ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roman

R OW1 M AH0 N   
160 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roman-, *roman*
Possible hiragana form: ろまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Roman[ADJ] เกี่ยวกับโรมัน
Romany[N] ชาวยิปซี, See also: ภาษายิปซี
Romance[N] กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Romanic, Latinic
romance[N] เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
romance[N] การผจญภัย, See also: ความโลดโผน, Syn. excitement, glamour
Romania[N] ประเทศโรมาเนีย
Romania[N] โรมาเนีย
Romanic[ADJ] เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Latin, Romance
Romansh[N] ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์
romantic[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, Syn. amorous, passinate, sentimental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
roman nosen. จมูกโด่ง.
roman numeralsn. เลขโรมัน (I=1,V=5,X=10,L=50,C =100,D=500M=1,000)
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
chiromancyn. วิชาดูเส้นลายมือการดูดวงจากเส้นลายมือ
necromancy(เนค'ระแมนซี) n. เวทมนตร์,คาถา., See also: necromancer n. หมอผี,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา. necromantic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
Roman(n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Romanesqueสมัยโรมาเนสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic ironyการแฝงนัยเชิงจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roman chamomileคาโมไมล์โรมัน [TU Subject Heading]
Roman influencesอิทธิพลโรมัน [TU Subject Heading]
Roman lawกฎหมายโรมัน [TU Subject Heading]
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Romaniaโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bishop Reardon represents millions of Roman Catholics.ท่านบิช๊อปเรียเดนเป็นตัวแทน ของชาวคาทอลิกนับล้าน Oh, God! (1977)
It went up like a Roman candle.มันดูย้อนยุคเหมือนสมัยโรมันเลย Mannequin (1987)
Roman numerals.ตัวเลขโรมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Roman numerals.ตัวเลขโรมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That window seems to be the source of the Roman numerals.ดูเหมือนหน้าต่างนั่นจะเป็นที่มา ของตัวเลขโรมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Talmud tells us it began 2,000 years ago, when the Romans destroyed the second temple.พระคัมภีร์บอกเรา มันเริ่มต้นเมื่อสองพันปีมาแล้ว เมื่อพวกโรมันเข้าทำลายมหาวิหารที่สอง Pi (1998)
The Romans also destroyed our priesthood, the Cohanim.พวกโรมันได้ทำลาย โคฮานิม สายเลือดมหาสมณะของเราไปด้วย Pi (1998)
Roman Holiday,เรื่อง MeIody Crying Out Love in the Center of the World (2004)
But my family is strict Roman Catholic so for appearances' sake, it'll be a two-bedroom suite.แต่ครอบครัวฉันเป็นคาทอลิคที่เคร่งมาก ...เพราะงั้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี จะต้องเป็นห้องสวีทที่มี 2 เตียง Casino Royale (2006)
When the Holy Roman Empire rises, Then you and I must die.เมื่อไหร่ที่ชาวโรมสักการะ เมื่อนั้นคุณและฉันจะต้องตาย The Omen (2006)
Now, these are signs, together with the rise of the Roman Empire, which signify the birth of the Antichrist.ทีนี้,นั้นคือเครื่องหมายการเกิดใหม่ของอาณาจักรโรม เป็นสัญลักษ์ของการเกิดของผู้ต่อต้านพระเยซู The Omen (2006)
The rise of the Roman Empire is...การเกิดขึ้นใหม่แห่งอาณาจักรโรมคือ... . The Omen (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romanAnd then the Romans in 55 B. C.
romanBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
romanBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
romanDo in Rome as the Romans do.
romanDo in Rome as the Romans do. [Proverb]
romanHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
romanHe, if anything, is the romantic type.
romanHe's a very romantic boyfriend who brings me flowers each night.
romanHe was something of a poet and used to write romantic poems.
romanHis romance was the talk of the town.
romanI found the film romantic.
romanI imagined my first kiss would be more romantic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)
พะเนียง[N] firework, See also: Roman candle, Syn. ไฟพะเนียง, Example: วัดนี้มีชื่อด้านไฟพะเนียงส่วนอีกวัดหนึ่งก็จะมีชื่อด้านตะไล, Count unit: ดอก, ชุด, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินดำ ใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่องาม
โรมัน[ADJ] Roman, Example: การเขียนหนังสือบนเส้นบรรทัดเพิ่งจะมานิยมกันในสมัยที่ตัวอักษรโรมันเข้ามาสู่ประเทศไทย, Thai definition: เนื่องด้วยชาตินั้น, Notes: (อังกฤษ)
โรมัน[N] Roman, Example: ชาวจีน โรมัน อาหรับ และบาบิโลเนีย ได้ประดิษฐ์การคำนวณต่างๆ ที่เรียกว่า ลูกคิด ขึ้นมาใช้, Thai definition: ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
โรมันคาทอลิก[N] Roman Catholic, See also: Roman Catholicism, Example: นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิม ที่มีผู้นิยมนับถือมาก และมีอิทธิพลเหนือความประพฤติของสมาชิก, Thai definition: นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ เป็นนิกายใหญ่ มีสันตะปาปาเป็นประมุข, Notes: (อังกฤษ)
เชิงรัก[ADJ] romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
คนโรแมนติค[N] romantic man, Example: เขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นคนโรแมนติคมากคนหนึ่ง, Count unit: คน
คริสตัง[N] Roman Catholic, Example: คริสตังเริ่มแผ่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, Notes: (อังกฤษ)
ความเพ้อฝัน[N] romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน
โรแมนติก[ADJ] romantic, Example: ท่านคงเป็นบุคคลที่อารมณ์โรแมนติกมากทีเดียวถึงได้ระบายอารมณ์ออกมาทางบทกวี, Thai definition: เกี่ยวกับรักๆ ใคร่ๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
การอ่านลายมือ[n. exp.] (kān ān lāimeū) EN: palmistry   FR: chiromancie [f]
การทรงเจ้า[n.] (kān song jao) EN: necromancy   FR: nécromancie [f] ; magie [f] ; spiritisme [m]
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [n. exp.] (kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng) EN: Thai romanization   FR: romanisation du thaï [f]
คาทอลิก[n.] (khāthølik) EN: Catholic ; Roman Catholic   FR: catholique [m]
คนทรงเจ้า[n.] (khonsongjao = khonsongjāo) EN: necromancer ; medium   FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samphan) EN: romantic relationship   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMAN R OW1 M AH0 N
ROMANY R AA1 M AH0 N IY0
ROMANN R OW1 M AH0 N
ROMANO R OW0 M AA1 N OW2
ROMANS R OW1 M AH0 N Z
ROMANY R OW1 M AH0 N IY0
ROMANI R OW0 M AA1 N IY0
ROMANCE R OW1 M AE0 N S
ROMANEK R AA1 M AH0 N IH0 K
ROMANCE R OW0 M AE1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roman (n) rˈoumən (r ou1 m @ n)
Romans (n) rˈoumənz (r ou1 m @ n z)
Romany (n) rˈɒməniː (r o1 m @ n ii)
Romance (j) rˈəmˈæns (r @1 m a1 n s)
Romania (n) rˈəmˈɛɪnɪəʳ (r @1 m ei1 n i@)
romance (v) rˈoumˈæns (r ou1 m a1 n s)
Romanian (n) rˈəmˈɛɪnɪəʳn (r @1 m ei1 n i@ n)
Romanies (n) rˈɒmənɪz (r o1 m @ n i z)
romanced (v) rˈoumˈænst (r ou1 m a1 n s t)
romances (v) rˈoumˈænsɪz (r ou1 m a1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
浪漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism, #30,409 [Add to Longdo]
罗马帝国[Luó mǎ Dì guó, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Roman Empire (27 BC-476 AD), #47,915 [Add to Longdo]
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, / ] romance (loan word); love affair, #56,578 [Add to Longdo]
罗曼蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] romantic (loan word), #60,976 [Add to Longdo]
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫, #61,977 [Add to Longdo]
罗文[Luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, / ] Roman Tam (1949-), Canto-pop singer, #63,466 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters [Add to Longdo]
Römer {m}; Römerin {f} | Römer {pl}Roman | Romans [Add to Longdo]
Römerzeit {f} [hist.]Roman Age [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Roman {m}; lange Abhandlung {f}screed [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanliteratur {f}fiction [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Romantik {f}romanticism [Add to Longdo]
Romantiker {m}romanticist [Add to Longdo]
Romanze {f} | Romanzen {pl}romance | romances [Add to Longdo]
Schlüsselroman {m} | Schlüsselromane {pl}roman a clef | romans a clef [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
アーサー王物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
アンチロマン[, anchiroman] (n) anti-roman (fre [Add to Longdo]
イッヒロマン[, ihhiroman] (n) first-person novel (ger [Add to Longdo]
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family) [Add to Longdo]
ウルカヌス[, urukanusu] (n) Vulcan (Roman god) (lat [Add to Longdo]
オフィスラブ;オフィス・ラブ[, ofisurabu ; ofisu . rabu] (n) office romance (wasei [Add to Longdo]
オプスデイ;オプス・デイ[, opusudei ; opusu . dei] (n) Opus Dei (Roman Catholic organization) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composite \Com*pos"ite\ (?; 277), a. [L. compositus made up of
   parts, p. p. of componere. See {Compound}, v. t., and cf.
   {Compost}.]
   1. Made up of distinct parts or elements; compounded; as, a
    composite language.
    [1913 Webster]
 
       Happiness, like air and water . . . is composite.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Belonging to a certain order which is composed of
    the Ionic order grafted upon the Corinthian. It is called
    also the {Roman} or the {Italic} order, and is one of the
    five orders recognized by the Italian writers of the
    sixteenth century. See {Capital}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Belonging to the order {Composit[ae]}; bearing
    involucrate heads of many small florets, as the daisy,
    thistle, and dandelion.
    [1913 Webster]
 
   {Composite carriage}, a railroad car having compartments of
    different classes. [Eng.]
 
   {Composite number} (Math.), one which can be divided exactly
    by a number exceeding unity, as 6 by 2 or 3..
 
   {Composite photograph} or {Composite portrait}, one made by a
    combination, or blending, of several distinct photographs.
    --F. Galton.
 
   {Composite sailing} (Naut.), a combination of parallel and
    great circle sailing.
 
   {Composite ship}, one with a wooden casing and iron frame.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roman \Ro"man\, a. [L. Romanus, fr. Roma Rome: cf. F. romain.
   Cf. {Romaic}, {Romance}, {Romantic}.]
   1. Of or pertaining to Rome, or the Roman people; like or
    characteristic of Rome, the Roman people, or things done
    by Romans; as, Roman fortitude; a Roman aqueduct; Roman
    art.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the Roman Catholic religion;
    professing that religion.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.)
    (a) Upright; erect; -- said of the letters or kind of type
      ordinarily used, as distinguished from Italic
      characters.
    (b) Expressed in letters, not in figures, as I., IV., i.,
      iv., etc.; -- said of numerals, as distinguished from
      the Arabic numerals, 1, 4, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Roman alum} (Chem.), a cubical potassium alum formerly
    obtained in large quantities from Italian alunite, and
    highly valued by dyers on account of its freedom from
    iron.
 
   {Roman balance}, a form of balance nearly resembling the
    modern steelyard. See the Note under {Balance}, n., 1.
 
   {Roman candle}, a kind of firework (generally held in the
    hand), characterized by the continued emission of shower
    of sparks, and the ejection, at intervals, of brilliant
    balls or stars of fire which are thrown upward as they
    become ignited.
 
   {Roman Catholic}, of, pertaining to, or the religion of that
    church of which the pope is the spiritual head; as, a
    Roman Catholic priest; the Roman Catholic Church.
 
   {Roman cement}, a cement having the property of hardening
    under water; a species of hydraulic cement.
 
   {Roman law}. See under {Law}.
 
   {Roman nose}, a nose somewhat aquiline.
 
   {Roman ocher}, a deep, rich orange color, transparent and
    durable, used by artists. --Ure.
 
   {Roman order} (Arch.), the composite order. See {Composite},
    a., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roman \Ro"man\, n.
   1. A native, or permanent resident, of Rome; a citizen of
    Rome, or one upon whom certain rights and privileges of a
    Roman citizen were conferred.
    [1913 Webster]
 
   2. Roman type, letters, or print, collectively; -- in
    distinction from Italics.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Roman
   adj 1: relating to or characteristic of people of Rome; "Roman
       virtues"; "his Roman bearing in adversity"; "a Roman
       nose"
   2: of or relating to or derived from Rome (especially ancient
     Rome); "Roman architecture"; "the old Roman wall" [syn:
     {Roman}, {Romanic}]
   3: characteristic of the modern type that most directly
     represents the type used in ancient Roman inscriptions
   4: of or relating to or supporting Romanism; "the Roman Catholic
     Church" [syn: {Roman}, {R.C.}, {Romanist}, {romish}, {Roman
     Catholic}, {popish}, {papist}, {papistic}, {papistical}]
   n 1: a resident of modern Rome
   2: an inhabitant of the ancient Roman Empire
   3: a typeface used in ancient Roman inscriptions [syn: {roman},
     {roman type}, {roman letters}, {roman print}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 roman /ʀomɑ̃/ 
  novel

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 roman
  novel

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Roman /roːmaːn/ 
  novel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 roman /romɑn/
  novel

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 roman
  novel

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 roman
  novel

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top