ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabrication

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabrication-, *fabrication*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit

English-Thai: Nontri Dictionary
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fabrication(jargon) การแปรรูปโลหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Item number three this morning, we've got some fabrication concerns.จำนวนรายการที่สามในเช้าวันนี้เรามีความกังวลเกี่ยวกับการผลิตบางส่วน The Beaver (2011)
Last time I saw the kit, it was in the fabrication room.ล่าสุดที่ผมเห็นอุปกรณ์ มันอยู่ในห้องปฎิบัติการณ์ Flash of Two Worlds (2015)
A mixture of fabrication and rumour.- ไม่จริง - แม้แต่นิดเดียว Office Christmas Party (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำ[kān tham] (n) EN: doing  FR: fabrication [ f ]
กระบวนการผลิต[krabūankān phalit] (n, exp) FR: processus de fabrication [ m ] ; procédé de fabrication [ m ]
ปีที่ผลิต[pī thi phalit] (n, exp) EN: year of manufacture ; vintage  FR: année de fabrication [ f ] ; année de production [ f ] ; millésime [ m ]
โรงงานผลิต[rōng-ngān phalit] (n, exp) FR: unité de fabrication [ f ] ; usine de production [ f ] ; unité de production [ f ]
วันผลิต[wan phalit] (n, exp) EN: manufacturing date [ f ]  FR: date de fabrication [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fabrication
fabrications

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabrication
fabrications

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellungstoleranzen { pl }fabrication tolerances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捏造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n, vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax #11,278 [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n, vs, adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) #14,195 [Add to Longdo]
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n, adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication #15,076 [Add to Longdo]
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) #19,497 [Add to Longdo]
フォトファブリケーション[fotofaburike-shon] (n) photofabrication [Add to Longdo]
絵空事;絵空言(iK)[えそらごと, esoragoto] (n) fabrication; pipe dream [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n, vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
作り言;作り事[つくりごと, tsukurigoto] (n, adj-no) fabrication; lie; fiction [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] (n) fiction; made-up story; fable; fabrication; myth; (P) [Add to Longdo]
作話[さくわ, sakuwa] (n, vs) confabulation; fabrication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabrication \Fab`ri*ca"tion\, n. [L. fabricatio; cf. F.
   fabrication.]
   1. The act of fabricating, framing, or constructing;
    construction; manufacture; as, the fabrication of a
    bridge, a church, or a government. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is fabricated; a falsehood; as, the story is
    doubtless a fabrication.
 
   Syn: See {Fiction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabrication
   n 1: a deliberately false or improbable account [syn:
      {fabrication}, {fiction}, {fable}]
   2: writing in a fictional form [syn: {fabrication},
     {fictionalization}, {fictionalisation}]
   3: the act of making something (a product) from raw materials;
     "the synthesis and fabrication of single crystals"; "an
     improvement in the manufacture of explosives"; "manufacturing
     is vital to Great Britain" [syn: {fabrication},
     {manufacture}, {manufacturing}]
   4: the act of constructing something (as a piece of machinery)
     [syn: {fabrication}, {assembly}] [ant: {disassembly},
     {dismantlement}, {dismantling}]
   5: the deliberate act of deviating from the truth [syn: {lying},
     {prevarication}, {fabrication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top