ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coition

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coition-, *coition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coition[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coitus, sextual intercourse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coition(โคอิช'เชิน) n. การสังวาส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเวณี[N] sexual intercourse, See also: coition, copulation, Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก, Example: หล่อนถูกจำคุกเพราะค้าประเวณี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coition    (n) kˈouˈɪʃən (k ou1 i1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coition \Co*i"tion\, n. [L. coitio, fr. coire to come together;
   co- + ire to go.]
   A coming together; sexual intercourse; copulation. --Grew.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coition
   n 1: the act of sexual procreation between a man and a woman;
      the man's penis is inserted into the woman's vagina and
      excited until orgasm and ejaculation occur [syn: {sexual
      intercourse}, {intercourse}, {sex act}, {copulation},
      {coitus}, {coition}, {sexual congress}, {congress}, {sexual
      relation}, {relation}, {carnal knowledge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top