ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bless

B L EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bless-, *bless*, bles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bless(vt) ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Syn. sanctify, hallow
bless(vt) อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
blessed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าบูชา, Syn. holy, saintly
blessed(adj) มีโชค, See also: มีความสุข
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing(n) การสวดให้พร, See also: การให้พร
blessing(n) การเห็นด้วย, Syn. approval
bless with(phrv) อวยพร
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) { blessed/blest, blessed/blest, blessing, blesses } vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด, เบลสทฺ) adj. มีโชค, มีความสุข, ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา, อัปรีย์, สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร, การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ผลประโยชน์, ความกรุณา, ของขวัญ, สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข, การสรรเสริญบารมี, การบูชา, การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ, เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ, คนตกงาน
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด

English-Thai: Nontri Dictionary
bless(vt) อวยพร, ประสาทพร, ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร, มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก, ความสุข
blessing(n) พร, การอวยพร, การประสาทพร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
Bless you for that.คุณช่างประเสริฐนัก Rebecca (1940)
- Bless you!อวยพรให้คุณ! Yellow Submarine (1968)
Bless my metronome. And did you bring help?ให้ศีลให้พร จังหวะของฉัน และคุณ ไม่ได้นำมาช่วย? Yellow Submarine (1968)
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง Blazing Saddles (1974)
Please, bless my baby.ได้โปรดให้พรลูกของฉัน Oh, God! (1977)
Bless him, make him a true believer!รับร่างของฉันสิคะ ให้พรลูกของฉันด้วยค่ะ Oh, God! (1977)
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
Oh, God bless your hands.โอ้ พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessBlessed are the poor in spirit.
blessBlessed are the pure in heart.
blessBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
blessBlessed are those who have no talent!
blessBlessed is he who has found his work.
blessBless these little children.
blessFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
blessGod bless you!
blessGod has blessed me with riches.
blessGood health is a great blessing.
blessHe prayed God to bless me.
blessHe prayed that God would bless me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถวายพระพร(v) bless, Syn. อวยพร, ให้พร, Example: ปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา, Notes: (ราชา)
ให้พร(v) bless, Syn. อวยพร, ประทานพร, Example: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์และให้พรแก่นายกรัฐมนตรี, Thai Definition: กล่าวคำอวยพร
อวยพร(v) wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
คำอธิษฐาน(n) blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
อำนวยพร(v) bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[amnūay phøn] (v, exp) EN: bless ; compliment
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ได้รับบาดเจ็บ[dāirap bātjep] (v, exp) EN: be injured  FR: se blesser
ให้พร[hai phøn] (v, exp) EN: bless  FR: bénir ; offrir ses voeux
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLESS B L EH1 S
BLESSED B L EH1 S T
BLESSES B L EH1 S IH0 Z
BLESSING B L EH1 S IH0 NG
BLESSEDLY B L EH1 S AH0 D L IY0
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z
BLESSINGER B L EH1 S IH0 NG ER0
BLESSEDNESS B L EH1 S AH0 D N AH0 S
BLESSINGTON B L EH1 S IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bless (v) blˈɛs (b l e1 s)
blessed (j) blˈɛsɪd (b l e1 s i d)
blessed (v) blˈɛst (b l e1 s t)
blesses (v) blˈɛsɪz (b l e1 s i z)
blessing (v) blˈɛsɪŋ (b l e1 s i ng)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)
blessedness (n) blˈɛsɪdnəs (b l e1 s i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ,  ] blessed; happiness; happy #532 [Add to Longdo]
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ,  ] blessings; wish well #2,045 [Add to Longdo]
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] bless; praise #41,297 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] blessing; the throne #42,908 [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ,   /  ] blessing #87,290 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings #90,033 [Add to Longdo]
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ,     ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ,    ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ,  ] blessings from heaven [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit! (nach dem Niesen)Bless you! (after sneezing) [Add to Longdo]
Du meine Güte!Bless my heart! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na, n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) #2,610 [Add to Longdo]
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na, n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) #5,147 [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na, n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) #6,516 [Add to Longdo]
祝福[しゅくふく, shukufuku] (n, vs, adj-no) blessing; (P) #11,488 [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) #18,249 [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
したり[shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bless \Bless\, v. t. [imp. & p. p. {Blessed}or {Blest}; p. pr. &
   vb. n. {Blessing}.] [OE. blessien, bletsen, AS. bletsian,
   bledsian, bloedsian, fr. bl?d blood; prob. originally to
   consecrate by sprinkling with blood. See {Blood}.]
   1. To make or pronounce holy; to consecrate
    [1913 Webster]
 
       And God blessed the seventh day, and sanctified it.
                          --Gen. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To make happy, blithesome, or joyous; to confer prosperity
    or happiness upon; to grant divine favor to.
    [1913 Webster]
 
       The quality of mercy is . . . twice blest;
       It blesseth him that gives and him that takes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It hath pleased thee to bless the house of thy
       servant, that it may continue forever before thee.
                          --1 Chron.
                          xvii. 27 (R.
                          V. )
    [1913 Webster]
 
   3. To express a wish or prayer for the happiness of; to
    invoke a blessing upon; -- applied to persons.
    [1913 Webster]
 
       Bless them which persecute you.    --Rom. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. To invoke or confer beneficial attributes or qualities
    upon; to invoke or confer a blessing on, -- as on food.
    [1913 Webster]
 
       Then he took the five loaves and the two fishes, and
       looking up to heaven, he blessed them. --Luke ix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. To make the sign of the cross upon; to cross (one's self).
    [Archaic] --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   6. To guard; to keep; to protect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   7. To praise, or glorify; to extol for excellences.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul: and all that is within
       me, bless his holy name.       --Ps. ciii. 1.
    [1913 Webster]
 
   8. To esteem or account happy; to felicitate.
    [1913 Webster]
 
       The nations shall bless themselves in him. --Jer.
                          iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   9. To wave; to brandish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And burning blades about their heads do bless.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Round his armed head his trenchant blade he blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is an old sense of the word, supposed by Johnson,
      Nares, and others, to have been derived from the old
      rite of blessing a field by directing the hands to all
      parts of it. "In drawing [their bow] some fetch such a
      compass as though they would turn about and bless all
      the field." --Ascham.
      [1913 Webster]
 
   {Bless me!} {Bless us!} an exclamation of surprise. --Milton.
 
   {To bless from}, to secure, defend, or preserve from. "Bless
    me from marrying a usurer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To bless the doors from nightly harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To bless with}, {To be blessed with}, to favor or endow
    with; to be favored or endowed with; as, God blesses us
    with health; we are blessed with happiness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bless
   v 1: give a benediction to; "The dying man blessed his son"
      [ant: {anathemise}, {anathemize}, {bedamn}, {beshrew},
      {curse}, {damn}, {imprecate}, {maledict}]
   2: confer prosperity or happiness on
   3: make the sign of the cross over someone in order to call on
     God for protection; consecrate [syn: {bless}, {sign}]
   4: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
     {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
     {desecrate}, {unhallow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top