Search result for

wait for

(58 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wait for-, *wait for*
English-Thai: Longdo Dictionary
wait for ages(vt slang ) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wait for[PHRV] รอคอย, See also: คอย, Syn. wait on
wait for it[PHRV] ระวัง, See also: ระมัดระวัง
wait for a dead man's shoes[IDM] คอยรับช่วง (งาน) จากคนตายของ (บางคน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Jenny, you should wait for dan.เจนนี่ เราควรจะรอแดนก่อนนะ There Might be Blood (2008)
Why don't we go back to their house, wait for them there.ทำไมเราไม่กลับไปที่บ้านของพวกเขา รอพวกเขาที่นั้น Birthmarks (2008)
You know, you could just wait for the MRI to have your curiosity satisfied.นายรู้\ นายแค่รอผลที่น่าพอใจของ MRI Birthmarks (2008)
It's impressive that you didn't wait for the actual crying and nagging.น่าประทับใจ นั่นคุณไม่ต้องรอ ให้คร่ำครวญหรือบ่นจริงๆ Joy (2008)
I shouldn't have implied we'd wait forever.เราไม่ได้แสดงให้เขาเห็นว่า เราจะรอตลอดไป The Itch (2008)
Maybe we should wait for-บางทีเราอาจรอเพื่อ.. Last Resort (2008)
She can't just wait for me to get better.เธอคงไม่รอให้ฉันหายดี Dying Changes Everything (2008)
- Let's not wait for it.เราจะต้องไม่รอให้มันมา Lancelot (2008)
Trunks, wait for me!ไชโย! ทรังค์ รอฉันด้วย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'll be right back. Don't wait for me.ข้าจะกลับมา ไม่ต้องรอข้า Duel of the Droids (2008)
Wait for me!รอข้าด้วย! Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wait forAll that you have to do it to wait for his reply.
wait forAll we can do is to wait for him.
wait forAll we can do is wait for him.
wait forAll you have to do is to wait for her reply.
wait forAll you have to do is to wait for me to return.
wait forAll you have to do is wait for his arrival.
wait forAs I missed the train, I had to wait for the next one for about an hour.
wait forAs usual, he was late and made us wait for a long time.
wait forBecause the train did not wait for me.
wait forDay in, day out the dog went to the station to wait for its master.
wait forDr. Miller wants you to wait for a while.
wait forFight my way and wait for the sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
รอรี[V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
คั่ว[V] wait for the winner in a card game, See also: have to the winner card in one's hand, Syn. คอยกิน, Example: เขารู้สึกว่าไพ่ของตนคั่วแล้วคอยแต่จะทิ้งไพ่ลงให้กินเท่านั้น, Thai definition: คอยที่จะเปิดกินในการเล่นไพ่ตอง
เอาชั้นเอาเชิง[V] wait for the other's gesture, Syn. เอาเชิง, Thai definition: รอดูชั้นเชิง
เอาเชิง[V] wait for other's gesture, Syn. เอาชั้นเอาเชิง, Example: นักมวยทั้งสองฝ่ายต่างเอาเชิงอยู่เงียบๆ, Thai definition: รอดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง
รอท่า[V] wait for, See also: await, Syn. คอย, รอ, คอยท่า
รอเก้อ[V] wait in vain, See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail, Syn. คอยเก้อ, Example: วันนี้ผมรอเก้อเพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของวิทยาลัย, Thai definition: ผิดคาดที่มารอ
คอยโอกาส[V] wait one's chance, See also: wait for a right time, bite one's time, Syn. คอยจังหวะ, รอโอกาส
รอ[V] wait for, See also: await, Syn. คอย, รอคอย, Example: อีกไม่นานเกินรอ เราคงจะมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้ใหม่ๆ
รอเก้อ[V] wait in vain, See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail, Syn. คอยเก้อ, Example: วันนี้ผมรอเก้อเพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของวิทยาลัย, Thai definition: ผิดคาดที่มารอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtøp) EN: wait for word   FR: attendre une réponse
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; bite one's time   FR: attendre l'occasion
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game   
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
คั่ว[v.] (khūa = khua) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand   
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; await   FR: attendre ; patienter

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease [Add to Longdo]
機が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment [Add to Longdo]
機会を伺う;機会をうかがう;機会を覗う[きかいをうかがう, kikaiwoukagau] (exp,v5u) to wait for one's chance; to wait for an opportunity [Add to Longdo]
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short [Add to Longdo]
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance [Add to Longdo]
盛年重ねて来たらず[せいねんかさねてきたらず, seinenkasanetekitarazu] (exp) (id) Time and tide wait for no man [Add to Longdo]
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it! [Add to Longdo]
待ちに待つ[まちにまつ, machinimatsu] (exp,v5t) to wait for a long time; to wait and wait [Add to Longdo]
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] wait for; lay in [Add to Longdo]
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, ] wait for; await [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top