Search result for

worldwide

(40 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worldwide-, *worldwide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worldwide[ADJ] ทั่วโลก, See also: แพร่หลายทั่วโลก, Syn. global, universal

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worldwide slump in prices (phrase ) ราคาสินค้าตกต่ำไปทั่วโลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The worldwide appeal continued to grow,ความนิยมทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're live, Worldwide.แล้วก็ออกอากาศสดทั่วโลก Death Race (2008)
I'll give you 3 cents for... every coffee collar used worldwide. - What?ผมจะให้คุณ 3 เซน ทุก ๆ ปลอกกาแฟที่ถูกใช้ทั่วโลก Made of Honor (2008)
Find out the numbers for this, will you? Worldwide.หาคนที่ชมถ่ายทอดสดนี้ มีอยู่ทั่วโลก ใช่มั้ย Frost/Nixon (2008)
Gains from illegal activities are reinvested in legal ones worldwide.Gains from illegal activities are reinvested in legal ones worldwideGomorrah (2008)
Kate austen is a worldwide hero who saved five other peoples' lives after a plane crashเคท ออสติน วีรสตรีที่ช่วยชีวิต ผู้เคราะห์ร้ายอีก 5 คน หลังเครื่องบินตก Eggtown (2008)
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
Worldwide, 4 children out of 5 attend school.ทั่วโลก, มีเด็ก4 ใน 5 คนได้เข้าโรงเรียน Home (2009)
Worldwide casualties are in the neighbourhood of 7,000, but that number could implode.ยอดประมาณการผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000คน, ซึ่งอากจะเพิ่มมากกว่านี้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The FBI, CIA and Interpol are all seeking the cooperation of worldwide law enforcements.FBI, CIA , ตำรวจสากล ทั้งหมดกำลังประสานเครื่อข่าย ให้ครอบคลุมไปทุกมุมโลก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You are in the worldwide. What, they're gonna tranquil in one base?นายกำลังโดนทั้งโลกหมายหัว ขืนโทรไปฐานทัพไม่กี่วิ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Ned could be any employee in any one of our clients' locations worldwide.ตอนนี้เนดจึงกลายเป็นพนักงานคนหนึ่ง ของลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งของเราที่มีอยู่ทั่วโลก Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worldwideAccess to worldwide communication industry resources.
worldwideA worldwide plague of theft emptied museums.
worldwideDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
worldwideDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
worldwideFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
worldwideSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?
worldwideThe architect achieved worldwide fame.
worldwideThe government's actions were condemned worldwide.
worldwideTolstoy achieved worldwide fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วโลก[N] worldwide, See also: all over the world, Example: เรามีพยากรณ์อากาศทั้งเมืองไทย และทั่วโลก, Thai definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั้งโลก[ADJ] worldwide, See also: all over the world, throughout the world, global, Example: คนทั้งโลกกำลังต่อต้านโรคเอดส์, Thai definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
WORLDWIDE    W ER1 L D W AY1 D
WORLDWIDE'S    W ER1 L D W AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worldwide    (j) (w @@1 l d w ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Welterfolg {m}worldwide success [Add to Longdo]
weltweite Einführung {f} vonworldwide launch of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
ワールドワイド[, wa-rudowaido] (adj-na) worldwide [Add to Longdo]
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression [Add to Longdo]
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world [Add to Longdo]
绿党[lǜ dǎng, ㄌㄩˋ ㄉㄤˇ, 绿 / ] worldwide green parties [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 World-wide \World"-wide`\, a.
   Extended throughout the world; as, world-wide fame.
   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worldwide
   adj 1: spanning or extending throughout the entire world;
       "worldwide distribution"; "a worldwide epidemic" [syn:
       {worldwide}, {world-wide}]
   2: involving the entire earth; not limited or provincial in
     scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
     national nor continental but planetary"; "a world crisis";
     "of worldwide significance" [syn: {global}, {planetary},
     {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]
   3: of worldwide scope or applicability; "an issue of
     cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical
     comment of our time"- Christopher Morley; "universal
     experience" [syn: {cosmopolitan}, {ecumenical},
     {oecumenical}, {general}, {universal}, {worldwide}, {world-
     wide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top