Search result for

bric

(118 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bric-, *bric*
English-Thai: Longdo Dictionary
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] ิอิฐ, See also: ดินเผา
brick[N] คนดี, Syn. trump
brick[ADJ] ทำด้วยอิฐ, See also: ทำด้วยดินเผา
brick in[PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up[PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat[N] คำตำหนิ
brickwork[N] งานก่ออิฐ
brickhouse[SL] ผู้หญิงอกโต
bricklayer[N] ช่างปูน
bric-a-brac[N] เครื่องประดับราคาถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bric-a ###SW. brac (บริค'คะแบรค) n. สิ่งของที่สะสม,ของเก่า,ของโบราณ -S.bric-a brac
briches(บริช'เชส) n.,pl. ดูbreeches
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ
cambric(n) ผ้าลินินบาง
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BRICคำย่อที่ใช้แทน 4 ประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด
4 ประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China) คำนี้บัญญัติโดย Goldman Sachs ในปี 2003 และบางครั้งได้ถูกนำไปใช้เรียกรวมประเทศ เม็กซิโก (BRIMC) และ เกาหลี (BRICK) [ธุรกิจ]
Bricanylบริคานิล [การแพทย์]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Bricklayingการก่ออิฐ [TU Subject Heading]
Brickmakingการทำอิฐ [TU Subject Heading]
Bricksอิฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where's Brick?-บริคอยู่ไหน Hecks on a Plane (2011)
- How's Brick?บริคเป็นยังไง The Prom (2011)
Brick!บริค! Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
What's all this brickwork?แล้วอิฐพวกนี้ล่ะทำไง The Bank Job (2008)
See those two bricks over there, at the counter?เห็นไอ้สองคนโน่นไหม ตรงเค้าเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I stayed because every time you threw a brick at my head or said I smelled, it hurt, but it could never hurt more than it did every day of my life just being me.เพราะทุกครั้งที่ท่านเอาหินขว้างหัวข้า หรือบอกว่าข้าเหม็น มันเจ็บ... แต่มันไม่เจ็บกว่าการที่ ... Kung Fu Panda (2008)
That's brick underneath.ใต้ปูนนั่นเป็นอิฐ The Dark Knight (2008)
Is your brick bed hot, Grandpa?เตียงอิฐของคุณ ยังร้อนอยู่หรือไม่, คุณปู่? Episode #1.7 (2008)
Episode 7 Soon you'll be an expert in heated brick beds, you know?อีกไม่นาน เธอจะเป็นคนที่ทำให้เตียงอุ่น ที่ดีที่สุดเลย, รู้มัย? Episode #1.7 (2008)
We've fixed up this place with new brick walls and covered everything in tin.เราซ่อมแซมสถานที่นี้ด้วยกำแพงอิฐ และปิดทุกอย่างด้วยดีบุก. Episode #1.8 (2008)
Marley is not allowed to drink out of the toilet... so be sure to keep the lid closed... and the brick on the lid.มาร์ลีย์ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำ จากชักโครก ดังนั้นทำให้แน่ว่าฝารองนั่งได้ปิดแล้ว -รวมถึงฝาครอบชักโครกด้วย Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bricGiving advice to him is like talking to a brick wall.
bricThis chimney is made of brick.
bricThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
bricJane swims like a brick.
bricThe house is built of red bricks.
bricHe won't listen. I might as well talk to a brick wall.
bricThat house is built of bricks.
bricOne can't see through a brick wall.
bricYou cannot make bricks without straw.
bricBricks consist mostly of clay.
bricHe fell for that old ad for a house like a ton of bricks.
bricThe chimney is made of brick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิฐ[N] brick, Syn. ก้อนอิฐ, Example: ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน, Count unit: ก้อน, แผ่น, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ตึก[N] building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ก้อนอิฐ[N] brick, Syn. อิฐ, Example: ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ก่ออิฐ[V] brick, See also: lay bricks, Example: ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
อิฐ[n.] (it) EN: brick   FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIC    B R IH1 K
BRICK    B R IH1 K
BRICE    B R AY1 S
BRICCO    B R IH1 K OW0
BRICOM    B R IH1 K AH0 M
BRICKS    B R IH1 K S
BRICENO    B R IY0 CH EH1 N OW0
BRICKEY    B R IH1 K IY0
BRICKLE    B R IH1 K AH0 L
BRICKEL    B R IH1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brick    (v) (b r i1 k)
bricks    (v) (b r i1 k s)
bricked    (v) (b r i1 k t)
brickbat    (n) (b r i1 k b a t)
bricking    (v) (b r i1 k i ng)
brickbats    (n) (b r i1 k b a t s)
brickkiln    (n) - (b r i1 k - k i l n)
brickwork    (n) (b r i1 k w @@ k)
brickkilns    (n) - (b r i1 k - k i l n z)
bricklayer    (n) (b r i1 k l ei @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] brick, #4,682 [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln, #156,428 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] brickwork of well, #490,522 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, ] brick [Add to Longdo]
砖块[zhuān kuài, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄞˋ, / ] brick [Add to Longdo]
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, / ] brick pagoda [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nippsachen {pl}bric a brac [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
かわら状[かわらがさね, kawaragasane] (adj-no) imbricate [Add to Longdo]
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric [Add to Longdo]
キャンブリック;カンブリック[, kyanburikku ; kanburikku] (n) cambric [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top