ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

propaganda

P R AA2 P AH0 G AE1 N D AH0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propaganda-, *propaganda*
English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propaganda[N] ข้อมูลประชาสัมพันธ์, See also: ข้อมูลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Germanโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน [TU Subject Heading]
Propaganda, Internationalโฆษณาชวนเชื่อระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง The Corporation (2003)
Your cheap propaganda slogans won't work, captain.อย่ามาทำพูดดีเลย กัปตัน.. มันไม่ได้ผลหรอก The Breath (2009)
The Visitors' propaganda machine continued in full force, working to create diplomatic ties with the nations of the world.อย่าทำเลย ไรอัน อย่าให้ฉันต้องอยู่ในหน้าที่คืนนี้ ตอนที่ฉันต้องตัดสินใจ V (2009)
It has become a tool for truth-hiding, misinformation and propaganda for his regime.มันเป็นเสมือนอาวุธ ที่จะหาความจริงที่ปกปิดไว้, ข้อมูลที่ผิด และประกาศกองทัพของเขา Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Actually, it's called gloating, and I earned it, after you commandeered my network and gave your little propaganda speech to the proletariat.คุณโทรมาเพราะอย่างนี้เหรอ เพื่ออวดเหรอ? จริงๆ แล้วมันเรียกว่าความพึงพอใจ และฉันก็สมควรได้รับนะ The Next Seduction (2011)
It's propaganda for his race war.มันป่าวประกาศให้รู้ถึงสงครามเชื้อชาติ  ()
From a propaganda point of view, a lot of attention gonna be paid to this and a lot of ink spilled.เพื่อประโยชน์ของโฆษณาชวนเชื่อ ทุกหนังสือพิม ทุกบันทึก ต้องมีคนพูดถึงมันเยอะแน่ๆ Red Tails (2012)
The dean wants a propaganda film, but I intend to explore all sides of this serious issue, including those who don't think it's a serious issue.คณบดีต้องการหนังโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมตั้งใจที่จะสำรวจทุกด้าน ของประเด็นสำคัญนี้ รวมถึงคนที่ไม่คิดว่ามันสำคัญด้วย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
So we're gonna shoot a series of propaganda clips, propos, I like to call them, on The Mockingjay.เราจะถ่ายคลิป เป็นโฆษณาชวนเชื่อแบบซีรี่ส์ ฉันชอบเป็นแบบนั้น ในนามม็อกกิ้งเจย์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I will not be executed for propaganda as my son and the American people see me on fucking YouTube for the rest of their lives.ผมจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือ โฆษณาชวนเชื่อ ให้ลูกผม และประชาชนอเมริกันเห็นผม อยู่บนยูทูปบ้านั่น ตลอดชีวิตของพวกเขา London Has Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
propagandaAppreciate the importance of propaganda in politics.
propagandaDon't swallow that slick propaganda.
propagandaPernicious propaganda.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]
สงครามโฆษณาชวนเชื่อ[n. exp.] (songkhrām khōsanā chuan cheūa) EN: war of propaganda   FR: guerre de propagande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPAGANDA P R AA2 P AH0 G AE1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propaganda (n) prˌɒpəgˈændə (p r o2 p @ g a1 n d @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Propagandaministerium {n}ministry of information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジビラ[, ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei [Add to Longdo]
アジ演説[アジえんぜつ, aji enzetsu] (n) propaganda speech; inflammatory speech [Add to Longdo]
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P) [Add to Longdo]
プロパガンダ[, puropaganda] (n) propaganda; (P) [Add to Longdo]
悪宣伝[あくせんでん, akusenden] (n) false propaganda [Add to Longdo]
街宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks [Add to Longdo]
街宣車[がいせんしゃ, gaisensha] (n) (right-wing) propaganda truck; (P) [Add to Longdo]
逆宣伝[ぎゃくせんでん, gyakusenden] (n,vs) counterpropaganda [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P) [Add to Longdo]
宣伝映画[せんでんえいが, senden'eiga] (n) propaganda film [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propaganda \Prop`a*gan"da\, n. [Abbrev. fr. L. de propaganda
   fide: cf. F. propagande. See {Propagate}.]
   [1913 Webster]
   1. (R. C. Ch.)
    (a) A congregation of cardinals, established in 1622,
      charged with the management of missions.
    (b) The college of the Propaganda, instituted by Urban
      VIII. (1623-1644) to educate priests for missions in
      all parts of the world.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, any organization or plan for spreading a particular
    doctrine or a system of principles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propaganda
   n 1: information that is spread for the purpose of promoting
      some cause

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 propaganda
  propaganda; publicity

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Propaganda /proːpagandaː/ 
  advertisment

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 propaganda /propaɤ°ɑnda/
  1. publicitymaterial
  2. propaganda; publicity

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 propaganda
  propaganda; publicity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top