ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiresome

T AY1 ER0 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiresome-, *tiresome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiresome(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness(n) ความน่าเบื่อหน่าย, See also: ความไม่น่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อย, ทำให้อ่อนเพลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
tiresome(adj) น่าเบื่อ, น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How tiresome of him not to be here when we arrive, and how typical.พอกลับมาบ้านปุ๊บ ก็ออกปั๊บ เป็นอย่างงี้ทุกทีเลย Rebecca (1940)
You really are a tiresome little man.คุณนี่มันทำให้ชั้นเหนื่อยจริงๆนะพ่อหนุ่มน้อย Episode #2.6 (2008)
- This is becoming tiresome cat in fact, I feel a yawn coming on.จริงๆแล้ว เริ่มอยากจะหาวขึ้นมาแล้วละ Bolt (2008)
Tiresome in the extreme.น่าเบื่อไม่มีที่สิ้นสุด Inkheart (2008)
End this whole tiresome discussion?เพื่อจบการสนทนา ที่น่าเบื่อนี่หรอกมั้ง? Abandon All Hope (2009)
In my experience, doctors are almost always tiresome bores and frequently drunks.จากประสบการณ์ของฉัน พวกหมอมักจะน่าเบื่อ และขี้เมา Frankie & Alice (2010)
You played yourself into a corner, you tiresome cow.ไปเล่นกับตัวเองข้างนอกเถอะ คุณมันน่ารำคาญ Trouble (2010)
That dang tiresome Haeshin.ชั้นละเบื่อแฮชินจริงๆ Episode #1.13 (2010)
♪ this fighting talk is tiresome# this fighting talk is tiresome # It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
But Helen had to go into minute detail every tiresome moment of her niece's Bat Mitzvah.แต่เฮเลน เธออธิบายทุกรายละเอียด ทุกช่วงเวลาที่น่าเบื่อ ของหลานสาวเธอ แบ๊ท มิทชวา Afterbirth (2011)
They get kind of tiresome after a while, don't you think?ผ่านไปไม่นานก็น่าเบื่อหน่ายแล้ว นายว่างั้นมั้ย? Seven Psychopaths (2012)
The tiresome Dr. Thredson.หมอเธรดซันที่น่าเบื่อหน่ายค่ะ Tricks and Treats (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiresomeAt first the job looked good to Tom, but later it became tiresome.
tiresomeJust how tiresome was it to argue straight against the phrase "Don't blindly follow America's lead!"
tiresomeOnce you go ahead and start, even the tiresome work of adding and subtracting figures is interesting in its way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเอือมระอา(adv) tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ออดแอด(adv) garrulously, See also: tiresomely, (complain) endlessly, Thai Definition: อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [ m ]
ก้นหนัก[konnak] (n) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays
น่ารำคาญ[nāramkhān] (adj) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome  FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIRESOME T AY1 ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiresome (j) tˈaɪəsəm (t ai1 @ s @ m)
tiresomely (a) tˈaɪəsəmliː (t ai1 @ s @ m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しんどい[shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
るっさい[russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
飽き[あき, aki] (n) weariness; tiresomeness; (P) [Add to Longdo]
面倒くさい(P);面倒臭い(P)[めんどうくさい(P);めんどくさい, mendoukusai (P); mendokusai] (adj-i) bother(some) to do; tiresome; (P) [Add to Longdo]
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiresome \Tire"some\, a.
   Fitted or tending to tire; exhausted; wearisome; fatiguing;
   tedious; as, a tiresome journey; a tiresome discourse. --
   {Tire"some*ly}, adv. -- {Tire"some*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiresome
   adj 1: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
       boring evening with uninteresting people"; "the deadening
       effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his
       competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who
       couldn't capture their attention"; "what an irksome task
       the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious
       days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"-
       Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully
       wearisome" [syn: {boring}, {deadening}, {dull}, {ho-hum},
       {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome}, {wearisome}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top