ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wearisome

W IH1 R IY0 S AH0 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wearisome-, *wearisome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wearisome[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, Syn. tedious, tiresome, tiring
wearisomely[ADV] อย่างเหนื่อยอ่อน
wearisomeness[N] ความเหนื่อยอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious

English-Thai: Nontri Dictionary
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearisomeThe work required to investigate that is boring and wearisome.

CMU English Pronouncing Dictionary
WEARISOME W IH1 R IY0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wearisome (j) wˈɪəʳrɪsəm (w i@1 r i s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wearisome \Wea"ri*some\, a.
   Causing weariness; tiresome; tedious; weariful; as, a
   wearisome march; a wearisome day's work; a wearisome book.
   [1913 Webster]
 
      These high wild hills and rough uneven ways
      Draws out our miles, and makes them wearisome. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Irksome; tiresome; tedious; fatiguing; annoying;
     vexatious. See {Irksome}.
     [1913 Webster] -- {Wea"ri*some*ly}, adv. --
     {Wea"ri*some*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wearisome
   adj 1: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
       boring evening with uninteresting people"; "the deadening
       effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his
       competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who
       couldn't capture their attention"; "what an irksome task
       the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious
       days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"-
       Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully
       wearisome" [syn: {boring}, {deadening}, {dull}, {ho-hum},
       {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome}, {wearisome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top