]
日惹[Rì rě, ㄖˋ ㄖㄜˇ,  ] Jogyakarta, central Java #62,865 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joga { n }; Yoga { n }yoga [Add to Longdo]
Jogging { n } [ sport ]jogging [Add to Longdo]
Joghurt { m }; Jogurt { m }; Yoghurt { m }yogurt; yoghurt [Add to Longdo]
Joghurtbereiter { m }yogurt maker [Add to Longdo]
Schlendrian { m }jog trot [Add to Longdo]
Trab { m }; Trott { m } | jdn. ständig auf Trab haltenjog | to run sb. off his feet [Add to Longdo]
eintönigjog trot [Add to Longdo]
joggento jog [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
女学校[じょがっこう, jogakkou] (n) girl's school; (P) #5,886 [Add to Longdo]
除外[じょがい, jogai] (n, vs) exception; exclusion; (P) #6,813 [Add to Longdo]
助言[じょげん(P);じょごん, jogen (P); jogon] (n, vs, adj-no) advice; suggestion; (P) #7,380 [Add to Longdo]
女学院[じょがくいん, jogakuin] (n) girls college (used esp. in the names of Christian schools) #11,589 [Add to Longdo]
如月;衣更着;更衣[きさらぎ;じょげつ(如月);きぬさらぎ(衣更着), kisaragi ; jogetsu ( kisaragi ); kinusaragi ( koromo kou chaku )] (n) (obs) second month of the lunar calendar #13,508 [Add to Longdo]
シェーグレン症候群[シェーグレンしょうこうぐん, shie-guren shoukougun] (n) Sjogren's sydrome; Sjogren's disease [Add to Longdo]
ジョガー[joga-] (n) jogger [Add to Longdo]
ジョギング(P);ジョッギング[jogingu (P); joggingu] (n) jogging; (P) [Add to Longdo]
ジョギングシューズ[jogingushu-zu] (n) jogging shoes [Add to Longdo]
ジョギングパンツ[jogingupantsu] (n) jogging pants [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
補助語[ほじょご, hojogo] optional word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助言[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]
除外[じょがい, jogai] ausnehmen, ausschliessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\ (j[o^]g), v. t. [imp. & p. p. {Jogged} (j[o^]gd); p.
   pr. & vb. n. {Jogging} (j[o^]g"g[i^]ng).] [OE. joggen; cf. W.
   gogi to shake, and also E. shog, shock, v.]
   [1913 Webster]
   1. To push or shake with the elbow or hand; to jostle; esp.,
    to push or touch, in order to give notice, to excite one's
    attention, or to warn.
    [1913 Webster]
 
       Now leaps he upright, jogs me, and cries: Do you see
       Yonder well-favored youth?      --Donne.
    [1913 Webster]
 
       Sudden I jogged Ulysses, who was laid
       Fast by my side.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To suggest to; to notify; to remind; to call the attention
    of; as, to jog the memory.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to jog; to drive at a jog, as a horse. See {Jog},
    v. i.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\, v. i.
   1. To move by jogs or small shocks, like those of a slow
    trot; to move slowly, leisurely, or monotonously; --
    usually with on, sometimes with over.
    [1913 Webster]
 
       Jog on, jog on, the footpath way.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So hung his destiny, never to rot,
       While he might still jog on and keep his trot.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The good old ways our sires jogged safely over. --R.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   2. To run at less than maximum speed; to move on foot at a
    pace between a walk and a run; to run at a moderate pace
    so as to be able to continue for some time; -- performed
    by people, mostly for exercise.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jog \Jog\, n.
   1. A slight shake; a shake or push intended to give notice or
    awaken attention; a push; a jolt.
    [1913 Webster]
 
       To give them by turns an invisible jog. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A rub; a slight stop; an obstruction; hence, an
    irregularity in motion of from; a hitch; a break in the
    direction of a line or the surface of a plane. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. A liesurely running pace. See {jog}[2], v. i.
    [PJC]
 
   {Jog trot}, a slow, regular, jolting gait; hence, a routine
    habit or method, persistently adhered to. --T. Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jog
   n 1: a sharp change in direction; "there was a jog in the road"
   2: a slow pace of running [syn: {jog}, {trot}, {lope}]
   3: a slight push or shake [syn: {nudge}, {jog}]
   v 1: continue talking or writing in a desultory manner; "This
      novel rambles on and jogs" [syn: {ramble on}, {ramble},
      {jog}]
   2: even up the edges of a stack of paper, in printing [syn:
     {square up}, {jog}, {even up}]
   3: run for exercise; "jog along the canal"
   4: run at a moderately swift pace [syn: {trot}, {jog}, {clip}]
   5: give a slight push to
   6: stimulate to remember; "jog my memory"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top