Search result for

ต้านทาน

(41 entries)
(0.3044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้านทาน-, *ต้านทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้านทาน[V] resist, See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop, Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน, Example: การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้านทานก. ขัดขวาง, ยับยั้ง, ต่อสู้ยันไว้.
รอง ๑ต้านทานคํ้าจุนให้คงอยู่ เช่น รองหัวเข็ม, หนุนให้สูงขึ้น เช่น เอาไม้รองโต๊ะรองตู้, รองรับ เช่น เอาเบาะรองนั่ง เอาผ้ารองมือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย Birthmarks (2008)
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง Dying Changes Everything (2008)
- It's hard to resist.\ N การ-มันหนักเพื่อต้านทานGas Pills (2008)
I can withstand the pressure for a brief time.ข้าคงต้านทานพวกมันได้สักพัก Rising Malevolence (2008)
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง Superhero Movie (2008)
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด Home (2009)
But in the end, the boy couldn't resist.แต่ในที่สุด เด็กชายก็ไม่อาจต้านทานได้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Great play here by Marc Ellis in reading the game, but he can't take...มาร์ค เอลีส วางแผนได้ดีนะครับ.. แต่คงต้านทานไม่ไหว-- Invictus (2009)
The power to prevent this, comes from inside you!อำนาจที่จะต้านทานสิ่งนี้ สถิตอยู่ในตัวเจ้า Dragonball: Evolution (2009)
Let us see if she's immune to all our powers.เธอมีภูมิต้านทานอำนาจทุกคนหรือเปล่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
But if we can withstand that weapon, we'll draw them in.แต่ถ้าเราต้านทานอาวุธนั่นได้ เราก็จะลากให้พวกมันเข้ามา Defenders of Peace (2009)
Sir, even if Skywalker is successful and destroys the battleship, how will we stand up to the combined firepower of the remaining frigates?ถ้าสกายวอคเกอร์สำเร็จ และยานนายพลถูกทำลาย เราจะยืนหยัดต้านทานยานรบที่เหลือ ที่ระดมยิงเข้ามาได้ยังไง? Storm Over Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop   FR: repousser ; tenir
ต้านทานฤทธิ์ยา[v. exp.] (tānthān rit yā) EN: resist drug action   

English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resist[VI] ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose
resist[VT] ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
impedance(อิมพีด' เดินซฺ) n. ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ (มักมีหน่วยเป็นโอห์ม)
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
ohm(โอห์ม) n. หน่วยความต้านทานไฟฟ้า
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
impregnable(adj) ต้านทานได้,กันไว้ได้,เหนียวแน่น
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้
ohm(n) หน่วยวัดความต้านทานของไฟฟ้า
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top