Search result for

be strict

(28 entries)
(1.2177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be strict-, *be strict*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please do not hesitate to be strict with him in the future.อย่าได้ลังเลที่จะเข้มงวดต่อเขาในอนาคต. Return of the Condor Heroes (1983)
Zhi Jing, you must teach him well, be strict!จี่เก่ง เจ้าต้องสั่งสอนเขาให้ดี เข้มงวดด้วย! Return of the Condor Heroes (1983)
Any deal she makes with India will be strictly off the radar.การซื้อขายที่เธอทำกับอินเดีย จะไม่อยู่ในจอ Cowboys and Indians (2009)
I want you teachers to be strict with your pupils.ผมอยากให้ทุกคน เข้มงวด กับนักเรียน Gokusen: The Movie (2009)
as for lonely boy, i suspect tonight's going to be strictly a family affair... to remember.สำหรับพ่อขี้เหงา ฉันเดาว่า คืนนี้คงเป็นคืนรวมญาติสินะ ที่จะต้องจำไปอีกนาน Enough About Eve (2009)
From now on, our relationship will be strictly professional.นับแต่นี้ ความสัมพันธ์ของเราจะเหนียวแน่นเป็นพิเศษ Me and the Devil (2011)
Conditions of an armistice under this agreement are to be strictly forced by all the parties involved.เงื่อนไขในการสงบศึกภายใต้ข้อตกลงนี้ จะถูกบังคับใช้ โดยทั้ง2ฝ่าย The Front Line (2011)
The no puke rule will be strictly enforced.กฎที่ว่าห้ามอ้วกนั้น จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด Bitchcraft (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be strictHis teacher should be strict with him.
be strictI always tried to be strict with them and not to smile.
be strictThe rule of the road must be strictly observed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริง [V] be strict, See also: be stern, be rid, be serious, Syn. เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงกับแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้รวมทั้งสอบสวนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังด้วย, Thai definition: ถือเป็นเรื่องจริงจัง
เคร่งครัด    [V] be strict, See also: be serious, be stiff, be rigorous, be stringent, be austere, Syn. เคร่ง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: วัดแต่ละวัดมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจแตกต่างกัน บางวัดเคร่งครัด บางวัดไม่เคร่งครัด, Thai definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
เคร่ง    [V] be strict, See also: be severe, be austere, be rigorous, be serious, be stringent, Syn. เคร่งครัด, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: เจ้านายที่มารับตำแหน่งใหม่เคร่งในเรื่องศีลธรรมมาก, Thai definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบจัด
เคร่งเครียด    [V] be serious, See also: be strict, tense, strain, be stern, be earnest, Syn. เครียด, คร่ำเคร่ง, Ant. ผ่อนคลาย, Example: บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ไม่เคร่งเครียดแต่ในทางกลับกันจะมีชีวิตชีวามากขึ้น, Thai definition: เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
ตึง    [V] be strict, See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical, Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด, Example: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก, Count unit: หย่อน
เจ้าระเบียบ [V] be strict, See also: be severe, be meticulous, be scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, กวดขัน, Example: คนปกติทั่วไปอาจมีบางเวลาที่ผัดผ่อนงาน แต่บางเวลาเจ้าระเบียบในบางเรื่องบ้าง
ครัดเคร่ง    [V] be strict, See also: be austere, be rigorous, be serious, be severe, be stern, be tense, be strenuous, be strin, Syn. เคร่งครัด, Ant. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย, Example: เธอครัดเคร่งในเรื่องการไหว้พระก่อนนอนมาก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆ, Thai definition: ปฏิบัติอย่างจริงจัง
คร่ำเคร่ง    [V] be strict, See also: be severe, Syn. เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เคร่ง, Example: ที่นี่เขาคร่ำเคร่งในเรื่องกฎระเบียบมาก
กวดขัน    [V] be strict, See also: be stern, be severe, Syn. เข้มงวด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ละเลย, Example: อาจารย์กวดขันการเรียนของลูกศิษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to)   
เคร่ง[v.] (khreng = khrēng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent   FR: être sérieux
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat nai winai) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline   
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīet) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest   
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict   FR: observer strictement

Japanese-English: EDICT Dictionary
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top