ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awaiting

AH0 W EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awaiting-, *awaiting*, await
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2, 975, 000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
All companies are awaiting your orders.ทหารทุกหน่วยรอคำสั่งท่านอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ Mad Max (1979)
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้ Gandhi (1982)
your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป Spies Like Us (1985)
My mother's awaiting the arrival of the newest inspector Dorwell book.แม่ผมแทบจะรอหนังสือ เรื่องนักสืบดอร์เวลเล่มใหม่ ของคุณไม่ไหวแล้ว Swimming Pool (2003)
- What are you doing? - Awaiting my marching lesson, ma'am.นายมาทำอะไรที่นี่ / ผมมารับบทเรียนการเดินสวนสนามครับ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Get outta here! We're here in Victory Lane, awaiting the results.รับ ออกจาก ที่นี่! Cars (2006)
We're here in Victory Lane, awaiting the results.เราอยู่ที่นี่ในชัยชนะเลนรอผล Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awaitingDozens of letters are awaiting you.
awaitingIt may be that the happiness awaiting us there is not at all the sort of happiness we would want.
awaitingWe are awaiting your answer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรอคอย(n) wait, See also: awaiting, Syn. การรอ, การคอย, Example: วันหนึ่งๆ ของเขาหมดไปกับการรอคอยการกลับมาของเธอ
การคอย(n) waiting, See also: awaiting, Example: การแก้ปัญหาด้วยการคอยไม่มีอะไรดีขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AWAITING AH0 W EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awaiting (v) ˈəwˈɛɪtɪŋ (@1 w ei1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] awaiting diagnosis, #56,136 [Add to Longdo]
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, / ] awaiting trial, #94,891 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
熟柿主義[じゅくししゅぎ, jukushishugi] (n) laying low, awaiting one's chance [Add to Longdo]
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one [Add to Longdo]
翹望[ぎょうぼう, gyoubou] (n, vs) looking forward (to something); awaiting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Await \A*wait"\, v. t. [imp. & p. p. {Awaited}; p. pr. & vb. n.
   {Awaiting}.] [OF. awaitier, agaitier; ? (L. ad) + waitier,
   gaitier to watch, F. guetter. See {Wait}.]
   1. To watch for; to look out for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To wait on, serve, or attend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To wait for; to stay for; to expect. See {Expect}.
    [1913 Webster]
 
       Betwixt these rocky pillars Gabriel sat,
       Chief of the angelic guards, awaiting night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To be in store for; to be ready or in waiting for; as, a
    glorious reward awaits the good.
    [1913 Webster]
 
       O Eve, some farther change awaits us night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top