ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonish

AH0 S T AA1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonish-, *astonish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ทึ่ง, ทำให้พิศวง, Syn. surprise, amaze
astonished(adj) ที่ประหลาดใจ, Syn. amazed, open-mouthed
astonishing(adj) น่าแปลกใจ, See also: น่าประหลาดใจ, Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishment(n) ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้พิศวง, ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์, น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าอัศจรรย์, อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you astonish us... if you can... without all the... gadgetry?ทำให้เราทึ่งให้ได้นะ.. ถ้านายสามารถ.. โดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆทั้งนั้น The Illusionist (2006)
You astonish with your gifts, Potter.อีกครั้งแล้ว ที่เธอมักสร้างความประหลาดใจ กับพรสวรรค์ของเธอ พอตเตอร์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
That way, life might just astonish you.That way, life might just astonish you. Hot Tub Time Machine (2010)
I tend to astonish people like that.ใช่ ฉันขี้ลืมมาก Episode #1.15 (2011)
I think I've figured out a way to get the Hood out and into the open. Huh. Astonish me.ฉันคิดว่าฉันรู้ล่ะว่าจะล่อเจ้าฮูดนั่นไปที่โล่งยังไง ทำให้ฉันตกใจสิ Betrayal (2013)
Your deductive powers astonish me.การสรุปของคุณ ทำให้ฉันแปลกใจ The Balloonman (2014)
But I can assure you, it will astonish the world.แต่คุณมั่นใจได้เลยว่า มันจะทำให้คนทั้งโลกตื่นตา The Candidate (2015)
Astonish us.ทำให้เรา ตื่นตาตื่นใจ The Candidate (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishAstonishment deprived me of my power of speech.
astonishAstonishment deprived me of speech.
astonishBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
astonishHe stared at her in astonishment.
astonishHis admission that he had stolen the money astonished his family.
astonishHis impractical proposal astonished us all.
astonishHow astonished I was to see this.
astonishI'm astonished by her cleverness.
astonishIt's astonishing, the size of his head.
astonishI was astonished at sight of him.
astonishI was astonished at the news.
astonishI was astonished by his ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ตะลึงพรึงเพริด(v) surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai Definition: ตะลึงจนลืมตัว
น่าอัศจรรย์(adj) astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ความประหลาดใจ[khwām pralātjai] (n) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement  FR: stupéfaction [ f ]
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[mahatsajan] (v) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
พิศวง[phitsawong] (v) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound
แปลกใจ[plaēkjai] (v) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze  FR: être surpris ; être étonné
ประหลาด[pralāt] (x) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish  FR: étrange ; bizarre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASTONISH AH0 S T AA1 N IH0 SH
ASTONISHED AH0 S T AA1 N IH0 SH T
ASTONISHING AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG
ASTONISHMENT AH0 S T AA1 N IH0 SH M AH0 N T
ASTONISHINGLY AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonish (v) ˈəstˈɒnɪʃ (@1 s t o1 n i sh)
astonished (v) ˈəstˈɒnɪʃt (@1 s t o1 n i sh t)
astonishes (v) ˈəstˈɒnɪʃɪz (@1 s t o1 n i sh i z)
astonishing (v) ˈəstˈɒnɪʃɪŋ (@1 s t o1 n i sh i ng)
astonishment (n) ˈəstˈɒnɪʃmənt (@1 s t o1 n i sh m @ n t)
astonishingly (a) ˈəstˈɒnɪʃɪŋliː (@1 s t o1 n i sh i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing, #4,747 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, / ] astonish; startle, #17,824 [Add to Longdo]
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, / ] astonishing [Add to Longdo]
怪讶[guài yà, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄚˋ, / ] astonished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n, vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
アストニッシメント;アストニッシュメント[asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アストニッシュ[asutonisshu] (vs) astonish [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n, vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs, adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r, vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k, vi) to be surprised; to be astonished; (P) [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r, vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonish \As*ton"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Astonished}; p. pr.
   & vb. n. {Astonishing}.] [OE. astonien, astunian, astonen,
   OF. estoner, F. ['e]tonner, fr. L. ex out + tonare to
   thunder, but perhaps influenced by E. stun. See {Thunder},
   {Astound}, {Astony}.]
   1. To stun; to render senseless, as by a blow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Enough, captain; you have astonished him. [Fluellen
       had struck Pistol].          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The very cramp-fish [i. e., torpedo] . . . being
       herself not benumbed, is able to astonish others.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with sudden fear, terror, or wonder; to amaze;
    to surprise greatly, as with something unaccountable; to
    confound with some sudden emotion or passion.
    [1913 Webster]
 
       Musidorus . . . had his wits astonished with sorrow.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
       I, Daniel . . . was astonished at the vision. --Dan.
                          viii. 27.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To amaze; astound; overwhelm; surprise.
 
   Usage: {Astonished}, {Surprised}. We are surprised at what is
      unexpected. We are astonished at what is above or
      beyond our comprehension. We are taken by surprise. We
      are struck with astonishment. --C. J. Smith. See
      {Amaze}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonish
   v 1: affect with wonder; "Your ability to speak six languages
      amazes me!" [syn: {amaze}, {astonish}, {astound}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top