ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stratum

S T R AE1 T AH0 M   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stratum-, *stratum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratum[N] ชั้น, See also: ชั้นดิน, ชั้นหิน, Syn. layer
stratum[N] ชั้นบรรยากาศ
stratum[N] ชั้นเนื้อเยื่อ
stratum[N] ชนชั้น, Syn. class

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stratum(สเทร'ทัม) n. ชั้น,ชั้นพื้นดิน,ชั้นหิน,ชนชั้น,ระดับชั้น,ชั้นเนื้อเยื่อ,ชั้นเซลล์,ชั้น มหาสมุทร,ชั้นบรรยากาศ. -stratous adj.
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
stratum granulosumเป็นชั้นกลางของหนังกำพร้า
stratum spinurosumเป็นชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า
substratum(ซับสเทร'ทัม,-สแทรท'ทัม) n. ฐาน,ฐานรอง,รากฐาน,ชั้นรอง,ชั้นล่าง,ชั้นใต้ผิวดิน., See also: substrative adj. substratal adj. pl. substrata

English-Thai: Nontri Dictionary
stratum(n) ขั้น,ชั้น,ชนชั้น,ชั้นบรรยากาศ
substratum(n) รากฐาน,ชั้นล่าง,ฐาน,ชั้นรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stratumชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratum; strataชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRATUM S T R AE1 T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stratum (n) strˈaːtəm (s t r aa1 t @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地层[dì céng, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] stratum (geology), #15,767 [Add to Longdo]
层子[céng zi, ㄘㄥˊ ㄗ˙, / ] stratum, #189,252 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicht {f} [geol.] | Schichten {pl}stratum | strata <stratums> [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
ローム層[ロームそう, ro-mu sou] (n) stratum of loam [Add to Longdo]
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[, ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang) [Add to Longdo]
沖積層[ちゅうせきそう, chuusekisou] (n) alluvium; alluvial stratum [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] (n) class; level; stratum; layer; hierarchy; (P) [Add to Longdo]
各層[かくそう, kakusou] (n) each stratum; each class [Add to Longdo]
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course [Add to Longdo]
高木層[こうぼくそう, koubokusou] (n) overstory (overstorey); canopy layer; tree stratum [Add to Longdo]
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil [Add to Longdo]
社会層[しゃかいそう, shakaisou] (n) stratum of society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stratum \Stra"tum\, n.; pl. E. {Stratums}, L. {Strata}. The
   latter is more common. [L., from sternere, stratum, to
   spread; akin to Gr. ? to spread, strew. See {Strew}, and cf.
   {Consternation}, {Estrade}, {Prostrate}, {Stratus},
   {Street}.]
   1. (Geol.) A bed of earth or rock of one kind, formed by
    natural causes, and consisting usually of a series of
    layers, which form a rock as it lies between beds of other
    kinds. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
   2. A bed or layer artificially made; a course.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stratum
   n 1: one of several parallel layers of material arranged one on
      top of another (such as a layer of tissue or cells in an
      organism or a layer of sedimentary rock)
   2: people having the same social, economic, or educational
     status; "the working class"; "an emerging professional class"
     [syn: {class}, {stratum}, {social class}, {socio-economic
     class}]
   3: an abstract place usually conceived as having depth; "a good
     actor communicates on several levels"; "a simile has at least
     two layers of meaning"; "the mind functions on many strata
     simultaneously" [syn: {level}, {layer}, {stratum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top