หรือคุณหมายถึง boutiqü?
Search result for

boutique

(28 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boutique-, *boutique*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boutique    [N] ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย
boutique    [N] ร้านเล็กๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า, Syn. bazaar, emporium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูติก    [N] boutique, Syn. ร้านบูติก, Example: นักเรียนของโรงเรียนเป็นเจ้าของบูติกเล็กๆ กันหลายคน, Thai definition: ร้านขนาดเล็กที่ขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ แบบนำสมัย, Notes: (อังกฤษ)
บูติก    [N] boutique, Syn. ร้านบูติก, Thai definition: ร้านขนาดเล็กที่ขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ แบบนำสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูติก = บุติก[n.] (būtik = butik) EN: boutique   FR: boutique [f]
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
ร้าน[n.] (rān) EN: shop ; store (Am.) ; stall   FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านค้า[n.] (rānkhā) EN: shop ; store (Am.) ; firm   FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายของ [n.] (rān khāikhøng) EN: shop ; store   FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi seūaphā) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house   FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเล็ก ๆ[n. exp.] (rān lek-lek) EN: boutique   FR: échoppe [f] (vx)
ร้านปลอดภาษี[n. exp.] (rān pløt phāsī) EN: duty free shop   FR: magasin hors taxes [m] ; boutique hors taxes [f]
แต่งร้าน[v. exp.] (taeng rān) EN: decorate a shop   FR: décorer un magasin/une boutique

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUTIQUE    B UW0 T IY1 K
BOUTIQUES    B UW0 T IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boutique    (n) (b uu1 t ii1 k)
boutiques    (n) (b uu1 t ii1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boutique {f} | Boutiquen {pl}boutique; millinery | boutiques; millineries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boutique
   n 1: a shop that sells women's clothes and jewelry [syn:
      {boutique}, {dress shop}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 boutique [butik]
   boutique; shop; store
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Boutique [buːtiːk] (n) , s.(f )
   millinery
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 boutique
 boutique	(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, Related: S. magasin,

Are you satisfied with the result?

Go to Top