Search result for

monte

(72 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monte-, *monte*
Possible hiragana form: もんて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monterey Jack[N] เนยแข็งแบบอเมริกัน, Syn. Jack cheese

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was rasing money for a black Montessori school and writing his life's story.เขากำลังทำนุบำรุง โรงเรียนคนผิวดำมอนเตสซอรี่ และกำลังเขียนเรื่องราวชีวิตเขา The Bank Job (2008)
We'll be back after the honeymoon in Monte Carlo, or whenever the gold runs out.เราจะกลับมาหลังจากไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ ที่มอนติคาร์โล หรือตอนที่ทองหมด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
On Friday, please join us for our first annual Gamblers' Anonymous Monte Carlo Night.โปรดมาร่วมงานในวันศุกร์ เราจะจัด\"คืนนักพนัน\ นิรนามประจำปี\"เป็นปีแรก The Love Guru (2008)
Do you know El Mr. Montes?ท่านรู้จัก เฮอเนสโต้ มอนเตส ไหม ? Quantum of Solace (2008)
Well, actually, I'm living in Monte Carlo at the moment.ค่ะ จริงแล้ว ดิฉันพักอยู่ที่ มอนติ คาโล ในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
As some of you know, Miss Montez is no longer available to us.หลายคนคงทราบแล้ว มิสมอนเทส จะไม่ได้แสดงกับเรา High School Musical 3: Senior Year (2008)
Nor should I be at this hour I suppose, but I am trying to rebalance a show in which Sharpay now plays the role of Miss Montez.ฉันก็ไม่ควรอยู่นี่เหมือนกัน แต่ฉันกำลังพยายามทำให้การแสดงสมดุล เมื่อตอนนี้ชาร์เพย์เล่นบทของคุณมอนเทส High School Musical 3: Senior Year (2008)
Miss Gabriella Montez, Stanford University, Pre-Law.มิส กาเบรียลล่า มอนเทส ม.แสตนฟอร์ด ด้านกฎหมาย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Okay,me and montezuma's house.ฉันกับบ้านของมอนเตซูม่า Eggtown (2008)
- How was Monte Carlo?- มอนติคาร์โล เป็นไงบ้าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's called Monteverde.ผมจะส่งรถไปรับ The Girlfriend Experience (2009)
Is Jesse still driving the '89 Chevy Monte Carlo, as far as you know?เจ้าของชื่อเจสซี่ พิ้งแมน Grilled (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price   FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
ไข้ขึ้น[n. exp.] (khai kheun) FR: attaque de fièvre [f] ; montée de température [f]
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock   FR: remonter ; tendre le ressort
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: Thai sweetmeat   FR: gâteau monté [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board   FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTE    M AA1 N T IY0
MONTEL    M AA0 N T EH1 L
MONTEE    M AA1 N T IY0
MONTES    M AA1 N T IY0 Z
MONTER    M AA1 N T ER0
MONTEZ    M OW0 N T EH1 Z
MONTEIL    M AA0 N T AY1 L
MONTERO    M AA0 N T EH1 R OW0
MONTE'S    M AA1 N T IY0 Z
MONTESI    M OW0 N T EH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monterrey    (n) (m o2 n t @ r ei1)
Montenegro    (n) (m o n t @ n ii1 g r ou)
Montevideo    (n) (m o2 n t i v i d ei1 ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑山[Hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] Montenegro, former Yugoslavia; Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #20,045 [Add to Longdo]
蒙特卡洛[Méng tè kǎ luò, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Monte-Carlo (Monaco), #52,036 [Add to Longdo]
蒙得维的亚[méng dé wéi dì yà, ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Montevideo (capital of Uruguay), #81,771 [Add to Longdo]
蒙特卡罗方法[Méng tè kǎ luó fāng fǎ, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] Monte Carlo method, #355,366 [Add to Longdo]
蒙特卡洛法[Méng tè kǎ luò fǎ, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, / ] Monte Carlo method (math.), #371,093 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monteur {m}assembly operator; assemblyman [Add to Longdo]
Monteur {m}mechanic [Add to Longdo]
Montezumawachtel {f} [ornith.]Montezuma's Quail [Add to Longdo]
Monteirotoko [ornith.]Monteiro's Hornbill [Add to Longdo]
Monteirowürger {m} [ornith.]Monteiro's Bush Shrike [Add to Longdo]
Montezumastirnvogel {m} [ornith.]Montezuma Oropendola [Add to Longdo]
Monteiroastrild {m} [ornith.]Brown Twin-spot [Add to Longdo]
Montenegro {n}Montenegro [Add to Longdo]
Monterrey (Stadt in Mexiko)Monterrey (city in Mexico) [Add to Longdo]
Montevideo (Hauptstadt von Uruguay)Montevideo (capital of Uruguay) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
マルコフ連鎖モンテカルロ法[マルコフれんさモンテカルロほう, marukofu rensa montekaruro hou] (n) {comp} Markov chain Monte Carlo methods [Add to Longdo]
モンテカルロ[, montekaruro] (n) Monte Carlo; (P) [Add to Longdo]
モンテカルロ法[モンテカルロほう, montekaruro hou] (n) Monte Carlo method [Add to Longdo]
モンテヴェルディ[, monteverudei] (n) Monteverdi [Add to Longdo]
レモンティー[, remontei-] (n) lemon tea [Add to Longdo]
学問的[がくもんてき, gakumonteki] (adj-na) scholarly [Add to Longdo]
疑問点[ぎもんてん, gimonten] (n) point of uncertainty; unclarified issue; doubt; (P) [Add to Longdo]
専門的[せんもんてき, senmonteki] (adj-na) technical (e.g. discussion); exclusive; professional; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
門弟[もんてい, montei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monte \Mon"te\ (m[o^]n"t[asl]), n. [Sp., lit., mountain, hence,
   the stock of cards remaining after laying out a certain
   number, fr. L. mons, montis, mountain.]
   A favorite gambling game among Spaniards, played with dice or
   cards.
   [1913 Webster]
 
   {three-card monte} a gambling game using playing cards, in
    which a dealer shows a bettor three cards face up and
    specifies one to be identified, and after the cards are
    turned face down and moved around quickly, the bettor must
    identify which of the three cards is the specified card.
    It is sometimes engaged in by dealers on the streets of a
    city, with bets made by passers-by.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monte \Mon"te\, n.
   In Spanish America, a wood; forest; timber land; esp., in
   parts of South America, a comparatively wooden region.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monte
   n 1: a gambling card game of Spanish origin; 3 or 4 cards are
      dealt face up and players bet that one of them will be
      matched before the others as the cards are dealt from the
      pack one at a time [syn: {monte}, {four-card monte},
      {three-card monte}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 monte
  mountain

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 monte
  mountain

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 monte
  mountain(monto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top