ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabrication

F AE2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabrication-, *fabrication*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit

English-Thai: Nontri Dictionary
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fabrication (jargon ) การแปรรูปโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Complete fabrication.ข่าวลือทั้งนั้น Listen to the Rain on the Roof (2006)
There'll be three groups. Group Alpha will do sheet metal fabrication.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มอัลฟา ทำผืนทอโลหะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
In some cases the numbers are just pure fabrications.หลายราย ดันเป็นรหัสปลอม Greatness Achieved (2008)
His claim of another party being involved in the attacks appear to have been a fabrication.ข้ออ้างของบาวเออร์ที่ว่ามีคนอื่นร่วมโจมตีทำเนียบขาว น่าจะเป็น เรื่องเสแสร้ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A fabrication.เรื่องเสแสร้งหรือ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
These are ridiculous fabrications.ยกเรื่องบ้ามาพูดกันทั้งนั้น 25 to Life (2010)
Item number three this morning, we've got some fabrication concerns.จำนวนรายการที่สามในเช้าวันนี้เรามีความกังวลเกี่ยวกับการผลิตบางส่วน The Beaver (2011)
Your memories are not real. Martin Harris is a fabrication.มาร์ติน แฮร์ริส คือการสร้่างขึ้น Unknown (2011)
And yet somehow you feel entitled to come out here, make up some absurd fabrication, and try to flip my life upside down.คุณมีสิทธิ์อะไรที่ออกมา กุเรื่องบ้าบอขึ้น พยายามให้ชีวิตฉันยุ่งเหยิง Sad Professor (2011)
That story about the Pennsylvania commune is clearly a fabrication, but based in fact.เรื่องคอมมูนในเพนซิลวาเนียน่ะ กุขึ้นมาแต่มีส่วนจริง Restless (2011)
So, enough with the fabrications.เลิกเสแสร้งได้แล้ว The Originals (2013)
Last time I saw the kit, it was in the fabrication room.ล่าสุดที่ผมเห็นอุปกรณ์ มันอยู่ในห้องปฎิบัติการณ์ Flash of Two Worlds (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำ [n.] (kān tham) EN: doing   FR: fabrication [f]
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān phalit) FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
ปีที่ผลิต[n. exp.] (pī thi phalit) EN: year of manufacture ; vintage   FR: année de fabrication [f] ; année de production [f] ; millésime [m]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān phalit) FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f]
วันผลิต[n. exp.] (wan phalit) EN: manufacturing date [f]   FR: date de fabrication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABRICATION    F AE2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N
FABRICATIONS    F AE2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabrication    (n) fˌæbrɪkˈɛɪʃən (f a2 b r i k ei1 sh @ n)
fabrications    (n) fˌæbrɪkˈɛɪʃənz (f a2 b r i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellungstoleranzen {pl}fabrication tolerances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォトファブリケーション[, fotofaburike-shon] (n) photofabrication [Add to Longdo]
絵空事;絵空言(iK)[えそらごと, esoragoto] (n) fabrication; pipe dream [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n,adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) [Add to Longdo]
作り言;作り事[つくりごと, tsukurigoto] (n,adj-no) fabrication; lie; fiction [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] (n) fiction; made-up story; fable; fabrication; myth; (P) [Add to Longdo]
作話[さくわ, sakuwa] (n,vs) confabulation; fabrication [Add to Longdo]
拵え事[こしらえごと, koshiraegoto] (n) invented story; fabrication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabrication \Fab`ri*ca"tion\, n. [L. fabricatio; cf. F.
   fabrication.]
   1. The act of fabricating, framing, or constructing;
    construction; manufacture; as, the fabrication of a
    bridge, a church, or a government. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is fabricated; a falsehood; as, the story is
    doubtless a fabrication.
 
   Syn: See {Fiction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabrication
   n 1: a deliberately false or improbable account [syn:
      {fabrication}, {fiction}, {fable}]
   2: writing in a fictional form [syn: {fabrication},
     {fictionalization}, {fictionalisation}]
   3: the act of making something (a product) from raw materials;
     "the synthesis and fabrication of single crystals"; "an
     improvement in the manufacture of explosives"; "manufacturing
     is vital to Great Britain" [syn: {fabrication},
     {manufacture}, {manufacturing}]
   4: the act of constructing something (as a piece of machinery)
     [syn: {fabrication}, {assembly}] [ant: {disassembly},
     {dismantlement}, {dismantling}]
   5: the deliberate act of deviating from the truth [syn: {lying},
     {prevarication}, {fabrication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top