Search result for

catholic

(70 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholic-, *catholic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Catholic[ADJ] เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก, Syn. Roman, Romish
catholic[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
catholic[ADJ] ที่กว้างขวางทั่วไป, Syn. universal, worldwide
Catholic[N] สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
Catholicism[N] ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
catholicity[N] ความเป็นคาธอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
Catholic(n) ชาวคาทอลิก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholic(adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic college studentsนักศึกษาคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic schoolsโรงเรียนคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholic teachersครูคาทอลิก [TU Subject Heading]
Catholicsคาทอลิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Catholic school.- โรงเรียนคาทอลิกน่ะ The Bank Job (2008)
No, that would mean breaking with the Catholic Church.ไม่ได้หรอก นั่นหมายถึงการแตกหักกับโบสถ์คาร์ทอลิกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
I need you to run catholic hospital records.ฉันต้องการให้คุณช่วยเช็คดูบันทึกที่โรงพยาบาลคาโทลิค Demonology (2009)
Hmm. That Catholic guilt kicking in, Eddy, hmm?อืม อยู่ดีๆเกิดรู้สึกผิดสินะ เอ็ดดี้ ใช่ไหม The Culling (2009)
Was your dad a Catholic?พ่อของเธอนับถือคาทอลิกเหรอ The Culling (2009)
Father Jack Landry, a catholic priest, was among those who found their influence troubling.แอนนาเข้าร่วมสงครามสู้กับมนุษย์ ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอมีลูกของเราเป็นเป้าหมาย - ฉันรู้ว่ามันเยอะเกินกว่ารับไหว V (2009)
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย Hard-Hearted Hannah (2009)
And Catholics.เกลียดคาโทลิก I Will Rise Up (2009)
In heavily catholic,-ในแบบคาทอลิค ที่เคร่งครัด, Hello, Dexter Morgan (2009)
How many baptized Catholics are still practicing their faith in adulthood?มีคาทอลิกกี่คนที่ยังทำการล้างบาป? คนที่ยังยึดธรรมเนียมปฏิบัตินี้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ The Plain in the Prodigy (2009)
Here we go with the Catholics again.แล้วเราก็มาเรื่องคาทอลิกกันเหมือนเดิม The Plain in the Prodigy (2009)
I went to Catholic school.ผมเคยเรียน โรงเรียนคาทอลิค The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catholicCatholics are against birth control.
catholicHe belongs to the Catholic faith.
catholicHe was baptized a Catholic.
catholicMass is a Catholic ceremony of remembering Jesus Christ by eating and drinking.
catholicMother Teresa was a Catholic nun who lived and worked in Calcutta, India.
catholicThe Catholic Church is opposed to divorce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
คาทอลิก[n.] (khāthølik) EN: Catholic ; Roman Catholic   FR: catholique [m]
นิกายแคธอลิก[n.] (nikāi khaēthølik) EN: Catholicism   FR: catholicisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHOLIC    K AE1 TH L IH0 K
CATHOLICS    K AE1 TH L IH0 K S
CATHOLICISM    K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Catholic    (n) (k a1 th l i k)
catholic    (j) (k a1 th l i k)
Catholics    (n) (k a1 th l i k s)
Catholicism    (n) (k @1 th o1 l i s ii z m)
catholicity    (n) (k a2 th @ l i1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katholisch {adj} | die katholische KircheCatholic | the Catholic Church [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロカトリック;アングロ・カトリック[, angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
オプスデイ;オプス・デイ[, opusudei ; opusu . dei] (n) Opus Dei (Roman Catholic organization) [Add to Longdo]
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カソリック[, kasorikku] (n) Catholic [Add to Longdo]
カトリシズム[, katorishizumu] (n) Catholicism; (P) [Add to Longdo]
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
カトリック信仰[カトリックしんこう, katorikku shinkou] (n) Catholicism [Add to Longdo]
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
ミサ[, misa] (n) (Catholic) mass (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教[Tiān zhǔ jiào, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Catholic church [Add to Longdo]
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism [Add to Longdo]
红衣主教[hóng yī zhǔ jiào, ㄏㄨㄥˊ ㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Catholic Cardinal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catholic \Cath"o*lic\, n.
   1. A person who accepts the creeds which are received in
    common by all parts of the orthodox Christian church.
    [1913 Webster]
 
   2. An adherent of the Roman Catholic church; a Roman
    Catholic.
    [1913 Webster]
 
   {Old Catholic}, the name assumed in 1870 by members of the
    Roman Catholic church, who denied the ecumenical character
    of the Vatican Council, and rejected its decrees, esp.
    that concerning the infallibility of the pope, as contrary
    to the ancient Catholic faith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catholic \Cath"o*lic\ (k[a^]th"[-o]*[i^]k), a. [L. catholicus,
   Gr. kaqoliko`s, universal, general; kata` down, wholly +
   "o`los whole, probably akin to E. solid: cf. F. catholique.]
   1. Universal or general; as, the catholic faith.
    [1913 Webster]
 
       Men of other countries [came] to bear their part in
       so great and catholic a war.     --Southey.
    [1913 Webster]
 
   Note: This epithet, which is applicable to the whole
      Christian church, or its faith, is claimed by Roman
      Catholics to belong especially to their church, and in
      popular usage is so limited.
      [1913 Webster]
 
   2. Not narrow-minded, partial, or bigoted; liberal; as,
    catholic tastes.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to, or affecting the Roman Catholics; as,
    the Catholic emancipation act.
    [1913 Webster]
 
   {Catholic epistles}, the epistles of the apostles which are
    addressed to all the faithful, and not to a particular
    church; being those of James, Peter, Jude, and John.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholic
   adj 1: of or relating to or supporting Catholicism; "the
       Catholic Church"
   2: free from provincial prejudices or attachments; "catholic in
     one's tastes"
   n 1: a member of a Catholic church

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top