ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窯-, *窯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窯, yáo, ㄧㄠˊ] kiln, oven; pit, coal mine
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [ideographic] An oven 穴 where lamb 羔 is cooked; 羔 also provides the pronunciation,  Rank: 9,077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] kiln; oven, #8,604 [Add to Longdo]
窑洞[yáo dòng, ㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] yaodong (dugout used as shelter), #34,648 [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln, #156,428 [Add to Longdo]
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, / ] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling, #933,561 [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
黑砖窑[hēi zhuān yáo, ㄏㄟ ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] lit. black brick kiln; factories that acquired notoriety in 2007 for slave labor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かま, kama] (n) stove; furnace; kiln; (P) [Add to Longdo]
[かまじるし, kamajirushi] (n) potter's mark [Add to Longdo]
[ようぎょう, yougyou] (n,adj-no) ceramics; ceramic industry; (P) [Add to Longdo]
[かまもと, kamamoto] (n) pottery; (P) [Add to Longdo]
出し[かまだし, kamadashi] (n,vs) removing pots from kiln [Add to Longdo]
[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't need firewood. I have this big order to fill and have to build my pottery kiln.[JA] 薪は必要ないわ、代わりと言っては何だけど 焼き物用のを作りたいの Tremors (1990)
The place of production is Yuxian in Henan Province, the site of Junzhou in the Song Dynasty. But this is only an imitation.[CN] 產地在河南禹縣,是宋代鈞故址,不過這是現在仿製的 The Herdsman (1982)
When we get to our place at the brickworks, you'll see that every other Gypsy is a gallant knight, but he makes bricks.[CN] 等我們到了那座磚 你就知道每個吉普賽人都是俠客 但也會做磚 Pearls of the Deep (1965)
I don't like fooling around with whores[CN] 我不喜歡嫖 Diao nu (1978)
Give me a reason, Shorty.[CN] 倒и瞶パ  The Lorax (2012)
There are so many huge stoves here. What are they for?[JA] 非常に多くの巨大ながここにある。 The Monkey King (2014)
In the oven... the nice warm oven.[JA] 温まった素敵な石の中だ The Prince of Winterfell (2012)
Oh, darn, that was last Tuesday.[CN] 猳赣 êぃ琌秅估 Second Chance (2012)
Pretty easy in this scrub.[CN] 攫翺獶盽甧 Fast Five (2011)
- Have you seen the groom's men?[CN] 珼を璂 и璶 My Best Friend's Wedding (1997)
I know a lot of guys who can't do that kind of time.[CN] 我知道很多人都蹲不住苦 Nobody Knows Anything (1999)
A masturbating midget?[CN] 瓳も瞉 Seed of Chucky (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かま, kama] -Ofen, Brennofen [Add to Longdo]
[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
[ようぎょう, yougyou] Keramik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top