ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portiere

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portiere-, *portiere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portiere[N] ม่านประตู, Syn. curtain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portiere(พอร์แทร์') n. ม่านประตู., See also: portiered adj.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประตูรถ[n. exp.] (pratū rot) FR: portière [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portiere \Por`ti[`e]re""\, n. [F., fr. porte gate, door. See
   {Port} a gate.]
   A curtain hanging across a doorway.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portiere
   n 1: a heavy curtain hung across a doorway

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top