ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喚-, *喚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喚, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to call
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  奐 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
呼唤[hū huàn, ㄏㄨ ㄏㄨㄢˋ, / ] to call out (a name etc); to shout, #9,703 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] to call, #10,700 [Add to Longdo]
唤醒[huàn xǐng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake sb; to rouse, #13,294 [Add to Longdo]
唤起[huàn qǐ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˇ, / ] to waken (to action); to rouse (the masses); to evoke (attention, recollection etc), #16,875 [Add to Longdo]
传唤[chuán huàn, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] a summons (to the police); subpoena, #26,538 [Add to Longdo]
叫唤[jiào huan, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄢ˙, / ] to cry out; to bark out a sound, #32,991 [Add to Longdo]
呼风唤雨[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles, #37,044 [Add to Longdo]
前生召唤[qián shēng zhào huàn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] foreordination [Add to Longdo]
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out [Add to Longdo]
く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] (n) shout [Add to Longdo]
[かんもん, kanmon] (n,vs) summons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This book will awaken your imagination.この本があなたの想像力を起してくれるでしょう。
The ambassador will be recalled from his present post soon.その大使はまもなく現在の任地から召されるだろう。
I move that the witness be summoned on Monday.証人を月曜日に問するよう提案します。
The confirmation hearings turned into a free-for-all.証人問はとんだ騒ぎになってしまいました。
He was called to give evidence.彼は証言をするために召された。
Her coven conjures the demons.魔女集会で悪魔を召する。
"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"「亜佐美先輩が、ヒロシくんが真田先輩とキスした〜って泣きいていたので」「な、泣きいてないよ〜」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The orcs were summoned.[JA] オークは召されたんです Warcraft (2016)
Mr. Bush, beat to quarters and clear for action![CN] 布什先生 召水兵進入戰鬥崗位 準備行動 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Summon Jon Snow.[JA] ジョン・スノウを召して下さい The Queen's Justice (2017)
I used the last of my energies to summon you here.[JA] 私は・・・あなたを召するために 最後のエネルギーを使ってしまった Warcraft (2016)
The postulant will learn strict obedience to the bell... which is the voice of God.[CN] 見習生將學習嚴格遵守鐘聲的召 鐘聲即為天主之聲 The Nun's Story (1959)
Stopping whatever she is doing instantly... when it calls to other duty or devotions.[CN] 必須立即停止你們千邊的工作 接受召前去從事別的任務或祈禱 The Nun's Story (1959)
Well, he can't hide from us now. The Guardian is summoned.[JA] 今なら我々から隠れることもなかろう ガーディアンを召してくれ Warcraft (2016)
Run down those stairs with my asthma?[CN] 你怎麼可以使一個哮喘病人下這些臺階? The Executioner (1963)
Summon Jon Snow.[JA] ジョン・スノウを召するのです Stormborn (2017)
When the bell calls me to chapel...[CN] 每當鐘聲召我前往教堂 The Nun's Story (1959)
It's you I call, it's you I await[CN] 我在呼你,等著你 À Nous la Liberté (1931)
I SUMMON THE SANDS OF EGYPT...[JA] エジプトの砂嵐を 召します The Mummy (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] RUFEN [Add to Longdo]
[かんもん, kanmon] Vorladung [Add to Longdo]
[かんき, kanki] (Aufmerksamkeit) erwecken, erregen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top